Akademikerne reagerer skarpt på svekkede permisjonsrettigheter for far

oktober 15, 2014

– Regjeringen svekker likestillingen ved å undergrave fedres rett til permisjon i forbindelse med fødsel ytterligere. Derfor reagerer vi skarpt på forslagene til nye unntak i permisjonsreglene som statsråd Solveig Horne har sendt på høring, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Regjeringen har allerede undergravet likestillingen ved å redusere fedrekvoten ved fødsel fra 14 til 10 uker. Forslaget fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å utvide ordningene der permisjon kan overføres fra far til mor, vil forverre sitasjonen. I sin høringsuttalelse reagerer Akademikerne særlig på utvidede unntaksbestemmelser for selvstendig næringsdrivende og arbeidsledige.

– Departementets forslag knyttet til arbeidsledighet bygger på stereotype og utdaterte oppfatninger av kjønnsroller som styrker oppfatningen om at det er viktig å få far tilbake i arbeid, mens den arbeidsledige moren kan forbli hjemme og få kvoten overført til seg, sier Aarbakke.

Han mener forslaget i praksis vil føre til et press fra mange arbeidsgivere om at arbeidssøkende eller nyansatte fedre skal overføre fedrekvoten til mor. Akademikerne mener et slikt unntak undergraver bestemmelsene i likestillingsloven mot å diskriminere på grunn av foreldrepermisjon.

Les mer på Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: