Nye avtaler om bank og forsikring fra 1. januar 2015.

oktober 29, 2014

Etter en omfattende anbudskonkurranse har Samfunnsøkonomene inngått avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud på bank- og forsikring. 11 av 13 Akademikerforeninger har likelydende avtaler. Dette samholdet har gjort det mulig å oppnå svært gode avtaler for våre medlemmer.

Avtalen med DNB løper ut 31.desember 2014 og blir erstattet av nye avtaler med Danske Bank og Storebrand på hhv. bank og forsikring.

Her er en oversikt over ofte stilte spørsmål om de nye bank- og forsikringsavtalene.

Forsikring – Storebrand
Forsikringstilbudet i Storebrand var det desidert beste forsikringstilbudet i anbudskonkurransen. Totalt sett vil derfor de fleste oppnå besparelser sett i forhold til prisene i DNB. Vel så viktig er imidlertid mekanismene i avtalen for prisregulering i fremtiden. Avtalen sikrer at en svært høy andel av premie innbetalt går til utbetaling av erstatninger ved skader. Det betyr at minst mulig av premien medlemmer betaler, blir igjen i Storebrand. Skadeutbetalingene vil alene avgjøre den fremtidige premieutviklingen.

Forsikringsproduktene gruppeliv-, innbo-, reise-, ulykke- og studentforsikring vil i løpet av 2014 ha blitt omgjort til kollektive forsikringer, der foreningen er forsikringstaker. Det innebærer at de som i dag har disse forsikringene i DNB, og som har akseptert dette, vil få forsikringene flyttet til Storebrand ved årsskiftet. De som ikke har akseptert, vil opprettholde forsikringen i DNB. For dem som flytter, vil premierestanse i DNB for den del av forsikringsåret som gjelder 2015, bli betalt tilbake av DNB.

De øvrige forsikringene er å betrakte som individuelle forsikringer, dvs. at det enkelte medlem er forsikringstaker. Disse forsikringer blir værende i DNB og må flyttes til Storebrand av den enkelte. For å sikre at flest mulig flytter forsikringene til Storebrand, garanterer Storebrand minst like gode vilkår til en pris som er lavere eller lik forsikringen medlemmet hadde i DNB i 2014. Garantien er imidlertid tidsbegrenset, så det vil bli viktig å benytte seg av den.

Bank – Danske Bank
Danske Bank tilbyr fra 1.januar 2015 meget gode bankbetingelser. Tilbudet sikrer langt bedre sikkerhet for at prisene til enhver tid er meget konkurransedyktige, i motsetning til det medlemmene tidvis har opplevd i DNB. Betjeningskonseptet har vi vurdert som tilfredsstillende, selv om Danske Bank jo har færre fysiske kontorer enn DNB. De har imidlertid kompetente rådgivere i flere kanaler, enten det gjelder på nett, telefon eller ved fysiske møter, herunder bl.a. med faste personlige rådgivere for dem som ønsker det. Danske Bank tilbyr et meget godt kundeprogram.

Det er lagt stor vekt på at bytte av bankforbindelse skal være meget enkelt. Et stort, dedikert team i Danske Bank vil gjøre jobben raskt og effektivt etter at medlemmet har initiert et bankbytte. Dette gjelder også skifte av lån. Eventuelle fastrentelån er jo i utgangspunktet bundet, og en flytting av et slikt lån vil kunne innebære at renteforskjellen må kjøpes ut dersom fastrenten er høyere enn rentesatsen den måles mot på det tidspunkt man ønsker å flytte lånet.

Vi minner om at de nye avtalene først trer i kraft 1. januar 2015, og det vil i tiden fram mot årsskiftet bli publisert mer informasjon om det nye bank- og forsikringstilbudet.

Frem til ny avtale trer i kraft 1. januar 2015: Om du ønsker å overføre dine avtaler til Danske Bank allerede nå, vil Danske Bank matche de betingelsene du får i DNB.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: