Er du eks-forsker?

januar 14, 2015

Forskningsrådet vil vite mer om forskere som velger ny karrierevei

Hvis du er blant dem som har forlatt en forskerkarriere, oppfordrer Forskningsrådet deg til å fortelle om det i en stor europeisk undersøkelse.

Undersøkelsen gjennomføres ved at alle som tilhører målgruppen og vil delta, skriver sin egen historie via denne undersøkelsen på SurveyMonkey. Alle svar forblir anonyme og behandles konfidensielt.

Hvorfor hopper noen av forskerkarrieren til fordel for et annet yrke eller en annen sektor, og hva slags jobber har eks-forskeren gått til? Det er sånne spørsmål dette nye europeiske forskningsprosjektet skal finne svar på. Prosjektet skal kartlegge karrieren til forskere og akademikere som har forlatt universiteter og forskningsinstitutter og altså valgt en annen karrierevei.

Legge til rette for karrierer

Hensikten er å skaffe til veie ny kunnskap på et område der man vet svært lite i dag, nemlig hva gjør eks-forskerne, og hvorfor valgte de seg over i andre yrker? Hvordan kommer forskerutdanning og forskererfaring til nytte? Undersøkelsen vil også kunne gi verdifull informasjon om hvordan forskningsinstitusjonene kan legge til rette for gode karriereveier i og utenfor akademia.

Kjenner du noen?

– Hvis du som leser dette kjenner noen som har bak seg en tid som forsker ved en forskningsinstitusjon og er i målgruppen for denne undersøkelsen, setter vi stor pris på om du videreformidler oppfordringen vår om å delta i undersøkelsen! sier avdelingsdirektør Hege Torp i Forskningsrådet.

Hele Europa

Forskningsrådet deltar i prosjektet sammen med den britiske organisasjonen Vitae, Naturejobs, Forbundet av europeiske forskningsuniversiteter (LERU) og Science Europe, som er et samarbeidsorgan for europeiske forskningsfinansierende organisasjoner. Foreløpig har over 1900 personer, hovedsakelig i Storbritannia, svart på surveyen som nå lanseres i alle de europeiske landene.

Svarene fra undersøkelsen vil bli systematisert, analysert og sammenlignet landene i mellom. Forskningsrådet vil få tilgang på materialet som norske forskere har bidratt med, og på sammenlignbare analyser fra øvrige land.
Kontakt i Forskningsrådet: Berit Hyllseth

Tel.: 97 12 26 69

bhy@forskningsradet.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: