Tariffoppgjøret 2013 – staten

april 30, 2013

30. april 2013

Akademikerne stat: – Aksepterer oppgjøret, men peker på systemfeil

Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i staten som gir alle statsansatte en reallønnsforbedring.

– Men dette oppgjøret løser ingen av de reelle utfordringene i staten. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løse neste år, sier forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat.

Akademikerne har valgt å akseptere statens tilbud om et generelt tillegg på lønnstabellen fra 1. mai. Alle som er avlønnet i lønnstrinn 52 og over får et tillegg på 1,07 prosent, mens de i lønnstrinn 19 til 51 får et tillegg fra 4.200 til 4.500,- kroner.

– Den disponible rammen i årets oppgjør var svært lav. Dette, i kombinasjon med at alle våre medlemmer får reallønnsforbedringer, gjør at vi har akseptert oppgjøret, sier Ringsrød.

Hun er imidlertid skuffet over at staten heller ikke i år har turt å prioritere. Nå er pengene smurt tynt utover istedenfor å settes inn der behovene er størst. Dette viser at det er store feil og mangler i statens lønns- og forhandlingssystem.

– Det er ingen tvil om at staten har betydelige utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde nøkkelpersonell på en lang rekke fagområder og i mange distrikter av landet. Vi er ikke nærmere noen løsning på disse utfordringene etter dette oppgjøret. Det betyr at kvaliteten på mange offentlige tjenester fortsatt vil svekkes.

Endringer i statens lønns- og forhandlingssystem er kun tema i hovedtariffoppgjørene som kommer annet hvert år. Det betyr at dette spørsmålet ikke har vært tema under årets forhandlinger, men at det vil bli det neste år.

– I 2014 må vi få et system der de statlige virksomhetene får ansvaret for lønnspolitikken slik tariffavtalen krever. Det er bare dette som vil gi bedre tjenester til landets innbyggere. Systemet må også være mindre konfliktskapende enn i dag, slik at de mange streikene vi så i stat og kommune i fjor, unngås.

 

27. april 2013

Akademikerne stat: – Krever 1,2 prosent til lokale forhandlinger

Akademikerne krever 1,2 prosent til lokale forhandlinger per dato. Kravet ble overlevert staten i dag. – Årets lønnsoppgjør blir moderat. Derfor må lønnsmidlene brukes ute på arbeidsplassene der de virkelige problemene kan løses, sier forhandlings-leder Rikke C. Ringsrød, i Akademikerne stat.

Profilen i Akademikernes krav er i samsvar med oppgjøret i privat sektor som ble ferdig tidligere denne måneden. Partene i staten har nå frist på seg til 30. april for å finne en forhandlingsløsning.

– Vi må bruke de begrensede midlene vi har til disposisjon i år der behovene er størst. Da må vi tørre å prioritere. Det er ute på den enkelte arbeidsplass de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Norge er et langstrakt land og forskjellene mellom landsdelene og virksomhetene er for store til at det finnes en sentralisert løsning, sier Ringsrød.

Da lønnsoppgjøret i staten startet tidligere i april, understreket Akademikerne at man er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor med et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. Nå har staten store problemer med å rekruttere og beholde nøkkel-personell.  Det er alvorlig og får store konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen. Denne utfordringen må møtes i årets oppgjør.

Akademikerne vil ta hensyn til utfordringene i norsk og internasjonal økonomi i oppgjøret. Men det må også tas hensyn til de mange offentlige virksomhetene som ikke klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Hvert år må staten rekruttere 20.000 nye ansatte på grunn av høy turn over. Det er dyrt og det gir dårligere tjenester. Jo mer lønnsmidler som forhandles lokalt, jo bedre klarer vi å balansere begge disse hensynene.

På sikt er Akademikerne opptatt av å få til endringer i det statlige lønns- og forhandlingssystemet.  Det innebærer blant annet et tydeligere skille mellom hva som er politikk og hva som er forvaltning. De statlige virksomhetslederne må også gis bedre muligheter til å lede. Systemet må samtidig være mindre konfliktskapende enn i dag, slik at de mange streikene vi så i stat og kommune i fjor unngås.

Følg oppgjøret på Akademikernes nettsider.

———–

12. april 2013

Forhandlingsoppstart staten

Fredag 12. april kl. 10 overleverte Akademikerne stat sitt krav i forbindelse med åpningen av forhandlingene i mellomoppgjøret.

– Årets lønnsoppgjør i staten blir moderat. Da må vi tørre å prioritere og bruke midlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Dette er også en profil som er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat, i en pressemelding. Les hele pressemeldingen og last ned krav nr. 1 på Akademikernes nettsider.

Akademikerne forhandler for 30 729 personer i staten.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: