Generalforsamling

april 29, 2015

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer.

Tid: onsdag 10. juni 2015 kl. 17.00
Sted: foreningens lokaler, Kristian Augusts gate 9, kantinen

17.00 Utsiktene for norsk økonomi
v/Victoria Sparrman.

Foredraget er basert på Økonomiske analyser, Konjunkturtendensene juni 2015 fra Statistisk sentralbyrå.

Victoria Sparrman er forsker i SSB med ansvar for å utarbeide prognoser og makroøkonomiske analyser, blant annet for det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Hennes spesialområde er lønnsdannelse. Hun har dr. grad fra Universitetet i Oslo og har også erfaring fra Finansdepartementet.

17.45 Foreløpig dagsorden generalforsamling

1. Konstituering
– godkjenning av innkalling og dagsorden
– valg av ordstyrer og referent
– valg av protokollunderskrivere

2. Årsberetning 2014

3. Regnskap 2014
– revisjonsberetning
– kontrollkomitéens uttalelse

4. Fagforeningens sikringsfond
– regnskap og årsrapport 2014

5. Tilpasning av tekst i §3 Medlemskontingent, som følge av beslutning på generalforsamlingen i 2014 om å innføre ny kontingentsats for 1. år i arbeid fra 1.1.2015.

6. Fagforeningspolitisk program

7. Medlemskontingent 2016

8. Budsjett 2016

9. Orientering: Generalforsamling annethvert år?

10. Valg

Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må sendes sekretariatet senest fire uker før dato for generalforsamling. Endelig dagsorden og saksdokumenter sendes minst to uker før møtet til medlemmer som ber om det.

Valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å foreslå kandidater til foreningens styre og utvalg. Forslag sendes til Einar W. Nordbø – einar.nordbo@norges-bank.no innen 18. mai.

Av hensyn til møtelokaler og bevertning, ber vi medlemmer melde fra om deltakelse innen
3. juni. Send e-post til post@samfunnsokonomene.no

Oslo, 29. april 2015
Vennlig hilsen

Anne-Sophie Redisch
Generalsekretær

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: