Retningslinjer for lokale grupper i Samfunnsøkonomene

Samfunnsøkonomenes formål er i henhold til foreningens lover:

– å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt, samt bidra til medlemmenes kompetanseutvikling innenfor faget og virke for fagets og utøvernes anseelse og innflytelse i samfunnet.

– å arbeide aktivt for å ivareta medlemmenes økonomiske interesser og lønns- og arbeidsforhold.

I henhold til vedtektene skal Fagforeningen ivareta medlemmenes interesser når det gjelder økonomiske interesser, lønns- og arbeidsforhold, samt relevante samfunnsspørsmål.

Fagforeningspolitisk program er utarbeidet innenfor rammen av foreningens lover og vedtekter. Programmet vedtas av foreningens årsmøte, og er retningsgivende for det politiske arbeidet som skal utøves av tillitsvalgte og sekretariatet i den aktuelle perioden.

  • Etablering av lokal gruppe og tillitsvalgtordning

Det kan opprettes egne lokale grupper for medlemmer. Sekretariatet i Samfunnsøkonomene skal informeres om at en lokal gruppe er etablert og hvilke medlemmer den lokale gruppen omfatter. Den enkelte gruppe vedtar selv retningslinjer/vedtekter for sin virksomhet.

 

  • Definisjoner

Lokal gruppe: Gruppe av samfunnsøkonomer dannet i en virksomhet med tre medlemmer eller mer.

Leder av lokal gruppe: Tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt i virksomheter med tre medlemmer eller mer.

Virksomheten: Den arbeidsplass som til enhver tid er definert som virksomhet innen ett gitt tariffområde.

 

  • Økonomisk støtte

Den lokale gruppen kan få økonomisk støtte til lokale aktiviteter etter søknad til Samfunnsøkonomenes sekretariat.

Lokale grupper i samfunnsøkonomene kan få innvilget økonomisk støtte i forbindelse med årsmøte eller medlemsarrangement.

Søkere skal være tillitsvalgte. Akademiker/SAN samarbeid likestilles med lokale grupper av Samfunnsøkonomene.

Støtte kan gis etter søknad med inntil kr 150. kr. per deltakende medlem. Sekretariatet kan tildele høyere beløp etter søknad dersom særskilte behov tilsier det.

Kopi av program, eller innkalling legges ved søknaden om støtte.

Navneliste, referat og regnskap ettersendes.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: