• Hjem
  • Flere nyheter

Bengt Holmen ny generalsekretær i Akademikerne

2 juli , 2019

Holmen kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, og har bakgrunn fra blant annet Stortinget og NUPI. Bengt Holmen (50) overtar jobben til Olav Ulleren i slutten av september. Siden 2014 har Holmen vært avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med ansvar for strategisk personell- og kompetansepolitikk i forsvarssektoren. Forut for jobben i departementet var Holmen konstituert leder og nestleder i internasjonal avdeling på Stortinget, og arbeidet som komitesekretær i blant annet Utenriks- og forsvarskomiteen. Han har erfaring fra internasjonalt arbeid for FN og OSSE, som regionsjef for Norsk Folkehjelp og med forskning på NUPI. Jeg har i hele min utdannelse og yrkesliv vært samfunnspolitisk engasjert. Å få arbeide for Akademikerne vil gi en enestående mulighet i å bidra til en positiv utvikling av vårt arbeidsliv og samfunnsutvikling, sier Holmen. Holmen har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Han har nylig tatt seniorkurset til NATO Defence College, som tilsvarer Forsvarets høyskole. – Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på oppgavene som tilligger jobben sammen med leder av Akademikerne, styret, medlemsforeningene og ikke minst mine nye kollegaer i administrasjonen, sier Holmen.

Les mer »

Jan Inge Eidem ny leder!

20 juni , 2019

Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene som leder i foreningen, og videreføre det gode arbeidet, sier Eidem. Samfunnsøkonomene hadde nest høyeste medlemsvekst i 2018, og foreningen har store ambisjoner når det gjelder å tiltrekke seg nye medlemmer og tilby stadig bedre tjenester til medlemmene. Foreningen er et samlende forum for de som er interessert i samfunnsøkonomi. Faglige konferanser, kurs, gratis juridisk bistand, karriererådgivning samt meget gode bank- og forsikringstjenester er blant fordelene medlemmene har.  

Les mer »

Streiken i Oslo avsluttet

27 mai , 2019

Mandag ettermiddag kom Akademikerne og Oslo kommune til enighet i mellomoppgjøret 2019. Etter en kort og målrettet streik som legger press på forhandlingene i 2020, er Akademikernes medlemmer i rådhuset tilbake på jobb tirsdag morgen. Natt til fredag brøt Akademikerne meklingen med Oslo kommune og gikk ut i streik. Akademikerne krevde at forhandlingene skulle skje lokalt på den enkelte arbeidsplass, som er vanlig i resten av arbeidslivet. Vi har gjennom streiken fått klart frem at Oslo kommunes lønnspolitikk er utdatert. Akademikerne vil ha et lønnssystem som belønner kompetanse, ansvar og innsats, og som sikrer at kommunen kan tiltrekke seg og beholde høyt utdannede. Dette er avgjørende for å kunne skape gode tjenester, velferd – og en grønn og trygg by, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Etter to dagers markering valgte Akademikerne å avslutte streiken mandag ettermiddag, og har blitt enig med arbeidsgiver om å signere tariffavtalen. Akademikernes medlemmer i rådhuset er tilbake på jobb tirsdag morgen. Streiken har vært kort og målrettet. Vi ønsket å si tydelig fra til Oslo kommunes ledelse om at vi har fått nok av dagens sentralstyrte system. Samtidig har det vært viktig for oss å ikke ramme en uskyldig tredjepart, nemlig […]

Les mer »

Akademikerne og staten enige etter mekling på overtid

24 mai , 2019

Akademikerne om oppgjøret i staten: – Fornøyd med reallønnsvekst og sikkerhet for pensjon – Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam. Akademikerne og staten kom i dag til enighet om årets lønnsoppgjør i staten. Oppgjøret innebærer at det settes av 2,15 prosent til kollektive lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai. Kvam er meget fornøyd med at avtalen gir en løsning for ny AFP-ordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 1963 eller senere. – Ansatte i staten må være trygg på pensjonsrettighetene sine. Jeg er glad vi har fått tariffestet AFP-rettigheter også for -63-kullet og de som er født senere, sier Kvam. Enigheten innebærer også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå. – Når pensjonsgrunnlaget nå utvides vil det gi bedre pensjon for mange statsansatte. Med den nye offentlige tjenestepensjonen som trer i kraft i 2020, vil dette ha stor betydning for arbeidstakere som har en stor del […]

Les mer »

Akademikerne i streik i Oslo kommune

23 mai , 2019

– Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo. Akademikerne brøt rett før midnatt meklingen med Oslo kommune, og 140 medlemmer er ute i streik fra fredag morgen. Akademikerne krevde at lønnsforhandlingene skulle skje på den enkelte arbeidsplass, som er vanlig i resten av arbeidslivet. Oslo kommune holdt fast ved å fordele alle pengene fra rådhuset – og prioriterer ikke høyt utdannede.   I dag bestemmer noen få personer lønnen til tusenvis av ansatte i hele kommunen. De ansattes kompetanse og ansvar har lite å si i forhandlingene, og lønnen bestemmes uavhengig av de ulike arbeidsplassenes behov. Vi har ikke råd til et arbeidsliv der dette ikke har betydning, sier Graff. I dag sliter deler av Oslo med å beholde ansatte over tid. I 2018 brukte kommunen over 1,8 milliarder på konsulenter, penger som kunne vært brukt på å bygge opp fagkompetanse internt. Graff påpeker at systemet er lite målrettet og at kostnadene for kommunen blir unødvendig store. Byrådet i Oslo har ambisjoner om å bli verdens «smarteste» by, med høye mål for innovasjon, klima og miljø. Disse […]

Les mer »

Enighet i oppgjøret i kommunesektoren

23 mai , 2019

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.   Akademikerne kom torsdag kveld til enighet med KS i meklingen. Lektorene får et oppgjør på linje med frontfaget. Partene er også blitt enige om flere grep som skal løfte lektorene i neste oppgjør. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for denne gruppen, sier leder i Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen. Partene er blant annet enige om å sette i gang utvalgsarbeid knyttet til rekrutteringsutfordringene i skolen, og å kartlegge lønnsutviklingen for undervisningspersonell. I tillegg vil kollektive, lokale forhandlinger bli en del av løsningen neste år. Det er behov for å se ordentlig på de høyt utdannedes situasjon, og dette er et skritt på veien for å få en felles virkelighetsforståelse. Lektorene har i mange år hatt en svak lønnsutvikling, og rekrutteringssituasjonen i skolen er bekymringsfull. Derfor er jeg glad vi har fått KS med dette arbeidet, sier Birkenhagen. Akademikernes mål er å endre lønnssystemet for lektorer, slik at forhandlingene skjer på den enkelte skole. Vi er nødt til å endre selve lønnssystemet for å sikre at lærere med høy kompetanse […]

Les mer »

Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

22 mai , 2019

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.   – Oppgjøret gir reallønnsvekst for våre medlemmer. Det har vært gode forhandlinger og fint samarbeidsklima mellom partene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.   Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 Helseforetak med sykehusdrift samt 13 Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B-avtaler) for mellomoppgjøret godkjent.   Akademikerne og Spekter skal til høsten forhandle om tilpasninger i avtalene om tjenestepensjon. Les protokollen her: 2019 A3 protokoll område 10 2019 A3 prtokoll område 13

Les mer »

Akademikerne varsler streik i Oslo kommune

15 mai , 2019

Jurister, ingeniører, samfunnsvitere og økonomer i Oslo rådhus er blant gruppene som tas ut i en eventuell streik dersom partene ikke kommer til enighet. Akademikerne brøt årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune natt til 1. mai. I dag sendte Akademikerne varsel om plassfratredelse, som er en oversikt over hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik. 140 personer vil tas ut fra rådhuset i Oslo: 119 fra byrådsavdelingene og 18 personer fra bystyrets sekretariat. I tillegg inkluderer det tre hovedtillitsvalgte i kommunen. Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg. Vi ønsker ikke å ramme innbyggerne i byen med uttaket, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito. Akademikerne krevde i forhandlingene at disponible midler skulle fordeles gjennom lokale forhandlinger. Oslo kommune avviste dette, og fordelte all lønn sentralt. I dag er det noen få personer i rådhuset som bestemmer lønnen til mange tusen ansatte. Dagens utdaterte lønnssystem innebærer at forhandlingene skjer uavhengig av de ansattes kompetanse og innsats – og gjør det vanskelig for virksomhetene å løse deres ulike behov […]

Les mer »

Brudd i statsoppgjøret: – Ingen vilje til å følge opp pensjonsavtalen

2 mai , 2019

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både skuffende og oppsiktsvekkende, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam. Oppgjøret går nå til mekling. Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør. Partene skal også bli enige om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til statsansatte. Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. I følge Kvam var det mangel på et pensjonstilbud fra staten som tvang frem et brudd mellom partene. – Staten er avhengig av kompetente medarbeidere for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi forventet derfor et tilbud på økonomi og pensjon som gjør det mer attraktivt for de med lang utdanning å jobbe i staten, sier Kvam. Kvam viser til at all lønn – også tillegg – inngår i pensjonsgrunnlaget til ansatte i det private næringslivet som staten konkurrerer med. Også YS stat, LO stat og Unio bryter. Fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt. Partene i arbeidslivet ble 3. mars i fjor enige om ny tjenestepensjon i […]

Les mer »

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune

2 mai , 2019

Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.   Akademikerne brøt natt til onsdag lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Akademikerne krevde at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Kommunen valgte å ikke sette av noen penger til lokale forhandlinger, og høyt utdannede ble overhodet ikke prioritert i oppgjøret. I dag er det noen få personer i rådhuset som bestemmer lønnen til mange tusen ansatte. Dagens utdaterte lønnssystem innebærer at forhandlingene skjer uavhengig av de ansattes kompetanse og innsats – og gjør det vanskelig for virksomhetene å løse deres ulike behov og utfordringer, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Deler av Oslo kommune sliter med å beholde ansatte over tid, og med å rekruttere spesialister innen for eksempel teknologi og miljø. Oslo kommune har skyhøye ambisjoner innen velferd, miljø og digitalisering, og har et mål om å bli verdens «smarteste» by. Et mer fleksibelt og moderne lønnssystem hadde gjort det lettere å nå disse målene, sier Graff. Byrådet og leder Raymond Johansen har gått høyt på banen og lovet å få ned konsulentbruken i Oslo kommune. Ferske tall Akademikerne har hentet […]

Les mer »

AKADEMIKERNE BRYTER I KOMMUNENE: Lektorene nedprioriteres nok en gang

2 mai , 2019

Lektorene har vært lønnstapere i kommunen i årevis, samtidig som skolen mangler kvalifiserte lærere. – For å gjøre det mer attraktivt å jobbe i skolen må KS verdsette høy kompetanse i langt større grad, sier leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.   Akademikerne brøt forhandlingene i kommunesektoren rett etter midnatt natt til 1. mai. Akademikerne jobbet hardt for at lektorene skulle få et lønnsløft etter mange magre oppgjør. Lektorene har hatt den svakeste lønnsutviklingen i kommunesektoren de siste årene, og dette oppgjøret er ikke i nærheten av å rette opp situasjonen. Kompetansesituasjonen i skolen er bekymringsfull, og oppgjøret er et tydelig signal fra KS om at de ikke verdsetter høy kompetanse, sier Jan Olav Birkenhagen, leder i Akademikerne kommune. Norsk- og mattematikklærere er mangelvare, og i yrkesfagene er situasjonen særlig alvorlig: Der har bare 53 prosent av matematikklærerne både formell fagkompetanse og høyere utdanning med pedagogikk. For Akademikerne er det åpenbart at dagens rigide lønnssystem er en del av problemet. Akademikernes krevde at all lønn skal forhandles lokalt, men KS imøtekom ikke kravet. Dette oppgjøret er et godt eksempel på at sentrale forhandlinger har svært lav treffsikkerhet: Når man gir enkelte grupper lønnsløft, følger andre grupper automatisk med – […]

Les mer »

Forventer solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer

25 april , 2019

Akademikerne krever solid reallønnsvekst for høyt utdannede i Oslo kommune – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.   Torsdag klokken 14 startet lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Vi forventer et solid lønnsoppgjør for Akademikernes medlemmer. For at Oslo kommune skal være et attraktivt sted å jobbe for masterutdannede, må kommunen sørge for en god lønnsvekst, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Akademikerne jobber for at lønnsforhandlingene skal skje gjennom kollektive lokale forhandlinger – og ikke sentralt langt fra der arbeidsoppgavene utføres. Dagens rigide, gammeldagse lønnssystem gjør det vanskelig for kommunen å beholde den kompetansen de trenger for å nå sine ambisjoner innen miljø, innovasjon og velferd. Kommunens ledere må i større grad kunne bruke lønn for å tiltrekke seg og beholde flinke ansatte. Vårt mål på sikt er et fullstendig systemskifte, sier Graff. Han mener kommunen er nødt til å satse mer på å beholde ansatte over tid, fremfor å bruke milliarder på konsulenter. Ferske tall fra Oslo kommune viser at bruken av konsulenter i fjor kom på over 1,8 milliarder. Byrådet har gått hardt ut og lovet å redusere konsulentbruken, men har i stedet økt bruken med 24 prosent. Dette skjer på bekostning av […]

Les mer »

Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte

23 april , 2019

– Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.   I dag åpner lønnsforhandlingene i staten, og Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst. – Flere statlige virksomheter opplever at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte med lang utdanning.  Vi forventer at oppgjøret bidrar til at staten i større grad kan vinne konkurransen om kompetansen, sier Kvam.   Akademikerne krever også at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon følges opp i hovedtariffavtalen, blant annet at all lønn skal være pensjonsgivende og at ny AFP håndteres.   – I 2018 forhandlet vi om hvordan lovverket skal endres slik at statlige ansatte får ny pensjonsordning. Nå er tiden inne for å følge dette opp i tariffavtalen, sier Kvam.   Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne skjer i år som i fjor, lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april. Akademikernes krav til staten kan du lese her: Akademikernes krav 1

Les mer »

Enighet i de innledende lønnsforhandlingene i sykehussektoren

4 april , 2019

Akademikerne overleverte sine krav til arbeidsgiverforeningen Spekter 4. april kl 10.00. Spekter var selv klar i innledningsmøtet på at frontfaget ikke er noen fasit for det kommende oppgjøret. Frontfaget er en norm over tid og ikke en fasit for oppgjøret i år. Det sa Spekter i sin innledning. Dermed kan lønnsveksten brukes om et personalpolitisk virkemiddel for å få til nødvendige lokale løsninger, sier Frøyland. Videre fremdrift er A2-forhandlinger for legene med oppstart 6. mai, og oppstart B-dels forhandlinger for øvrige foreninger 25. april. Disse forhandlingene skal være avsluttet innen 15. mai. For Sykehusapotekene Midt-Norge HF gjelder samme frister. Sykehusbygg og Sykehusinnkkøp begge er områdeplassert i område 10. Også rammene for tjenestepensjon skal behandles. Neste forhandlingsmøte vil være 10. april hvor det skal drøftes formuleringer knyttet til tjenestepensjon. Deretter vil foreningene fra 25. april starte lokale forhandlinger på fritt grunnlag uten sentrale føringer med hensyn til økonomien, Frøyland.

Les mer »

Lønnsoppgjøret i helsesektoren er i gang

4 april , 2019

Akademikerne krever solid reallønnsvekst for sine medlemmer. Kravet fra Akademikerne helse til arbeidsgiverforeningen Spekter ble overlevert 4. april. Norge er inne i en oppgangsperiode og vi forventer i år en god reallønnsvekst, sier Rune Frøyland, leder av Akademikerne Helse ved starten av oppgjøret. Frøyland understreker at frontfaget skal være normgivende over tid, men at frontfaget ikke er en fasit for de enkelte oppgjørene. Det er behov i helsesektoren for å beholde kompetent akademisk arbeidskraft både i klinikk og i administrasjon, og helsesektoren må ikke henge lønnsmessig etter. Det må være åpning for å bruke lønn som reelt personalpolitisk virkemiddel i lokale forhandlinger. Derfor skal det være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for forhandlingsresultatet, og de lokale forhandlingene skal være reelle og på fritt grunnlag, sier Frøyland. I tillegg til lønnsoppgjør for arbeidstakere i helsesektoren skal videre prosess for ny offentlig tjenestepensjon behandles 10. april. Vi må komme frem til en god håndtering av medlemmenes pensjon, sier Frøyland. Det er foreløpig ikke avtalt en sluttdato for forhandlingene.

Les mer »

Kraftkabler, samfunnsnytten, miljøet og industrien.

22 februar , 2019

En viktig virkning av flere kraftkabler til utlandet er at elektrisitetsprisen i Norge vil øke. Dette betyr at overskuddet til kraftprodusentene oker mens forbrukerne (bedrifter og husholdninger) taper. Økte strømpriser rammer norsk næringsliv generelt og den kraftkrevende industrien spesielt. Høyere strømpriser vil gjøre tidligere ulønnsomme vindkraftprosjekter bedriftsøkonomisk lønnsomme. Resultatet blir flere vindturbiner og mer ødelagt norsk natur og villmark. Hele den aktuelle kommentaren kan du lese her: Kraftkabler, samfunnsnytten, miljøet og industrien  

Les mer »

Presentasjon fra frokostmøte om finansiell stabilitet

29 januar , 2019

Vi er så heldige å få legge ut presentasjonen fra frokostmøte med tema: «Utgjør foretakenes gjeld en risiko for norsk økonomi? Hva slag scenario må til for at norsk økonomi går inn i en ny krise?» Tusen takk til Ida N. Hjelseth og Tord Krogh

Les mer »

Frokostmøte i Oslo 29. januar

22 januar , 2019

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Utgjør foretakenes gjeld en risiko for norsk økonomi? Hva slag scenario må til for at norsk økonomi går inn i en ny krise?» Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo Tid: Tirsdag 29. januar kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)   Foredragsholdere er rådgiver Ida N. Hjelseth og seniorrådgiver Tord Krogh, Norges Bank Finansiell stabilitets rapporten 2018 fra Norges Bank inneholder en analyse av foretakenes gjeld og bankenes motstandskraft ved sjokk til norsk økonomi. Sentrale utviklingstrekk som belyses er hvordan foretakene finansierer seg, hvordan deres gjeldsbetjeningsevne har utviklet seg og hvor bankene taper på utlån til næringsmarkedet. Hva kan vi lære av estimert kredittrisiko og hvordan vil bankene tilpasse seg i et krisescenario? Hjelseth har en master i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole. Krogh har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hjelseth jobber med mikrodata for norske foretak og har vært sentral i utarbeidelsen av en ny konkurssannsynlighetsmodell for foretakene, mens Krogh har vært sentral i utviklingen av et analyseapparat som kombinerer realøkonomien og banker. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Samfunnsøkonomene + Danske Bank = Trygghet over tid

2 januar , 2019

Med bankavtalen er du trygg på at du har blant markedets beste betingelser til enhver tid. Du kan enkelt bli kunde og søke om lån på  https://danskebank.no/aka/samfunnsoekonomene?sapa=30190&Banner=lp&sc_cid=org|lp|ext|landingsside-samfunnsøkonomene- Som kunde i Danske Bank får du personlig rådgivning tilpasset dine individuelle behov, planer og ambisjoner – nå og i fremtiden. Når og hvor du ønsker å møte banken er opp til deg. Les alt om hva avtalen kan bety for din økonomi her. Har du egen bedrift kan du gjennom vår bedriftsavtale benytte bransjespesialister og rådgivere med forståelse for hvordan privat- og bedriftsøkonomien henger sammen. Du får svært konkurransedyktige priser, og kan dra nytte av effektive selvbetjeningsløsninger. Les alt om avtalen og se oppdaterte priser og vilkår her

Les mer »

Presentasjon fra frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon

28 november , 2018

Vi er så heldige å få legge ut presentasjon fra frokostmøte med tema: «Ny offentlig tjenestepensjon – Konsekvenser for ulike årskull og offentlige finanser Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen

Les mer »

Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2019

23 november , 2018

Digitalisering er nøkkelordet for årets Valutaseminar, og vi får besøk av ledende fagfolk for å diskutere: Nasjonale og internasjonale perspektiver Muligheter og utfordringer for finanssektoren Utsikter for økt verdiskaping Digitalisering og verdiskaping – hva vil fanges opp i statistikken? Digitale sentralbankpenger (paneldebatt med representanter fra sentralbankene i Danmark, Sverige og Norge) Vi har gleden av å presentere følgende foredragsholdere: Finansminister Siv Jensen Tommaso Mancini-Griffoli (Deputy Division Chief in the Monetary and Capital Markets Department at the International Monetary Fund (IMF) Ida Wolden Bache (Direktør, Norges Bank Pengepolitikk) Morten Baltzersen (Finanstilsynsdirektør) Rasmus Figenschou (Konserndirektør for New Business i DNB) Roger Schjerva (IKT-Norge) Geir Axelsen (Direktør i Statistisk sentralbyrå) Eva Julin (Nestleder i Stabsavdelingen, Sveriges Riksbank) Karsten Biltoft (Visedirektør i Danmarks Nationalbank) Torbjørn Hægeland (Direktør, Norges Bank Finansiell stabilitet)   I tillegg blir det festmiddag og utdeling av prognoseprisen, så sett av dagen! For mer informasjon, påmelding og fullstendig program se: http://valutaseminaret.samfunnsokonomene.no/    

Les mer »

Akademikerne styrker medlemsfordelene

16 november , 2018

Akademikernes medlemsforeninger viderefører og forbedrer avtalene med Danske Bank og Storebrand. Samtidig lanseres Akademikerne Pluss – som betyr en økt satsning på medlemsfordeler. Forrige uke ble Akademikeravtalen med Danske Bank fornyet for tre år. Videreføringen av forsikringsavtalen med Storebrand ble avtalt i juni. Nyopprettede Akademikerne Pluss AS skal forhandle og følge opp medlemsfordelene. – Vi er fornøyde med å ha inngått nye avtaler med Danske Bank og Storebrand. Det betyr forutsigbarhet og de aller beste betingelsene for akademikerfellesskapet. Avtalene har stor betydning for våre medlemmer, og fremover blir de enda bedre, sier Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss, som representerer foreningene som benytter avtalene. Tekna, som hittil har brukt Gjensidige Bank, blir nå en del av Danske Bank-avtalen.  Det betyr at over 90 prosent av medlemsmassen i Akademikerne er med på bankavtalen. Å få Tekna inn i avtalen gjør at Akademikerne kan tilby enda bedre vilkår. – Vi har gjennomført tøffe forhandlinger, som sikrer gode medlemsbetingelser til enhver tid. Hvitvaskingssaken i Danske Banks filial i Estland har fått mye oppmerksomhet i media. Det har derfor også vært viktig å forsikre oss om at Danske Bank følger opp saken på en god måte og ivaretar sitt samfunnsansvar, sier Espolin Johnson. […]

Ler mer »

Frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon 28. november i Oslo

13 november , 2018

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Ny offentlig tjenestepensjon – Konsekvenser for ulike årskull og offentlige finanser «·  Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo  Tid: Onsdag 28. november kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Foredragsholder Nils Martin Stølen, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå Partene i arbeidslivet kom 3. mars 2018 fram til en avtale om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Alle offentlige ansatte født i 1963 og senere skal få en tjenestepensjon i tillegg til folketrygden som er i samsvar med hovedprinsippene fra reformen i 2011. Avtalen er også av stor betydning for overgangskullene født 1959-1962. Presentasjonen gir et innblikk i reformen og konsekvensene for ulike årskull og offentlige finanser. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

Les mer »

FULLT! Frokostmøte i Oslo 7. november.

22 oktober , 2018

Frokostmøte er fullt, men ønsker du å delta blir det satt opp venteliste. Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo Tema: The Economic Consequences of Mr. Trump. Tid: Onsdag 7. november kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo   Foredragsholder Victor Norman Hva vil bli virkningene Trumps kombinasjon av proteksjonistisk handelspolitikk og ekspansiv finanspolitikk?   Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no   Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder. Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Nasjonalbudsjettet 2019 – hvordan er egentlig utsiktene for norsk økonomi?

18 oktober , 2018

Du inviteres til åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene Nasjonalbudsjettet 2019 – hvordan er egentlig utsiktene for norsk økonomi? Tirsdag 30. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo   Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst   Hovedinnleder: Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet Panel: Hilde Bjørnland, professor, BI Jan Andreassen, sjeføkonom, Eika Gruppen Møteleder: Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.   Det er få ledige plasser igjen, så ønsker du å melde deg på send e-post til mr@samfunnsokonomene.no Arrangementet er gratis

Les mer »

Partilandskapet i Norge

10 oktober , 2018

Partilandskapet i Norge Avstandene mellom de politiske partiene beregnes i en modell som bygger på migrasjonsteori og anvendes på data om velgervandringer i ti stortingsperioder. Resultatene sammenfattes i et todimensjonalt partilandskap. Den første dimensjonen knyttes typisk til høyre-venstre-aksen og økonomisk politikk, den andre til verdispørsmål av ikke-økonomisk karakter. Høyre og SV blir motpoler i den første dimensjonen, KrF og Ap/SV i den andre. Venstre blir det eneste klare sentrumspartiet i landskapet. Velkjente mønstre oppstår når modellen brukes til å danne koalisjoner, men Frp fremstår som en mer nærliggende partner enn det som historisk har vært holdningen til samarbeid med Frp i andre partier. Samfunnsøkonomen nr 3 2018, Sigbjørn Sødal  

Les mer »

Samfunnsøkonomenes forskermøte 2019

27 september , 2018

Vi har gleden av å invitere til Samfunnsøkonomenes forskermøte, 7-8 januar 2019 på UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. Årets program inneholder bl.a.: – Tre keynote foredrag: The risks we take and the life we make , Andrea Mannberg, UiT The Arctic University of Norway Social Costs of Incarceration, Katrine Vellesen Løken, NHH Lecture on the Nobel Memorial Prize in Economics 2018 – Tre inviterte sesjoner ledet av Eline Aas (UiO) Kjell Erik Lommerud (UiB) og Arild Angelsen, (NMBU) – Parallelle sesjoner med deltakernes bidrag og påfølgende diskusjon. Dette er også call for papers. Send inn abstracts via «submission and registration»-alternativet på konferansens nettsted. Frist for innsending av abstracts er 19. november 2018 kl. 2300. NB: Innsending av abstract regnes som bindende påmelding.   Mer informasjon finner du her: https://fm.samfunnsokonomene.no  

Les mer »

Presentasjoner fra Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2018

27 september , 2018

Årets høstkonferanse med tema: «Teknologiskift, en trussel eller nøkkelen til det gode liv?» ble avholdt på Grand hotel, Oslo 25. september med dyktige foredragsholdere. Tusen takk til foredragsholderne som gir oss mulighet til å legge ut presentasjonen her. Anders Ekeland Johannes Sørbø Ragnar Torvik Simen Markussen Ingrid Haaskjold  

Les mer »

Streaming av frokostmøte om likelønn

5 september , 2018

 »

Høstkonferansen 2018

4 september , 2018

Teknologiskift, en trussel eller nøkkelen til det gode liv? Program: Anders Ekeland, seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå: Yrker og digital automatisering Ingrid Haaskjold, rådgiver i Norges Bank: Digitalisering i norske foretak. Hva er konsekvensene på kort sikt?: Ragnar Torvik, professor ved NTNU: Ny teknologi og ny økonomi: Vinnere og tapere Johannes Sørbø, seniorrådgiver ved Arbeids- og velferdsdirektoratet: Vil arbeidsstyrken klare å omstille seg? Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret: Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden? Hvordan sikre at folk har noe å leve av i fremtiden For mer informasjon trykk her

Les mer »

Akademikere i Oslo får nye stillinger

29 august , 2018

Oslo kommune og Akademikerne er blitt enige om justeringsforhandlingene i kommunen. Lektorer, ingeniører, arkitekter, psykologer, leger, jordmødre og pedagogisk/psykologisk rådgivere får lønnstillegg. Akademikerne har også fått gjennomslag for nye stillinger som stiller krav om høyere akademisk utdanning. I forbindelse med vårens lønnsoppgjør ble det avsatt økonomiske midler til sentrale justeringer av lønn for enkelte grupper ansatte senere på året. Nå er forhandlingene avsluttet og lektorer, ingeniører, arkitekter, psykologer, leger, jordmødre og pedagogisk/psykologisk rådgivere får alle lønnstillegg. Lønnstilleggene varierer fra 6 000 til 18 000 kroner. – Resultatet er akseptabelt. I tillegg forventer vi godt gjennomslag for våre medlemmer under de lokale forhandlingene i etatene denne høsten, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Akademikerne har også fått gjennomslag for nye stillinger med krav om høyere akademisk utdanning. Det blir opprettet grunnstillinger og avansementstillinger for jurister, økonomer, samfunnsvitere og naturvitere. – Dette er en viktig milepæl for oss som gir mulighet til i større grad å ivareta egne medlemmers lønnsinteresser fremover, sier Erik Graff. I dag har blant annet leger, tannleger, psykologer, arkitekter og ingeniører i kommunen fagstillinger. Resultatet av forhandlingene betyr at alle medlemmer i Akademikerne nå får fagspesifikke stillinger i stedet for brede konsulent- eller rådgiverstillinger som ikke […]

Les mer »

Frokostmøte: Kjønn og lønn – Likelønnskommisjonen 10 år

26 juli , 2018

Hva har skjedd med likelønnsutviklingen siden 2008? Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne  inviterer til felles frokostmøte 5. september. Tid: 5. september, kl. 08.00-09.30 (frokost serveres fra kl. 07.30) Sted: Kulturhuset, Youngs gt. 6, Oslo. Gratis inngang (påmelding er nødvendig). Hvorfor er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarende? Møter tiltak for likelønn stor motstand eller treffer de ikke godt nok? Hvordan kan arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene bidra til likelønn? I år er det 10 år siden Likelønnskommisjonen la fram sin rapport, NOU 2008:6. På frokostmøtet får du høre om hva som har skjedd med likelønnsutviklingen etter 2008 og tiltakene «likelønnskommisjonen» foreslo. Hvordan får vi mer fart i utviklingen av lik lønn mellom kvinner og menn? Innledere: Anne Enger, «Oppdrag: Led arbeidet i Likelønnskommisjonen» tidl. politiker og fylkesmann i Østfold, var leder for Likelønnskommisjonen 2006-2008 Erling Barth, «Likelønn før og etter Likelønnskommisjonen» forsker i Institutt for samfunnsforskning, var medlem av Likelønnskommisjonen 2006-2008 Kommentarer ved: Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i NHO, var sekretær for Likelønnskommisjonen 2006-2008 Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef i Akademikerne Spørsmål og innlegg fra salen. Diskusjon. Påmelding her

Les mer »

Samfunnsøkonomen nr 3/2018 – Pariseravtalen og oljeeksporten

22 juni , 2018

Den aktuelle analysen i Samfunnsøkonomen nr 3/2018 legges ut her for en kort periode for de som ønsker å lese den. Aktuell analyse, Parisavtalen og oljeeksporten

 »

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

14 juni , 2018

Vi er fornøyd med å nå ha landet et intenst arbeid som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Dagens pensjonssystem var nødt til å endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. mars i år signerte Akademikerne sammen med de andre hovedorganisasjonene forslag til løsning på ny offentlig tjenestepensjon. I dag ble resultatet i Akademikerne lagt frem for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg. Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet frem til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger. Vi kommer til å jobbe for å sikre at implementeringen av avtalen ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Sollien.

Les mer »

Enighet i lønnsforhandlingene i sykehusene

14 juni , 2018

Akademikerne er fornøyd med at medlemmene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Natt til torsdag kom Akademikerne helse til enighet med arbeidsgiverforeningen Spekter i årets hovedoppgjør. Akademikernes foreninger forhandler totalt 83 lokale avtaler på sykehusene. Dette er et godt oppgjør for våre medlemmer. Samarbeidet mellom partene har fungert fint lokalt, noe som er positivt med tanke på at det ikke er lenge siden vi la bak oss en lang sykehusstreik, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Les mer »

Trond Tørstad gjenvalgt som leder

6 juni , 2018

Samfunnsøkonomene hadde tirsdag 5. juni 2018 generalforsamling i Juristenes hus. Dagsorden bestod av blant annet årsberetning og regnskap for 2017, endring i fagforeningspolitisk program, vedtakelse av budsjett for 2019 samt valg til foreningens verv. Trond Tørstad ble gjenvalgt som leder av Samfunnsøkonomene på generalforsamlingen.  Jan Inge Eidem ble gjenvalgt som leder i tariffutvalget for ett år. Utover disse var totalt 25 verv på valg. I bunn av denne siden kan du se hvem som har hvilke verv. I forkant av generalforsamlingen var det et faglig foredrag av Arild Jonas Lund fra Norges Bank. Temaet for foredraget var «har vi regulert oss bort ifra bankkriser?» Hvis du har lyst til å se foilene som ble brukt til dette foredraget, kan du trykke HER. Foreningsstyret  Trond Tørstad, Vivens AS – leder Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet – nestleder Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole Frode Lindseth, Skattedirektoratet Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank Mari Elisabeth Smith, UiO Aurora Skagen UiT – studentrepresentant Tariffutvalget  Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet- leder Anna Sandvig Brander, Norges Bank Christine Scharff, Arbeids- og sosialdepartementet Frode Lindseth, Skattedirektoratet Mari E. Smith, UiO Aarne Øystein Røvik, Finansdepartementet Gunnar Claus, SSB Profesjonsutvalget  Trond Tørstad, Vivens AS – leder Eivind Bernhardsen, Finanstilsynet Knut Røed, Frischsenteret Rolf Jens […]

Les mer »

Presentasjon med tema: «Har vi regulert oss bort fra bankkriser?»

6 juni , 2018

Skulle du gjerne vært på møtet, men fikk ikke mulighet? Her er presentasjonen til Arild Jonas Lund med tema: «Har vi regulert oss bort fra bankkriser?»

Les mer »

Hva betyr ny avtale i staten for deg?

30 mai , 2018

I 2016 fikk Akademikerne et nytt lønnssystem. Lønnssystemet er videreutviklet og forbedret i årets oppgjør. Akademikernes avtale innebærer at forhandling om lønn ikke lenger skal skje sentralt i Oslo for alle som jobber i staten. Lønnsutvikling for våre medlemmer skjer på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger, slik som er vanlig i store deler av arbeidslivet. Den økonomiske rammen for det totale oppgjøret forhandles med staten som før. Hvorfor en ny avtale? Skal statlige virksomheter levere gode tjenester må de rekruttere og beholde god og riktig kompetanse og kunne bruke lønn som virkemiddel. Erfaringene etter mange år med sentrale forhandlinger viser at høyt utdannede har hatt en lavere lønnsvekst enn de med lite utdanning. Dette skyldes blant annet at sentral fordeling av lønnsmidler sjelden tilgodeser grupper med høyere utdanning. I kommunene har Akademikerne lang erfaring med lokale, kollektive forhandlinger. Erfaringene er at høyt utdannede nå har bedre lønnsutvikling enn tidligere. Hva er gevinstene? Du blir sett og lønnet for jobben du gjør Lønnsutviklingen din har sammenheng med kompetansen, ansvaret og jobben du utfører. Utviklingen av din lønn vil ikke styres tilfeldig av sentrale prioriteringer i Oslo 2. Lettere å løfte de som trenger det Lønnstillegg forhandles av arbeidsgiver og tillitsvalgte […]

Les mer »

Oppgjøret i staten: Den nye lønnstigen

30 mai , 2018

Akademikerne og staten forenkler hovedtariffavtalen. Nå erstattes 39 ulike lønnsrammer med én lønnsstige. Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av ordningen, 1,1 prosent årlig lønnsvekst i opptil ti år. En konsekvens av avtalen er at flere av Akademikernes medlemmer vil kunne få automatiske opprykk. Hvem gjelder lønnsstigen for? Lønnsstigen gjelder medlemmer i Akademikerne som i dag er plassert i en lønnsramme. Dette er blant annet førstekonsulenter, avdelingsingeniører, enkelte stillinger i forsvaret og noen akademikerstillinger i universitets- og høgskolesektoren. Hvordan fungerer lønnsstigen? Lønnsstigen gir et tillegg på 1,1 prosent årlig i ti år basert på ansiennitet i stillingen. Tillegget beregnes av din faktiske årslønn. Dersom du ble ansatt som førstekonsulent for to år siden, innplasseres du på to år. Du vil deretter få årlige lønnsopprykk av din til enhver tid gjeldende årslønn, frem til du når toppen av stigen. Stipendiater og spesialistkandidater er også omfattet av lønnsstigen, og er sikret en årlig stigning på tre prosent i året i inntil fire år. Ansatte som kommer tilbake fra permisjon har krav på lønnsutvikling som om vedkommende ikke hadde vært i permisjon. Ved enighet kan de lokale parter unnta stillingskoder fra å være tilknyttet en lønnsstige. Hva betyr lønnsstigen for deg? Stigen sikrer de […]

Les mer »

Oppgjøret i staten: Akademikerne med gjennomslag for sine krav

24 mai , 2018

– Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem som  lønner seg for våre medlemmer, og ivaretar virksomhetenes behov for akademisk kompetanse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.  Akademikerne og staten har etter mekling kommet til enighet i årets lønnsoppgjør  i staten. Det avsettes 2,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. Dette betyr reallønnsvekst for Akademikernes medlemmer. All disponibel økonomi går til lokale, kollektive forhandlinger. Forhandlingene må finne sted innen 31. oktober. – Utdanning må lønne seg. Lønnsforhandlinger på den enkelte arbeidsplass gir ledere og tillitsvalge mulighet til å gi lønn etter ansattes kompetanse og ansvar, og etter arbeidsplassens behov. Dette gjør staten mer attraktiv, og velferdstjenestene til befolkningen blir bedre, sier Kvam. Den nye avtalen erstatter 39 ulike lønnsrammer med én lønnsstige. Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av ordningen, 1,1 prosent årlig lønnsvekst i 10 år. Tillegget beregnes av din faktiske årslønn. En konsekvens av avtalen er at flere av Akademikernes medlemmer som tidligere stanget i et lønnstak nå får automatiske opprykk. – Den nye avtalen er enkel å forstå og bruke. Tillitsvalgte og ledere har nå en […]

 »

Enighet i meklingen med Oslo kommune: Et skritt i riktig retning for Akademikerne

23 mai , 2018

Akademikerne har fått gjennomslag for endringer som baner vei for lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Natt til torsdag kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune i meklingen i årets lønnsoppgjør. Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai etter å ikke ha fått gjennomslag for å innføre lokale forhandlinger for medlemmene sine i Oslo. Vi har i meklingen fått på plass endringer som gir et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger. Vi har et klart mål om at våre medlemmer skal gå over til et nytt system. Dette er viktig både for de ansatte, arbeidsstedene og samfunnet, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Endringene innebærer opprettelse av egne profesjonskoder for flertallet av Akademikernes medlemmer. Dette vil gjøre det lettere for Akademikerne å ivareta lønnsutviklingen for medlemmene og for kommunens virksomhetsledere å benytte kompetanse mer målrettet. Vi kommer ikke til å gi oss. I dag er det noen få personer i Rådhuset som bestemmer lønnen til nærmere 50 000 kommuneansatte i Oslo, uten å kjenne til de ansatte eller arbeidsplassens behov. Dette må endres for at Oslo kommune skal fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver og levere gode tjenester, sier Graff.

Les mer »

Akademikerne varsler streik i staten

16 mai , 2018

814 medlemmer i Akademikerne tas ut i streik 24. mai dersom den pågående meklingen med staten ikke fører frem. Fristen for å avslutte meklingen går ut 23. mai kl. 24. En eventuell streik vil i første omgang ramme Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet, NAV, Politiet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt. Streikevarselet ble i dag sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Staten og Akademikerne ble under forhandlingene i april enig om et forenklet lønnssystem, men ikke alle deler av en ny hovedtariffavtale. Den økonomiske rammen er blant punktene som nå ligger på bordet til Riksmekleren.

Les mer »

Streikevarsel fra Akademikerne i Oslo kommune

15 mai , 2018

383 ansatte i blant annet Rådhuset og i Plan- og bygningsetaten tas ut i streik dersom det blir brudd i meklingen mellom Akademikerne og Oslo Streiken vil i første omgang ramme Rådhuset – med Bystyrets sekretariat og Byrådsavdelingene – Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten. I ettermiddag meldte Akademikerne plassfratredelse for 383 av sine medlemmer som skal ut i første fase i en eventuell streik. En streik vil ramme politisk ledelse og blant annet deres arbeid med byutvikling, miljø og velferd. I Plan- og bygningsetaten rammes viktige prosjekter som arbeidet for et bilfritt byliv, sier Akademikernes forhandlingsleder Erik Graff. Akademikerne gikk inn i forhandlingene med et krav om endring av lønnssystemet i kommunen og lokale forhandlinger. Akademikerne brøt lønnsforhandlingene i Oslo kommune 1. mai. Meklingsfrist er satt til 23. mai ved midnatt. Dersom partene ikke kommer til enighet går Akademikerne til streik i Oslo fra 24. mai.

Les mer »

Lønnsstatistikken for 2018 er klar

9 mai , 2018

Lønnsstatistikken for 2018 er klar og er sendt ut til våre medlemmer på e-post. Dersom du ikke har mottatt lønnsstatistikken, ta kontakt med oss på post@samfunnsokonomene.no eller på tlf. 90 86 75 20. Som medlem har du rett på individuell rådgivning rundt lønn og øvrige betingelser. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål.

Les mer »

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune

2 mai , 2018

Krever endring av utdatert lønnssystem Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff. Natt til tirsdag brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen for oppgjøret, men krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass. Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte, og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier Graff. Resten av kommune-Norge, sykehusene og staten har alle lokale forhandlinger, og Oslo er nå det eneste området der lønnen bestemmes sentralt for Akademikernes medlemmer. En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at deler av kommunen har utfordringer med å beholde ansatte, og å rekruttere spesialister innen teknologi og miljø. Byrådet vil bli «verdens smarteste by» og ligge i front på miljø, teknologi og velferd. De høye ambisjonene henger dårlig sammen med et gammeldags lønnssystem som kommunen etter hvert er ganske alene om, sier Graff.

Les mer »

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: Enighet i forhandlingene

2 mai , 2018

  Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fremtidige oppgjør får forhandle lønnen sin lokalt. Natt til tirsdag kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren. I Akademikerne er det kun lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt. Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. Årets oppgjør retter likevel ikke opp den svake lønnsutviklingen lektorene har hatt de siste årene, noe vi jobbet hardt for. Det var lite penger til fordeling i årets oppgjør, og vi har derfor valgt å anbefale resultatet, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune. Akademikerne har over flere år jobbet for at lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik som er vanlig i resten av arbeidslivet. Lektorene er nødt til å prioriteres i årene fremover. Vi mener lokale forhandlinger gir de riktige verktøyene og er nødvendig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass – og at norsk skole kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Birkenhagen. Birkenhagen understreker at kommuneoppgjøret i sin helhet har flere positive trekk. Vi er glade for at kompetanse og ansatte med høyere utdanning generelt blir prioritert. […]

Les mer »

Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

2 mai , 2018

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam. Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for mekling.  Forenklingene blir nå protokollført og del av en fremtidig tariffavtale. – Skal statlige virksomheter kunne utvikle og tilby gode tjenester til innbyggerne må de kunne beholde viktig kompetanse. Endringene vi har forhandlet frem fjerner stivbente regler som hindrer god lønnsutvikling og fleksibilitet på arbeidsplassen. Forenklingen vil komme våre medlemmer til gode og kan hjelpe tillitsvalgte og arbeidsgivere å utvikle og styrke virksomhetene, sier Kvam. Det har ikke vært mulig å komme til enighet om alle deler av avtalen. Dette er en konsekvens av at de tre andre hovedsammenslutningene har brutt forhandlingene.

Les mer »

Presentasjon til Peder Østbye fra frokostmøte 26. april

27 april , 2018

Tusen takk til Peder Østbye som lar oss få legge ut presentasjonen etter frokostmøte 26. april. Hadde du ikke anledning til å komme, eller ønsker å se presentasjonen på nytt kan du gjøre det her: Cryptochallenges_NB_260418

Les mer »

Frokostmøte torsdag 26. april i Oslo

16 april , 2018

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Kryptovaluta  – er pengevesenet truet og hvordan bør myndighetene reagere?» Tid: Torsdag 26. april kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo   Foredragsholder Peder Østbye Peder Østbye er spesialrådgiver i Norges Bank. Hans hovedfelt er finansiell infrastruktur og konsekvenser av ny teknologi. Peder er utdannet samfunnsøkonom og jurist og har lang erfaring fra sektorer som har måttet omstille seg som følge av at ny teknologi har ført til endret konkurranse og omregulering. Hvorvidt kryptovalutaene har kommet for å bli, eller hvilken rolle de vil få, er det ingen som vet. Sentralbankene sitter imidlertid ikke stille og venter, men vurderer både behovet for regulering og hvordan teknologien kan utnyttes til samfunnets beste. Peder Østbye vil redegjøre for situasjonen og noen av de vurderingene sentralbankene har gjort seg. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder. Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Akademikerne krever lønnsvekst for sine medlemmer

11 april , 2018

Akademikerne krever reallønnsvekst og at de lokale forhandlingene skal skje uten sentrale føringer. – Når norsk økonomi går godt må det komme de ansatte til gode. Vi forventer reallønnsvekst for våre medlemmer i helseforetakene, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse. Ansatte i sykehus med mer enn fire års utdanning har de siste årene hatt lavere lønnsvekst enn de andre yrkesgruppene i sykehus. – Frontfaget utgjør en norm over tid og ikke er en fasit for hvert enkelt oppgjør. Med andre ord er ikke frontfaget nødvendigvis et absolutt tak i forhandlingene, sier Frøyland.   Akademikernes medlemmer forhandler sin lønn lokalt. Fredag starter de sentrale forhandlingene, der Akademikerne er opptatt av å legge til rette for gode prosesser for foreningene ved de enkelte sykehusene. – Fordi ulike sykehus har forskjellige behov og utfordringer trenger vi lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Lokale forhandlinger gjør det mulig å beholde riktig kompetanse slik at hvert enkelt sykehus kan levere gode helsetjenester til innbyggerne, sier Frøyland. Akademikerne starter forhandlingene med Spekter fredag 13. april. Akademikerne deltar også i forhandlingene om nye områdeplasseringer som starter i dag.

Les mer »

Krever lokal lønn for lektorer

11 april , 2018

Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. Akademikerne jobber for at kompetanse og resultater belønnes i langt større grad enn i dag.     – Norsk økonomi går bra, og det skal komme de ansatte til gode. Vi forventer en solid reallønnsvekst for alle våre medlemmer i årets oppgjør, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne Kommune.   Lønnen forhandles gjennom lokale forhandlinger for Akademikerne medlemmer, med ett unntak: Ansatte i skolen. Det er ingen grunn til at det skal være slik, understreker Birkenhagen. Det er i skolen de aller flinkeste folkene bør jobbe. Skal vi lykkes i at flere skal velge skolen som arbeidsplass og sikre høy kvalitet, må vi gjøre det mer attraktivt å være lektor og lærer. Situasjonen vil ikke bedres med dagens lønnssystem. Vi krever en systemendring til lokale forhandlinger, sier Birkenhagen. Lønnsutviklingen for lektorene har vært den laveste i hele kommunesektoren de siste årene. De har ikke blitt prioritert i de sentrale forhandlingene, og resultatet er at deres lønnsvekst i perioden 2004 til 2015 var 14 prosentpoeng lavere enn snittet for andre kommuneansatte. Den svake utviklingen skyldes måten vi forhandler lønn på i kommunal sektor. Lønnstillegg gis i all hovedsak sentralt, og er i liten grad forbundet […]

Les mer »

Krever lokale lønnsforhandlinger i Oslo

11 april , 2018

Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier forhandlingsleder Erik Graff.   Onsdag åpnet lønnsoppgjøret i Oslo kommune.   – Vi forventer en solid reallønnsvekst for alle våre medlemmer, etter flere moderate år. Når Norge går bedre, skal det også gjenspeiles i oppgjøret, sier Graff.   Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lokalt. I 2016 gikk også staten over til et nytt lønnssystem for medlemmene.   Lokale lønnsforhandlinger, der de ansatte lønnes etter innsats, kompetanse og resultater, er nødvendig for at kommunen skal være et attraktivt sted å jobbe. Systemet må endres dersom Oslo kommune skal lykkes i sine ambisjoner om å bli en grønn og innovativ by, og levere solide tjenester innen skole, barnevern og eldreomsorg, sier Graff. En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse bestilt av Akademikerne peker på at deler kommunen sliter med å beholde viktig kompetanse som er bygd opp i kommunen over tid, og å rekruttere nødvendig kompetanse innen teknologi- og miljøfeltet.   De ulike virksomhetene har ulike behov og utfordringer. Forhandlingene må skje på den på den enkelte […]

Les mer »

Krever forenkling av lønnssystemet

5 april , 2018

Akademikerne går inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt. – Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må staten være en attraktiv arbeidsplass. Når norsk økonomi nå går bedre forventer vi en solid reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat. Staten har lenge gjennomført sentrale lønnsforhandlinger ulikt det som er vanlig i norsk arbeidsliv. I 2016 ble staten og Akademikerne enige om at den økonomiske rammen forhandles sentralt, og at kollektive lønnsforhandlinger skal finne sted på den enkelte arbeidsplass. – Det er fortsatt behov for å forenkle det nye lønnssystemet. Begrensninger som henger igjen fra det gamle systemet må fjernes. Vi forventer nå at staten kommer oss i møte slik at vi kan ferdigstille dette arbeidet, sier Kvam. Kvam mener lokale kollektive forhandlinger både er bra for medlemmene og for samfunnsutviklingen. – Lokale forhandlinger premierer ansvar, kompetanse, innsats og resultater. Statlige tjenester blir stadig mer komplekse og dette krever høy kompetanse blant de ansatte. Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må den enkelte arbeidsgiver kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og skaffe […]

Les mer »

Ny studentmedarbeider i Samfunnsøkonomene

22 mars , 2018

Samfunnsøkonomene har ansatt  som studentmedarbeider i Samfunnsøkonomenes sekretariat. Hun vil arbeide ca 20 % med oppgaver tilknyttet driften av foreningen og arrangementer for studentene. Vi er virkelig glade for å ha fått Celine med på laget!

Les mer »

Tariffkalender 2018

21 mars , 2018

Nedenfor følger de viktigste hendelsene for tariffoppgjøret 2018. Dersom du har noen spørsmål til denne kalenderen, ta kontakt med sekretariatet på post@samfunnsokonomene.no 26. februar – Foreløpig rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) 20. februar – Foreløpig rapport fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren 16. mars- Akademikernes medlemsforeninger leverer sine krav til Akademikerne 26. mars – Endelig rapport fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) 5. april – Rapport fra Statistikk- og beregningsutvalget i statens tariffområde 5. april – Åpning av oppgjøret i statlig sektor kl. 10.00 11. april – Åpning av oppgjøret i KS-området kl. 12.00 11. april – Åpning av oppgjøret i Oslo kommune kl. 14.00 13. april – Åpning av oppgjøret i Spekter helse kl. 10.00 27. – 30. april – Innspurt i lønnsoppgjørene i stat og kommune 30. april – Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00 8. – 9. mai – Åpning og avslutning av oppgjøret i KS Bedrift 24. mai – Meklingsavslutning kl. 24.00 i stat kommune Mai/juni – Regionale tariffkonferanser i kommunal sektor Mai/juni – Regionale tariffkonferanser i statlig sektor  

Les mer »

Ledig studentstilling hos Samfunnsøkonomene

9 mars , 2018

Samfunnsøkonomene er Norges eneste fagforening utelukkende for samfunnsøkonomer. Foreningen har ca. 2600 medlemmer og er tilsluttet Akademikerne. Samfunnsøkonomene har fire ansatte og holder til sentralt i Oslo. Samfunnsøkonomene opplever en stabil medlemsvekst, og har derfor i en periode behov for å utvide staben. Vi ønsker en initiativrik og fleksibel samfunnsøkonomistudent med gode samarbeidsevner til en prosjektstilling. I hovedsak vil du arbeide en dag i uken, men i perioder vil det være behov for merarbeid. Slikt arbeid vil i så fall avtales med studenten i forveien. I en oppstartsfase på 3 uker vil det være en mer intensiv arbeidsperiode i forbindelse med opplæring. Stillingen er fleksibel og kan fint kombineres med studier. Arbeid i en fag- og interesseforening gir deg en spennende innføring i et arbeidsområde hvor både fag og politikk står sentralt. Som studentmedarbeider må du ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Du må være forberedt på å få flere ulike arbeidsoppgavr og til tider en hektisk jobbhverdag. Som studentmedarbeider vil du blant annet ha ansvar for å: – Holde medlemsregisteret oppdatert – Finne artikler fra vårt tidsskrift som passer til publisering på sosiale medier – Være arrangør for studentarrangementer – Være en ekstra ressurs i perioder med mye aktivitet […]

Les mer »

Brudd i forhandlingene om reiseavtalene i staten

7 mars , 2018

Akademikerne har sammen med YS, Unio og LO brutt forhandlingene med staten om nytt reiseregulativ. Hovedsammenslutningene har sendt inn stevning, og avtalene vil bli tatt opp til nemndsbehandling. Frem til kjennelse, vil gjeldende særavtaler forlenges. Les mer om dette på Akademikernes hjemmeside: http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/Brudd+i+forhandlingene+om+reiseavtalene+i+staten.b7C_wRvYXj.ips

Les mer »

Pensjonsforhandlingene endelig i havn!

3 mars , 2018

Samfunnsøkonomene og de andre medlemsforeningene i Akademikerne har etter lange forhandlinger valgt å ta forslaget til ny offentlig tjenestepensjon til videre behandling i organisasjonen. Samfunnsøkonomene har aktivt deltatt i forhandlingsprosessen. 3. mars ble forhandlingene om ny pensjonsordning for 800 000 ansatte i offentlig sektor avsluttet. Vi har kjempet hardt for våre medlemmer og et system som ivaretar de med lang utdanning. Det har vært en komplisert prosess, med mange ulike hensyn og interesser. Nå venter det en grundig intern prosess før vi tar en avgjørelse, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne. Etter pensjonsreformen fra 2009 blir den enkeltes pensjon lavere for hvert årskull, som følge av at vi lever lenger. Dette rammer særlig de unge og kommende generasjoner. Dagens pensjonsordning bør derfor endres, og forslaget har flere trekk som er bedre enn eksisterende ordning. I motsetning til tidligere gir ny ordning de ansatte blant annet uttelling for alle år i jobb, sier Kvam. Akademikerne har jobbet for et pensjonssystem for fremtiden. Vi mener at ny ordning burde gitt enda høyere insentiver for å stå lenge i arbeid, for alle grupper. Dette hadde vært bra både for at den enkelte som kan tjene opp en høyere pensjon – og for samfunnet, sier […]

Les mer »

Frokostmøte onsdag 28. februar 2018

15 februar , 2018

Fra 28. februar 08:00 kan du gå inn å se frokostmøte her: Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på hva du synes om møtet. Send det til: post@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Velkommen til frokostmøte onsdag 28. februar 2018, kl 08.00 – 0900 på Kulturhuset – i samarbeid med Agenda

7 februar , 2018

Frokostmøte 28. februar 2018 på Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo med tema: Myten om det rasjonelle mennesket Økonomifaget har lenge gått ut ifra at vi mennesker oppfører oss rasjonelt når vi gjør økonomiske valg. Men de siste årene har to nobelpriser i økonomi gått til forskere som viser at mennesket ikke er så rasjonelt som økonomifaget forutsetter. Samfunnsøkonomene og Agenda arrangerer i fellesskap frokostmøte med dette temaet. Her møter både forskere og politikere. Les mer om arrangementet og registrer deg her: https://tankesmienagenda.no/arrangementer/518/myten-rasjonelle-mennesket/ Eller gå inn via Facebook-arrangementet: HER Del gjerne med venner. Arrangementet vil bli streamet slik at medlemmer som ikke kan møte opp også kan ta del.  

Les mer »

Akademikerne vil sikre god offentlig tjenestepensjon

5 februar , 2018

Pensjonsforhandlinger i det offentlige starter nå Vi skal gjøre det vi kan for å få på plass en god, livsvarig ordning for våre medlemmer, sier leder Kari Sollien. Onsdag er det oppstart på forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Den siste måneden har Samfunnsøkonomene arbeidet sammen med vår hovedorganisasjon Akademikerne for å forberede ny offentlig tjenestepensjon. Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene har så sittet sammen med Arbeidsdepartementet og gjort forarbeidet til de kommende forhandlingene. Arbeidet vi nå er i gang med er viktig for alle offentlig ansatte – pensjon har stor betydning for trygghet og livskvalitet, sier Sollien, som forhandler for Akademikerne sammen med leder for Akademikerne stat, Anders Kvam, og leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen. Typiske akademikere i offentlig sektor har en stigende lønn gjennom karrieren og har en lønn noe over gjennomsnittet. I tillegg kommer akademikere senere ut i arbeidslivet på grunn av studier som ikke gir pensjonsmessig uttelling.   Med regjeringens skisse til ordning etter denne første fasen frykter vi at høyt utdannede kommer dårligere ut enn tidligere. Dersom ny ordning blir dårligere enn dagens vil staten, kommunene og sykehusene miste en viktig rekrutteringsfaktor – og høyt utdannende vil velge seg andre arbeidsplasser, sier Sollien. Et […]

Les mer »

Stor interesse for Valutaseminaret

1 februar , 2018

Her er noen av oppslagene: http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Norges-Bank-var-mest-treffsikrehttps://www.dn.no/nyheter/2018/01/31/1825/Makrookonomi/norges-bank-spadde-best https://www.dn.no/nyheter/2018/01/31/1825/Makrookonomi/norges-bank-spadde-best https://www.dn.no/nyheter/2018/01/31/1916/Finans/tror-boligprisfallet-kan-fortsette https://www.dn.no/nyheter/2018/01/31/1021/Finans/-norge-slar-oss-nok-pa-dette http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2018/01/Gjeldsvekst-og-boligpriser-er-fortsatt-de-stoerste-risikoene  

les mer »

Akademikerne-leder Kari Sollien i Dagens Næringsliv

1 februar , 2018

 »

Frokostmøte i Oslo 06. februar

24 januar , 2018

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Svart økonomi og kontantenes rolle» Tid: Tirsdag 6. februar kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo Foredragsholder Marcus Zackrisson, Analysesjef Skattedirektoratet Skatteetaten satser på å bekjempe svart økonomi. Analyseseksjonen i Skattedirektoratet arbeider med å utvikle strategisk og operativ kunnskap på dette feltet i samarbeid med blant annet med Norwegian Center for Taxation ved Norges handelshøyskole NHH. Skattedirektoratet har argumentert for å redusere bruken av kontanter blant annet ved å lovfeste at alle skal godta elektronisk betaling, og ved å fjerne de største sedlene. Slike tiltak kan være viktige for å bekjempe svart økonomi. De som forsvarer bruken av kontanter som betalingsmiddel, viser til kontantenes betydning for samfunnssikkerhet og personvern. Og at svart økonomi ikke er avhengig av kontanter. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no   Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder. Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Påmeldingen til Kandidattreffet 2018 har åpnet

17 januar , 2018

Påmeldingen til Kandidattreffet 2018 har startet Kandidattreffet finner sted på KS Agenda fredag 2. mars fra kl. 09:30 – 16:00. Kandidattreffet gir deg muligheten til å treffe sentrale aktører i arbeidslivet. I årets utgave vil du treffe: SSB Menon Economics Thema Finansdepartementet Oslo Economics Frischsenteret Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) Transportøkonomisk institutt Departementene Danske Bank Accenture Forsvarets forskningsinstitutt Som deltaker kan du bli kjent med virksomhetene ved å høre deres presentasjon samt snakke med dem på stand. Du vil også kunne delta i speed-intervju og delta på case. Ved å delta kan du få erfaring med jobbintervjusituasjonen og få prøvd deg på relevante caser. Både speed-intervjuer og case gjennomføres av representanter fra virksomhetene. I etterkant vil det være et arrangement i Danske Banks lokaler på Aker Brygge. Her vil det være et faglig foredrag og servering av mat og drikke. Deltakelse på Kandidattreffet er gratis for alle studentmedlemmer. Mange av våre medlemmer har fått jobb gjennom Kandidattreffet. Bli med, og kanskje du sikrer jobb hos fremtidig arbeidsgiver. Dersom du ikke er medlem, kan du melde deg inn på våre nettsider: https://www.samfunnsokonomene.no/medlemsskap/innmelding/ Du kan melde deg på ved å trykke på knappen Hvis ikke knapp funker, lim inn denne linken i din […]

Les mer »

Samfunnsøkonomenes valutaseminar 2018

28 november , 2017

Valutaseminaret arrangeres onsdag 31. januar på Voksenåsen hotell (Oslo). Finansiell stabilitet er nøkkelordet for årets Valutaseminar, og vi får besøk av ledende fagfolk for å diskutere: Pengepolitikkens rolle for å fremme finansiell stabilitet Bruken av makrotilsynsvirkemidler i Norge og internasjonalt Situasjonen i det norske boligmarkedet og utfordringer knyttet til finansiell stabilitet Hvor sensitiv er norsk økonomi for en betydelig renteoppgang?   For mer informasjon, påmelding og fullstendig program trykk her  

Les mer »

Presentasjon fra frokostmøte 22. november i Oslo

22 november , 2017

Det var fullt hus på dagens frokostmøte med tema: «Hva bør man vite om Bitcoin og Blockchain? » Tusen takk til foredragsholder Torbjørn Bull Jenssen som deler presentasjonene med oss: Hva bør man vite om Bitcoin og Blockchain

Les mer »

Frokostmøte onsdag 22.november i Oslo

9 november , 2017

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Hva bør man vite om Bitcoin og Blockchain? « Tid: Onsdag 22. november kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo Foredragsholder Torbjørn Bull Jenssen Torbjørn Bull Jenssen er seniorøkonom i analyseselskapet Menon Economics. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Oslo, hvor han skrev masteroppgave om Bitcoin. Bitcoin, den digitale valutaen som startet på en epostliste for kryptografiinteresserte for ni år siden, har den siste tiden havnet på toppen av manges agenda. Prisen har skutt i været og det er millioner av brukere verden over som har penger i denne nye valutaen. Er dette bedrag, luftslott og pyramidespill, slik mange hevder, eller er det et nytt banebrytende pengesystem, som vil endre verden for alltid? Og hva med den underliggende teknologien, blokkjede? For å svare på disse og andre spørsmål knyttet til Bitcoin og kryptovaluta, må man først kunne svare på de mer fundamentale spørsmålene: Hva, hvordan, hvorfor. I foredraget vil Torbjørn derfor gå gjennom hva Bitcoin er, hvordan det fungerer og hvorfor Biticoin har verdi. I tillegg vil han drøfte hvordan bitcoin, valutaen, henger sammen med […]

Les mer »

Plansjer fra debattmøte om statsbudsjettet 2018

18 oktober , 2017

Tusen takk til Tore Vamraak som lar Samfunnsøkonomene få dele plansjene etter gårsdagens debattmøte 171024 Statsbudsjettet Samfunnsøkonomene Debattmøte om «Statsbudsjettet 2018 – riktig bruk av oljepenger?» ble avholdt tirsdag 24. oktober på Litteraturhuset i Oslo. Hovedinnleder var Tore Vamraak, statssekretær fra Finansdepartementet Panel: Halvor Mehlum, professor, Universitetet i Oslo Erling Holmøy, seniorforsker i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå Møteleder: Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.      

Les mer »

Presentasjoner fra årets høstkonferanse

13 oktober , 2017

Det var god stemning på årets høstkonferanse som hadde tema: Fri flyt av varer og arbeidskraft: Velsignelse og forbannelse? Tusen takk til foredragsholderne som deler presentasjonene med oss. Andreas Moxnes Sigrid Hagerup Melhus Ulf Sverdrup Per Richard Johansen DN2010-10_Globalisering i revers DN2016-07_Globalisering skaper motkrefter  

Les mer »

Samfunnsøkonomenes forskermøte 2018

27 september , 2017

Vi har gleden av å invitere til Samfunnsøkonomenes forskermøte, 3-4 januar 2018 på NHH Norges Handelshøyskole i Bergen. Årets program inneholder bl.a.: – Tre keynote foredrag: Inequality, Ingvild Almås (IIES Stockholm og NHH) FAIR senteret, Alexander Cappelen, Kjell Gunnar Salvanes og Bertil Tungodden (NHH) Lecture on the Nobel Memorial Prize in Economics 2017 – Fire inviterte sesjoner ledet av Linda Nøstbakken (NHH), Knut Einar Rosendahl (NMBU), Lars Sørgard (Konkurransetilsynet) og Thor Olav Thoresen (SSB og UiO). – Parallelle sesjoner med deltakernes bidrag og påfølgende diskusjon. Dette er også call for papers. Send inn abstracts via «submission and registration»-alternativet på konferansens nettsted. Frist for innsending av abstracts er 20. november 2017 kl. 2300. NB: Innsending av abstract regnes som bindende påmelding. Mer informasjon finner du her: http://fm.samfunnsokonomene.no

Les mer »

Intervju med Trond Tørstad

18 september , 2017

Jubileumsintervjuet: Samfunnsøkonom-lederen        Lederen av Samfunnsøkonomene mener at Akademikerne er den organisasjon som best kan representere fellesskapet av kompetansearbeidskraft i Norge.   Samfunnsøkonomene er den nest minste foreningen i Akademikerne med sine 2 357 medlemmer, og som de andre foreningene er det både en fagforening og en faglig forening med fokus på kompetansebygging blant sine medlemmer. – Samfunnsøkonomene skal bidra til medlemmenes kompetanseutvikling innenfor faget samfunnsøkonomi. I tillegg arbeider vi aktivt for å ivareta medlemmenes økonomiske interesser og lønns- og arbeidsforhold, sier leder Trond Tørstad. Tørstad er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo fra 1994 og har bred arbeidserfaring. Han har vært leder av Samfunnsøkonomene siden 2014. – Det er spennende og utfordrende å jobbe på vegne av alle de dyktige medlemmene våre. Tidligere har jeg arbeidet i flere større organisasjoner, som SSB, Finansdepartementet og KLP. Vervet som leder i Samfunnsøkonomene er ikke et heltidsverv, så jeg arbeider også som konsulent innen økonomisk rådgivning ved siden av, forteller Tørstad. Akademikerfellesskapet betyr mye for Samfunnsøkonomene. – Samfunnsøkonomene får mye igjen for å være med i Akademikerne, både gjennom nettverket foreningene og Akademikerne representerer og muligheter for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet i Akademikerne styrker både de enkelte organisasjonene og fellesskapet. Blant annet har vi […]

Les mer »

Høstkonferansen 2017

18 september , 2017

Fri flyt av varer og arbeidskraft: Velsignelse og forbannelse? Program: Per Richard Johansen, tidligere sjeføkonom i Kommunesektorens organisasjon (KS): Globaliseringens økonomiske og politiske motkrefter Victor D. Norman, professor emeritus ved Norges Handelshøyskole (NHH): Globaliseringens tapere og vinnere. Kan globaliseringen forsvares? Andreas Moxnes, førsteamanuensis ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO): Fri migrasjon i EU – hva er effekten av arbeidsinnvandring? Lene Sauvik, seniorrådgiver i Norges Bank: Mulige konsekvenser av Brexit og den varslede politikken i USA Ulf Sverdrup, direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI): EU som 60 åring – hvordan bygge en trygg alderdom? For mer informasjon og påmelding, trykk her

Mer »

Trenger lokallaget ditt økonomisk støtte?

18 august , 2017

Som tillitsvalgt i Samfunnsøkonomene kan ditt lokallag søke om midler til aktiviteter på arbeidsplassen. Støtte gis etter søknad med inntil kr. 150 pr. deltakende medlem. I noen tilfeller kan også høyere beløp vurderes. Lokallag hvor det medlemmer fra andre Akademiker/SAN organisasjoner, likestilles med lag bestående kun av medlemmer fra Samfunnsøkonomene. Send søknad til post@samfunnsokonomene.no og legg ved en kopi av program, eller innkalling. Hvis du vil lese mer om støtteordningen kan du lese retningslinjene som ble utformet i 2015. 150422 Retningslinjer for lokale grupper

Les mer »

Lønnsstatistikken 2017 er klar

27 juni , 2017

 »

Trond Tørstad gjenvalgt som leder

27 juni , 2017

Onsdag 14. juni var det generalforsamling i Samfunnsøkonomene lokaler i Kristian Augusts gate. I forkant av generalforsamlingen holdt Erling Holmøy (SSB) et faglig foredrag. Både foredraget og generalforsamlingen hadde et godt oppmøte. Trond Tørstad ble enstemmig gjenvalgt som leder for Samfunnsøkonomene for ett år. Utover leder, var vervene i foreningsstyret, tariffutvalget, profesjonsutvalget, kontrollkomiteen, fondsutvalget for fagforeningens sikringsfond og valgkomiteen på valg. Valget ble gjennomført i samsvar med valgkomiteens innstilling. Medlemmene i styrene og utvalgene, finner du ved å trykke på linkene, alternativt under fanen «Organisasjon» på toppen av siden.

Les mer »

Bemanning i sommer

16 juni , 2017

Samfunnsøkonomenes sekretariat er planlagt bemannet hele sommeren. Skulle du likevel ikke få tak i oss, kan du ved behov kontakte generalsekretær Sigurd Løkholm på tlf 932 35 888, sl@samfunnsokonomene.no

 »

Presentasjon fra faglig foredrag med Erling Holmøy

15 juni , 2017

Tusen takk til Erling Holmøy som deler presentasjonen med tema: «Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover» Erling Holmøy    

Les mer »

Velkommen til generalforsamling

8 juni , 2017

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til generalforsamling onsdag 14. juni kl. 18:00 i foreningens lokaler i Kristian Augusts gate 9. Dagordenen er som følger: 1. Konstituering 1.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2. Valg av ordstyrer og referent 1.3. Valg av protokollunderskrivere 2. Årsberetning 2016 3. Regnskap 2016 3.1. Revisjonsberetning 3.2. Kontrollkomitéens uttalelse 4. Fagforeningens sikringsfond 4.1. Regnskap og årsrapport 2016 5. Fagforeningspolitisk program 6. Medlemskontingent 2018 7. Budsjett 2018 8. Valg I forkant av generalforsamlingen vil Erling Holmøy holde et faglig foredrag med temaet: «Betydningen av innvandring for økonomisk vekst og offentlige finanser fremover». Foredraget starter kl. 17:00 og det vil være enkel servering fra 16:45.

Les mer »

Kurs for tillitsvalgte i Gdansk 29. – 31 august 2017

1 juni , 2017

Kjære tillitsvalgte! Bli med på kurs for tillitsvalgte i Samfunnsøkonomene! Kurset finner sted i Gdansk tirsdag 29.-torsdag 31. august. Vi reiser tirsdag 29. august, Oslo – Gdansk kl. 12.30 -13.55 og kommer tilbake torsdag 31. august, Gdansk – Oslo kl. 13.10-14.40 Tema for kurset: Forhandlingsteknikk Øvelse i forhandlinger Regler om ansettelse og oppsigelse Arbeidsgivers styringsrett Hvordan bli en bedre tillitsvalgt Detaljert  program sendes ut når kurset nærmer seg. Kurset passer godt for nye tillitsvalgte, men også de som har vært tillitsvalgte en stund kan ha stor nytte av dette kurset. Vi kommer til å ha mye gruppearbeid, og det forventes aktiv deltakelse. Kurset består av både forelesninger  og forhandlingsspill. Samfunnsøkonomene betaler flyreise t/r Oslo – Gdansk, hotell, måltider i henhold til programmet, samt transport mellom flyplass og hotell tirsdag og torsdag. For utenbys deltakere dekker vi også reise til og fra Gardermoen etter rimeligste alternativ. Du har som hovedregel rett til fri med lønn for å delta på kurset. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss, fredrik.riise@samfunnsokonomene.no telefon 47 66 40 04, eller sigurd.lokholm@samfunnsokonomene.no telefon 932 35 888. Bindende påmelding sendes til Fredrik.Riise@samfunnsokonomene.no innen 5. juli 2017. Det er mulig å forlenge oppholdet for egen regning, gi i så fall […]

Les mer »

Mellomoppgjøret 2017 i staten: – Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem

29 april , 2017

  Årets oppgjør er enda et skritt i retning av et moderne lønnssystem. Vi er fornøyd med at alle lønnstillegg i sin helhet går til lokale forhandlinger. Årets resultat er akseptabelt med begrensede midler til rådighet, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Årets oppgjør var en oppfølging av avtalen som ble inngått i fjor, da man startet arbeidet med en modernisering av lønnssystemet. I tillegg til at forhandlingene er flyttet ut lokalt, fjernes lønnstabellen med lønnstrinn. Nå får Akademikernes medlemmer lønn oppgitt i kroner. – Endringene som nå gjøres er viktig for at staten skal være en attraktiv arbeidsplass for akademikere. For arbeidsgiver er det viktig å kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og tiltrekke seg riktig kompetanse Høy kompetanse i statlige virksomheter er en forutsetning for gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam. Akademikerne har over flere år jobbet for en endring av lønnssystemet i staten, på linje med det man har i kommune-Norge siden 2002. Fortsatt gjenstår viktige grep, understreker forhandlingslederen: – Vi har oppnådd mye, men skulle gjerne kommet enda lenger med moderniseringen – blant annet knyttet til lønnsrammer og stillingskoder. Dette vil vi fortsette å jobbe for. Lokale lønnsforhandlinger vil skje ved den enkelte […]

les mer »

Fredrik Riise ny rådgiver i Samfunnsøkonomene!

18 april , 2017

 »

Akademikerne 20 år

7 mars , 2017

I år fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten i løpet av vår levetid. De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene. Våre medlemmer representerer kompetanse som er helt sentral i utviklingen av fremtidens kunnskapssamfunn – og i videreutviklingen av den norske arbeidslivsmodellen. Den norske modellen er selve fundamentet for trygge velferdsordninger og et velfungerende arbeidsliv med høy sysselsetting. Den gir oss et samfunn som møter og løser kriser effektivt, og har evne til raskt omstilling. Nye tilknytningsformer, globalisering og individualisering i arbeidslivet utfordrer verdiene i trepartssamarbeidet. I tiden fremover er det helt avgjørende at samarbeidet utvikler seg, slik at organisasjonene er relevante for alle. Den norske arbeidslivsmodellen er avhengig av høy organisasjonsgrad. Akademikerne må fortsette å være en relevant aktør og identitetsskaper for våre medlemmer, og utvikle oss i takt med deres forventninger. For at Akademikerne skal kunne bidra fruktbart i utviklingen av den norske arbeidslivsmodellen, er det helt nødvendig med et tett samspill mellom medlemsforeninger og hovedorganisasjon. Alle med høyere utdanning skal oppleve at vi kjemper for deres rettigheter, og at vi får gjennomslag som […]

Les mer »

Akademikerne kritisk til statlig flytteprosess

16 februar , 2017

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner meldte på et pressemøte i dag at regjeringen ville flytte flere hundre arbeidsplasser ut av Oslo og utrede flytting for så mange som 1200. Ifølge Aftenposten kan i alt hele 1800 arbeidsplasser ende opp med å bli flyttet ut fra Oslo. – Akademikerne er positive til å etablere statlige arbeidsplasser rundt om i landet, men det må gjøres på riktig måte. Å glemme arbeidsgiveransvaret i en politisk sak som denne er ikke veien å gå. Vi har medlemmer og tillitsvalgte som opplever at de ikke blir hørt når deres arbeidsplasser nå blir vurdert relokalisert på et nytt sted, sier leder av Akademikerne Stat, Anders Kvam. I denne prosessen har politikerne ikke tatt hensyn til at kompetansen på arbeidsplassene kommer til å forsvinne, og at man må bygge helt nye fagmiljøer. Dette vil svekke tjenestetilbudet i lang tid fremover. – All erfaring fra slike prosesser tidligere viser at dette i realiteten er å legge ned og bygge opp igjen fagmiljøer. Akademikerne mener at man her kaster en hardt opparbeidet kompetanse på båten og svekker statlige tjenester frem til det er bygget opp et nytt fagmiljø, sier Kvam. Akademikerne mener at omstilling i både offentlig og […]

les mer »

Presentasjon fra frokostmøte i Oslo 24. januar

27 januar , 2017

Tusen takk til Katrine Godding Boye som deler presentasjonen med tema «Risikobildet – en vurdering av finansiell stabilitet.» med oss. Katrine Godding Boye

Les mer »

Kandidattreffet 2017

12 januar , 2017

 »

Valutaseminaret 2017

6 januar , 2017

 »

Forskermøtet 2017

2 januar , 2017

Samfunnsøkonomene arrangerer Forskermøtet 2017 3-4. januar. Arrangementet avholdes i samarbeid med Universitetet i Oslo, og foregår på Høgskolen i Oslo og Akershus. Blant talerne er prof.Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO), prof. Kalle Moene (UiO), prof.Halvor Mehlum (UiO) og prof. Tore Ellingsen (Stockholm School of Economics) 120 representanter deltaker på dette arrangementet, som holder høy faglig standard. Norges Forskningsråd er også bidragsyter til arrangementet.

 »

Akademikerne: – Enighet i meklingen i KS Bedrift

4 november , 2016

Bakgrunnen for meklingen var brudd i forhandlingene om endrede pensjonsordninger innenfor hovedtariffavtalen. I meklingen kom partene til en løsning for ny tjenestepensjonsordning for konkurranseutsatte bedrifter som i stor grad tilfredsstiller begge parters behov. Det har vært en konstruktiv mekling som ga et resultat som vi kan være tilfreds med. Mange bedrifter er i en konkurransesituasjon som gjør det nødvendig å endre pensjonsordning for å øke forutsigbarheten for videre drift. For Akademikerne var det viktig å sikre tillitsvalgtes medbestemmelse i slike prosesser sammen med gode vilkår for våre medlemmer, sier Fauchald Rygg. Endring kan bare skje hvis de lokale partene er enige om det, og det er kun mulig å endre til en definert alternativ tjenestepensjonsordning. Den alternative pensjonsordningen er kjønnsnøytral, gir en livsvarig ytelse, baserer seg på lovens maksimumssatser for innskudd, og etablering av privat AFP.  Ved overgang til en ny pensjonsordning vil et eventuelt tap kompenseres fullt ut. Videre er partene enige om at det skal utarbeides sentrale tariffestede retningslinjer som gir veiledning til hvordan prosessen ved overgang til ny pensjonsordning skal gjennomføres lokalt. Retningslinjene må ferdigstilles før eventuelle lokale prosesser kan iverksettes. Vi har fått på plass viktige elementer for arbeidstakerne, og vi sto sammen med de andre […]

Les mer »

Kari Sollien valgt som leder av Akademikerne

2 november , 2016

Sollien som overtar etter Knut Aarbakke, er lege og spesialist i allmennmedisin. Hun har vært leder for Allmennlegeforeningen siden 2013 og har sittet i Legeforeningens sentralstyre siden 2009. Sollien har bred yrkeserfaring som fastlege og fra kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten. Akademikerne organiserer arbeidstakere med mastergrad eller tilsvarende, og består av 13 medlemsforeninger. Akademikerne ble etablert i 1997 og hadde ved årsskiftet drøyt 193.000 medlemmer. Sollien er Akademikernes sjette leder siden etableringen og den tredje kvinnelige lederen. Hun er den første lederen som kommer fra Legeforeningen.  

les mer »

Akademikernes høstkonferanse

17 oktober , 2016

Tema for konferansen er hvilke konsekvenser nye økonomiske rammebetingelser og delingsøkonomien får for arbeidsmarkedet, innovasjon, entreprenørskap og omstilling. Hvordan kan omstilling gi ny vekst? Næringsminister Monica Mæland og Leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre er to av innlederne på konferansen som ledes av Anne Grosvold. Akademikerprisen for 2016 blir delt ut til overlege og professor Dag Berild. http://akademikerne.no/no/kurs_og_konferanser/akademikernes_hostkonferanse_2016/Akademikernes+h%C3%B8stkonferanse+2016.b7C_wJDUZL.ips  

les mer »

Nasjonalbudsjettet 2017 – åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene

17 oktober , 2016

Samfunnsøkonomene inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 26. oktober. Statssekretær Tore Vamraak  fra Finansdepartementet innleder med kommentarer fra utvalgte økonomieksperter, etterfulgt av debatt mellom deltakere og med publikum. Nasjonalbudsjettet 2017 – Mot nye tider Åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomene Onsdag 26. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering Grønn skattereform, miljø- og klimapolitiske utfordringer Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst Hovedinnleder: Tore Vamraak, statssekretær, Finansdepartementet Panel: Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant og finanspolitisk talskvinne, Arbeiderpartiet Steinar Holden, professor, Universitetet i Oslo Øystein Thøgersen, professor, Norges Handelshøyskole Møteleder: Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no Arrangementet er gratis. Korte innlegg blir etterfulgt av en paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum. Vel møtt!

Les mer »

Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse i staten

17 oktober , 2016

Selve kurset er tilgjengelig her: https://www.difi.no/artikkel/2015/09/nettkurs-i-samarbeid-og-medbestemmelse-ledere-og-tillitsvalgte      

se mer »

Samfunnsøkonomenes høstkonferanse: se foredragene her

13 oktober , 2016

       

 »

Sigurd Løkholm ny generalsekretær i Samfunnsøkonomene

12 oktober , 2016

   

 »

Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd  

11 oktober , 2016

  Frøyland mener at selv om sykehusstreiken nå er over, så vil konflikten i sykehus vedvare helt til tillit er gjenoppbygget. Det fordrer ikke minst at partene får på plass et kollektivt vern for arbeidstid ut over Arbeidsmiljølovens bestemmelser. – I nemndsbehandlingen vil Akademikerne kreve videreføring av dagens praksis som i mange tiår har sikret de ansatte et reelt og kollektivt vern mot uforsvarlige vaktordninger. En lønnsnemnd har dessuten ikke kompetanse til å fastsette en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven uten vårt samtykke, sier Frøyland. Akademikerne mener regjeringens beslutning om å stoppe sykehusstreiken med tvungen lønnsnemd i dag er gal. Streikeuttaket har vært svært moderat og det er lagt stor vekt på å skjerme akuttbehandling, kreft, psykiatri og barn. Arbeidsgiver har på sin side spekulert i nemnd og har nektet å bruke innvilgede dispensasjoner. Dette viser hvor begrenset streikeretten i sykehus er. – Sykehusdirektørene står nå overfor en formidabel utfordring med å gjenvinne tillit. Da er ikke kravet om individuelle arbeidsplaner, og styringsrett fremfor ledelse, veien å gå. Det tror jeg direktørene skjønner. Vi kommer til å kjempe mot dette på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå helt til det kollektive vernet er tariffestet, sier Frøyland.  Da regjeringen […]

les mer »

Tvungen mekling førte ikke frem: Sykehusstreiken fortsetter for fullt

5 oktober , 2016

Innholdet i dagens mekling hos Riksmekleren er taushetsbelagt. Akademikerne foreslo imidlertid allerede i forrige uke en løsning som både sikrer en kollektiv og forsvarlig arbeidstidsordning, og arbeidsgivers behov for lang planleggingshorisont. Forslaget ble den gang avvist av Spekter.  Frøyland uttalte da at han var «svært overrasket over at arbeidsgiver sier nei til en løsning som er god – både for sykehusene, de ansatte og pasientene» – Spekter ignorerer budskapet fra en samlet arbeidstakerside om at arbeidstid utover arbeidsmiljølovens grenser må være basert på et kollektivt system. På denne måten rokker Spekter ved den norske modellen. Nå blir det fortsatt streik og en ytterligere forverring av tillitskrisen mellom partene, sier Frøyland. Streiken har for lengst gått fra å dreie seg om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden. – En samlet fagbevegelse, arbeidslivsforskere, og et stort flertall i befolkningen sier nei til sykehusenes farlige plan. Motstanden kommer til å vokse ytterligere etter sammenbruddet i dag, sier Frøyland. Akademikerne har i dag 595 medlemmer ved 15 sykehus i streik. I morgen trappes streiken opp med 13 ledere ved Oslo universitetssykehus, mens ytterligere 20 leger går ut i streik ved Helse Bergen og St. […]

Les mer »

Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2016

4 oktober , 2016

Norge og velferdsstaten etter oljen Program: Spesialrådgiver Pål Winje i Norges Bank: Oljepris og oljemarked: Hva er de dominerende kreftene og hva har vi i sikte? Professor Hilde C. Bjørnland ved BI: Lavere oljepris og ringvirkninger i norsk økonomi Forskningsleder Erling Holmøy i SSB: Hvordan skal vi klare oss uten oljen? Hva skal vi leve av fremover? Fagsjef Sigrun Aasland i Agenda: Norge i 2040 – et kikk i glasskulen Professor Øystein Thøgersen ved NHH: Kan handlingsregelen for finanspolitikken overleve? Bør den revideres? For mer informasjon trykk her  

Les mer »

Akademikerne helse:   Sykehusstreiken utvides for fjerde gang

22 september , 2016

    Akademikerne gikk til streik 7. september og har siden trappet opp streiken fire ganger. Konflikten er nå inne i sin tredje uke. I følge Frøyland har streiken gått fra å være en konflikt om legenes vaktordninger til å bli en konflikt om hvordan det norske arbeidslivet skal organiseres i fremtiden.   – Sinnet ute i sykehusene er nå betydelig og denne uroen kan bare løses gjennom forhandlinger. Spekter og sykehusdirektørene vet hva som må til. Det holder ikke å skyve diffuse bestillinger fra Helsedepartementet foran seg. Jeg vil på det sterkeste oppfordre sykehusdirektører og departementet om å avklare seg imellom slik at vi kan få bevegelse i konflikten, sier Frøyland. Akademikerne er tilfreds med å ha både befolkningen og en samlet fagbevegelse i ryggen. – Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene, ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidstidsordninger som et angrep på den norske modellen. Dette forskyver styrkeforholdet fra felleskapet over til arbeidsgiver på en uakseptabel måte. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.   De 36 legene og psykologene som det nå varsles opptrapping for, går ut i streik tirsdag morgen. De jobber ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Helse Stavanger, Sunnaas sykehus, […]

les mer »

Akademikerne trapper opp sykehusstreiken på fredag

14 september , 2016

Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse. Ytterligere 185 leger og psykologer går ut i streik ved 12 sykehus fredag 16. september. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt. – Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse. Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om vaktordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett. – Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen og en forskyvning av styrkeforhold over fra felleskapet og til arbeidsgiver. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland. Kjernen i den norske modellen er et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Frøyland mener dette systemet har tjent oss vel, og sier Akademikerne vil stå […]

 »

Streik i Spekter Helse

7 september , 2016

Medlemmer som er tatt i streik fra og med 7. september har fått direkte beskjed om dette per e-post/SMS. Har du ikke fått beskjed betyr det at du ikke skal streike, og du skal gå på jobb som normalt. For å lese mer om sreiken trykk her

Les mer »

Lokale forhandlinger i staten

1 september , 2016

Jobber du i en virksomhet der det ikke er lokale tillitsvalgte for Samfunnsøkonomene? I forbindelse med årets oppgjør i statlig sektor må du ta kontakt med andre akademikerforeninger for å få hjelp til lokale forhandlinger, eller kontakte sekretariatet slik at vi kan hjelpe deg. Kontakt også arbeidsgiver for å informere at du er medlem.

 »

Generalforsamling 2016

20 juni , 2016

Årets generalforsamling fant sted onsdag 8. juni. Generalforsamlingen godkjente alle de foreslåtte postene og på agendaen ble det blant annet valgt nytt foreningsstyre. Mari Elisabeth Smith og Magnus Åstebøl ble valgt som nye medlemmer i foreningsstyre. Klikk på lenkene under ‘Organisasjon’ øverst til venstre for mer informasjon om styret og utvalg.  

 »

Fikk du ikke vært på frokostmøte i Trondheim?

15 juni , 2016

Trykk på linken for å komme til presentasjonen. God lesning! Knut Anton Mork: Negative renter

Les mer »

Nytt medlemstilbud: Rabatt på kurs hos JUS

8 juni , 2016

Samfunnsøkonomenes medlemmer får nå rabatt på kurs levert av Juristenes Utdanningssenter (JUS), som er den ledende aktøren innen juridisk etterutdanning. JUS tilbyr kurs innen de fleste rettsområder, og har også en portefølje av kurs innen økonomi, forhandlinger og ledelse. JUS har et omfattende tilbud tilpasset kunnskaps- og erfaringsnivå hos sine kursdeltakere. På de aller fleste kursene får Samfunnsøkonomenes medlemmer 750 kroner i rabatt på dagskurs og 1000 kroner på 1,5 dags-kurs. For å benytte tilbudet, skriv koden SAM2016 i promokodefeltet i kurspåmeldingen. Rabatten trekkes fra prisen for ikke-medlemmer. Her er et lite utvalg av kurs som finner sted i nærmeste fremtid: Det årlige konkursrettskurset – 8. – 9. juni Praktisk styrearbeid – 7. september Personvern i praksis  – 26. september   Her er kursoversikt og påmeldingsinformasjon for 2017!

Les mer »

Er du tillitsvalgt?

7 juni , 2016

Samfunnsøkonomene arrangerer forhandlingskurs for tillitsvalgte i Stavanger 7.-9. september. Akademikerne arrangerer opplæring i ny Hovedtariffavtale i staten og regionale kurs i KS. Samfunnsøkonomene arrangerer kurs i tilsettingsprosesser i Son 16.-17. november:: Lov og avtaleverk og rollen som medlem i ansettelses- og instillingsråd (i samarbeid med Samfunnsviterne og Norges juristforbund.) Vi arrangerer også tillitsvalgtkonferanse for erfarne tillitsvalgte på Støtvig hotell, Larkollen 28.-29. november. Konferansen setter søkelyset på aktuelle arbeidslivstemaer og avsluttes med en sektorvis tariffsamling. Kontakt sekretariatet hvis du vil være med.

Les mer »

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk 2016

7 juni , 2016

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk for 2016 er i dag sendt ut til alle  medlemmer som vi har registrert e-postadresse til.  Vi oppfordrer deg til å kontakte sekretariatet for individuell lønnsrådgivning.

 »

Frokostmøte torsdag 9. juni i Trondheim

31 mai , 2016

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Trondheim Tema: «Negative renter?» Tid: Torsdag 09 juni kl. 08:00-09:00 (frokost serveres fra 07:30) Sted: Kantina ved NTNU Dragvoll (Bygg 5 nivå 4, inngang A)   Styringsrenta i Norge er nå på rekordlave 0,5 prosent, mens den er negativ i for eksempel Sverige og Sveits. Hvorfor er rentene så lave nå, hva er utfordringene med så lave renter og hva vet vi om effekten av negative renter? Innledere: Knut Anton Mork og Stig Helberg Knut Anton Mork er professor II ved NTNU. Stig Helberg er PhD fra NTNU og er leder for forretningsstyring i Danica Pensjon. Etter endt foredrag åpnes det for spørsmål, kommentarer og debatt. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Faglig foredrag med Kalle Moene 8. juni i Oslo

27 mai , 2016

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til faglig foredrag med Kalle Moene Tema: »Er det en framtid for skandinavisk likhet?» Tid: Onsdag 8. juni kl. 17.00 – 17.45 Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo   Foredragsholder: Kalle Moene, professor ved Økonomisk institutt, UiO og leder av forskningssenteret ESOP. Moene har i mange år forsket på sammenhengene mellom sosial organisering, økonomisk utvikling og fordeling av velstand og er kjent som en original tenker med en spiss penn. Han er tildelt Norges forskningsråds formidlingspris, Akademikerprisen og Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning.   Du er også velkommen til å være med på generalforsamlingen som starter rett etter foredraget. Det blir enkel servering. Påmelding sendes til mr@samfunnsokonomene.no innen 2. juni.  

Les mer »

Generalforsamling 2016 og faglig foredrag

2 mai , 2016

Samfunnsøkonomene inviterer til generalforsamling og foredrag. Tid:      Onsdag 8. juni 2015 kl 1700 Sted:    Sekretariatet, Kristian Augusts gate 9, kantinen INVITASJON TIL FAGLIG FOREDRAG I tilknytning til årets generalforsamling inviterer vi til faglig foredrag med Kalle Moene: »Er det en framtid for skandinavisk likhet?» Medlemmer er velkomne til å delta på det faglige foredraget uavhengig av deltakelse på generalforsamlingen. 17.00   Faglig foredrag »Er det en framtid for skandinavisk likhet?» v/Kalle Moene, professor ved Økonomisk institutt, UiO og leder av forskningssenteret ESOP. Moene har i mange år forsket på sammenhengene mellom sosial organisering, økonomisk utvikling og fordeling av velstand og er kjent som en original tenker med en spiss penn. Han er tildelt Norges forskningsråds formidlingspris, Akademikerprisen og Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning. 17.45   Generalforsamling Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer. Foreløpig dagsorden  Konstituering – godkjenning av innkalling og dagsorden – valg av ordstyrer og referent – valg av protokollunderskrivere Årsberetning 2015 Regnskap 2015 – revisjonsberetning – kontrollkomitéens uttalelse Fagforeningens sikringsfond – regnskap og årsrapport 2015 Fagforeningspolitisk program Medlemskontingent 2017 Budsjett 2017 Valg Annet Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må sendes sekretariatet senest fire uker før dato for generalforsamling. Endelig dagsorden og saksdokumenter sendes minst to uker […]

 »

Hovedtariffoppgjøret 2016: – Oslo kommune er bakstreverske

1 mai , 2016

Akademikerne har ikke fått innfridd hovedkravet om lokal lønnsdannelse for sine medlemmer i Oslo kommune. Resten av kommune-Norge innførte dette allerede i 2002, og i år er lokal lønnsdannelse også innført i staten. – Det er umulig å forstå hvorfor Oslo kommune tviholder på et system alle andre ser ikke virker. Gode kommunale tjenester krever sterke fagmiljøer. Det forutsetter igjen at kommunen klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Da kan vi ikke ha en lønns- og personalpolitikk som løp ut på dato for mange tiår siden, sier Graff. Akademikerne har under tvil likevel valgt å akseptere årets lønnsoppgjør i kommunen som gir alle ansatte en lønnsvekst på 2,0 prosent per 1.mai. Det er også avsatt 0,35 prosent til justeringsforhandlinger per 1. mai. – Vår vurdering er at vi ikke hadde kommet lenger gjennom en mekling. Vi bruker heller ressursene frem mot 2018 på å forklare kommunen hvilke grep som må tas da, ikke minst i lys av de store endringene som staten nå gjør i sin lønns- og personalpolitikk, sier Graff. Han er tilfreds med at det i årets oppgjør ble definert en tvisteløsningsmekanisme for de få gruppene i Oslo kommune som har lokal lønnsdannelse og at alle ansatte […]

Les mer »

Hovedtariffoppgjøret 2016 i staten: Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk

30 april , 2016

– Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er  modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Akademikerne og staten har blitt enige om de sentrale prinsippene i en ny og modernisert hovedtariffavtale i staten. Det viktigste elementet er at all lønnsdannelse skal flyttes ut i den enkelte virksomhet, mens den økonomiske rammen for oppgjøret fortsatt skal forhandles sentralt. Detaljene i avtalen skal, basert på de avtalte prinsipper, utformes innen 1. februar 2017. – Årets oppgjør er et gjennombrudd for en moderne lønns- og personalpolitikk i staten. Det er ingen tvil om at statens oppgaver har blitt mer mangfoldige og krevende, og at de fremover må løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte statlige virksomhet og etat, sier Kvam. Han berømmer staten som arbeidsgiver for de grep som nå tas. I kroner ble årets oppgjør moderat og i tråd med rammene i frontfagene. Partene er enige om følgende: Det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli […]

Les mer »

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: – Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud

30 april , 2016

– Lokal lønnsdannelse har vist seg å gi våre medlemmer god uttelling og gjør at kommunene får tilgang på viktig akademisk arbeidskraft. Derfor er dette prinsippet svært viktig. Når det er sagt, er jeg svært skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for en tilsvarende ordning for lektorene i skoleverket, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune. Lektorene får et tillegg på om lag 14.000 kroner i 2016 og 12.000 i 2017, samtidig som det settes av midler til lokale forhandlinger. – Det er positivt at KS nå ønsker å se på lønnsmekanismene for lærerne, men dette arbeidet går for sakte. Lønn brukes fortsatt ikke aktivt for å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted, sier Birkenhagen. Han er tilfreds med at tariffpolitiske forutsetninger ikke lenger omtales i den nye hovedtariffavtalen. – Dette skaper bedre forutsetninger for frie forhandlinger og konstruktive prosesser ute i kommunene, sier Birkenhagen. – Det er også veldig bra at den nye tariffavtalen er tydelig på at vi har streikerett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden, sier Birkenhagen. Akademikerne forhandler for 21.144 personer i KS-området. Mer informasjon om lønnsoppgjøret på Akademikerne.no

Les mer »

Frokostmøte tirsdag 26. april i Oslo

20 april , 2016

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo Tema: «Skattetilpasning – stadig aktuelt?» Tid: Tirsdag 26. april kl. 08:00-09:30. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo Samfunnsøkonomene har invitert to eksperter på skatt til dette frokostmøtet hvor vi får et faglig oppdatert innblikk i hva som foregår på dette området nå. Foredragsholdere:  Trude Steinnes Sønvisen: «Streiftog i BEPS-prosjektet» Trude Steinnes Sønvisen er lovrådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, og har vært involvert i arbeidet med OECDs prosjekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Skatteplanlegging og utnytting av nasjonale forskjeller i skatteregler for foretak er utgangspunktet, og Sønvisen vil gi en innføring i hvordan OECD sammen med G20-landene har jobbet for å bøte på konsekvensene i form av tapte skatteinntekter. Annette Alstadsæter: «Skatteparadisene – hva vet vi egentlig?» Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedtemaet i hennes forskning er selskapers og personers skattetilpasning, og hun jobber nå med å analysere nordmenns skjulte utenlandsformuer. I 2013/2014 var hun medlem av Scheelutvalget: NOU 2014:13  «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. […]

Les mer »

Lønnsoppgjøret 2016

12 april , 2016

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen/overenskomsten, blant annet både økonomi og fellesbestemmelser / sosiale bestemmelser er gjenstand for forhandlinger. Spekter helse: Innledende sentrale forhandling mellom Akademikerne helse og Spekter torsdag 7. april Lønnsoppgjøret i Spekter Helse er i gang Staten: Åpningsdag er tirsdag 12. april kl. 13.00. Lønnsoppgjøret i Staten har startet KS-området: Åpningsdag er tirsdag 12. april kl. 13.00. Lønnsoppgjøret har startet i KS området Oslo kommune: Forhandlingene starter torsdag 14. april KS Bedrift: Forhandlingene starter 1. juni Frist for avslutning av hovedoppgjøret er lørdag 30. april kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige i forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik. For mer informasjon og oppdatering se her: http://akademikerne.no/Kampanje/

Les mer »

Lønnsstatistikk

29 mars , 2016

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk er under utarbeidelse og spørreskjema sendes ut i disse dager. Bruk noen minutter til å svare på undersøkelsen, slik at den gir et så dekkende bilde av våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår som mulig. Statistikken er et viktig verktøy for våre medlemmer, og du kan bidra til at den blir enda bedre.      

Les mer »

Sekretariatet får nytt telefonnummer

1 februar , 2016

Fra 1. februar 2016 får sekretariatet nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 90 86 75 20. Om du vet hvem du skal snakke med, kan du ringe direkte, se nummer her.

Les her »

Kandidattreffet 2016

15 januar , 2016

Kandidattreffet 2016 Kandidattreffet 2016 avholdes fredag 4. mars på Radisson Blu Scandinavia hotell i Oslo (inngang i konferanselokalet «Meetings & Events» i Wergelandsveien). Arrangementet er gratis, men det er begrensede plasser. Samfunnsøkonomene gir reisestipend til studenter som studerer på Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge, Nord-Norge og i utlandet. Kandidattreffet er en årlig møteplass for studentmedlemmer på masternivå (fjerde og femte år) samt siste års bachelorstudenter og potensielle arbeidsgivere. Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet, og flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av kandidattreffet. Kandidattreffet er et heldagsarrangement og omfatter bedriftspresentasjoner, caseløsning, speedintervjuer, stands m.m. Det vil bli servert lunsj. Deltagende bedrifter: Forsvarets forskningsinstitutt Arbeids- og Sosialdepartementet Finansdepartementet Menon Finanstilsynet Norges bank SSB Norges Vassdrags- og energidirektorat Transportøkonomisk institutt Oslo Economics Foreløpig program: 09.30 – 10.00 Registrering av deltagere 10.00 – 10.15 Velkommen 10.15 – 13.00 caseløsing i regi av Finansdepartementet og presentasjon av virksomheter 13.00 – 13.45 lunsj 13.45 – 14.00 Kåring av den beste caseløsningen 14.00 – 16.00 Stands og speedintervjuer I år avsluttes Kandidattreffet med foredrag med enkel servering fra kl. 1700-1900 i Danske bank på Aker Brygge. Vil du være med? Send i så fall en e-post med navn, studiested og hvor mange år du har […]

les mer. »

Medlem nr. 2500 i Samfunnsøkonomene velkommen!

18 desember , 2015

Samfunnsøkonomene har hatt en jevn medlemsvekst de siste årene, og i dag har vi markert medlem nr. 2500! Vi gratulerer Håvard Rosseland, student ved Universitetet i Oslo, og ønsker ham velkommen som medlem i foreningen. Håvard Rosseland er 3 års student ved UIO. Om hvorfor han valgte å melde seg inn i Samfunnsøkonomene sier han: Gode faglige tilbud, gratis juridisk bistand og gunstige bank og forsikringsvilkår. Styreleder Trond Tørstad, ververe studentrepresentantene Marcus Bruns og Karina Iabko gratulerer medlem nr. 2500 Håvard Rosseland  

Les mer »

Samfunnsøkonomene inviterer til Valutaseminaret 2016

8 desember , 2015

Vi har gleden av å invitere til Samfunnsøkonomenes valutaseminar 3. februar 2016 i Oslo. Se det innholdsrike programmet med mange flotte foredragsholdere og spennende tema. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her.  

Les mer »

Samfunnsøkonomenes forskermøte 2016

8 desember , 2015

Vi har gleden av å invitere til Forskermøtet 4-5 januar 2016 på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. For mer informasjon og påmelding, se her.

Les mer »

Samfunnsøkonomen, temanummer i april 2016

18 november , 2015

Uten absolutte begrensninger, kan aktuelle tema være knyttet til klimautfordringen, (makro-)økonomiske implikasjoner og/eller forhold knyttet til olje- og gassnæringen. Gå inn å på lenken og les mer: Temanummer, april 2016

Les mer »

Gratis medlemskap ut året for studenter

26 oktober , 2015

Samfunnsøkonomene er foreningen for deg som studerer samfunnsøkonomi. Du har nå muligheten til å bli kjent med foreningen gratis ut 2015. For 2016 betaler du ordinær studentkontingent, kun 300 kroner pr år. Les mer om dine medlemsfordeler her.

Les mer »

Presentasjon fra frokostmøte i Bergen 16. oktober

20 oktober , 2015

Tusen takk til Katrine Holm Reiso som deler presentasjonen med tema «Fra velferd til arbeid – alenemødre og barna deres» med oss. Katrine Holm Reiso

Les mer »

Presentasjoner Høstkonferansen 2016

16 oktober , 2015

Vi får dele noen av presentasjonene fra Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2015 her. Tusen takk til Steinar Holden og Christine Meyer for at dere deler dette med oss. Gikk du glipp av konferansen, men gjerne vil se den? Trykk her Steinar Holden Christine Meyer Karen Helene Ulltveit-Moe Espen Henriksen      

Les mer »

Åpent debattmøte: Statsbudsjettet 2016 – Rett medisin?

13 oktober , 2015

Samfunnsøkonomene inviterer til debattmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 28. oktober om statsbudsjettet 2016. Statssekretær Tore Vamraak  fra Finansdepartementet innleder med kommentarer fra utvalgte økonomieksperter, etterfulgt av debatt mellom deltakere og med publikum. Norsk økonomi er ved et vendepunkt. Oljeprisfallet har svekket utsiktene for konjunkturer og statsfinanser. En hovedutfordring i den økonomiske politikken er å balansere hensynet til aktiv motkonjunkturpolitikk på kort sikt mot hensynet til effektivitet, balanse og bærekraft på lengre sikt. Vi tar debatten, med utgangspunkt i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett 2016. Vel møtt! Statsbudsjettet 2016 – Rett medisin? Åpent debattmøte i regi av Samfunnsøkonomen 28. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk Balansering av kortsiktige og langsiktige hensyn og mål Skattereform, statsfinanser og bruk av oljepenger Tilrettelegging for endring i næringsstruktur Hovedinnleder: Statssekretær Tore Vamraak, Finansdepartementet Fagøkonomisk ekspert: Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom, Swedbank Fagøkonomisk ekspert: Elisabeth Holvik, sjeføkonom, Sparebank 1 Fagøkonomisk ekspert: Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret Møteleder: professor Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no Arrangementet er gratis Korte innlegg blir etterfulgt av en paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum. Vel møtt!

Les mer »

Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse 2015 skal streames

5 oktober , 2015

I år blir Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2015 streamet for våre medlemmer som gjerne skulle vært tilstede, men som dessverre ikke har mulighet til å komme. For å kunne følge konferansen via streaming, ta kontakt på e-post: mr@samfunnsokonomene.no for passord og evt. spørsmål. Videre til streaming

Les mer »

Frokostmøte i Bergen 16. oktober

1 oktober , 2015

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Bergen Tema: «Fra velferd til arbeid – alenemødre og barna deres« Tid: Fredag 16. oktober kl. 08:00-09:00 (frokost serveres fra 07:30) Sted: Konkurransetilsynets kantine (Olav Kyrres gate 8, 3. etasje) Arbeidslinja har siden 90-tallet vært en sentral del av norsk politikk og innebærer at velferdsordningene skal utformes slik at de stimulerer folk til arbeid fremfor et liv på trygd eller sosialhjelp. Studier av arbeidsstimulerende reformer i flere land viser økt arbeidsmarkedsdeltakelse blant alenemødre og andre utsatte grupper. Et ubesvart spørsmål er hvordan barn påvirkes av slike reformer. Vil et barn som ser sin mor arbeide bli motivert til å gjøre det bedre i skolen eller vil fraværet av mor hjemme føre til mindre oppfølging og leksehjelp? Foredragsholder: Katrine Holm Reiso Katrine Holm Reiso er tidligere stipendiat ved Norges Handelshøyskole. Hun har i sin avhandling forsket på samfunnsøkonomiske og dagsaktuelle problemstillinger som arbeidsledighet blant unge, trygdebruk blant alenemødre og virkningen av arbeidsfremmende velferdsreformer på barns utvikling. Reiso jobber i dag som seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.   Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg […]

Les mer »

Danske Bank setter igjen ned renten – nå til et historisk lavt nivå

28 september , 2015

Samfunnsøkonomenes avtale med Danske Bank sikrer at du til enhver tid skal være trygg på at du har et av markedets beste banktilbud. Fordelen med å være i en kollektiv avtale er at vi sikrer at du får svært gode betingelser, og at de er gode over tid. Du skal slippe å ringe for å prute rente hver gang markedet endrer seg, det tar avtalen seg av. Her finner du oppdaterte priser. Her kan du også avtale et møte, chatte med en rådgiver eller bli kunde – nå også helt java-fritt.

Les mer »

Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2015

15 september , 2015

Produktivitet og konkurranseevne er tema for årets høstkonferanse. Dato: 06. oktober 2015 Sted: Høyres hus, Stortingsgaten 20, Oslo For å kunne følge konferansen via streaming, ta kontakt på e-post: mr@samfunnsokonomene.no Mer informasjon og påmelding. Trykk her

Les mer »

Frokostmøte i Oslo 11. september kl. 0800

17 august , 2015

Tema: «Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? » Tid: Fredag 11. september kl. 08:00-10:00. ( frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo For tiden skjer det mye knyttet til offentlig tjenestepensjon. SSB har nylig publisert en rapport og Arbeids- og sosialdepartementet skal i høst gjennomføre en utredning om offentlig tjenestepensjon hvor tariffpartene skal komme med innspill. Foredragsholder Dennis Fredriksen Dennis Fredriksen er forsker i SSB. Han har utarbeidet en ny rapport om tjenestepensjon, med analyser av hva som skjer i et langsiktig tidsperspektiv når man endrer opptjeningsreglene i folketrygden, både med hensyn til pensjonsutgifter og til inntektsfordelingen. Foredragsholder Anders Kvam Anders Kvam er leder av Akademikerne Stat. Han skal snakke om Akademikernes utfordringer knyttet til offentlig tjenestepensjon. Foredragsholder Ann Torunn Tallaksen Anne Torunn Tallaksen er forhandlingssjef i Virke. Hun skal snakke om utfordringene ved tariffesting av tjenestepensjonsordninger sett fra arbeidsgiversiden. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer av Samfunnsøkonomene. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no  

Les mer »

Renten settes ned igjen i Danske Bank

19 juni , 2015

Som medlem i Samfunnsøkonomene kan du alltid være trygg på at du har blant Norges beste betingelser i Danske Bank. Alle flytende boliglånsrenter settes ned med ytterligere 0,25 %. Gjeldende tilbud til Samfunnsøkonomene medlemmer i Danske Bank er nå 2,35 % nominell på flytende lån, er du under 34 år er tilbudet 2,25 % nominell. Mer informasjon om tilbudet i Danske Bank finner du her.

Les mer »

Generalforsamling 2015

12 juni , 2015

Årets generalforsamling fant sted onsdag 10. juni. Her ble det blant annet valgt nytt foreningsstyre. Klikk på lenkene under ‘Organisajon’ øverst til venstre for mer informasjon om nytt styre og utvalg.

Les mer »

Arendalsuka 2015

8 juni , 2015

Samfunnsøkonomene er til stede under Arendalsuka 2015 som varer varer fra onsdag 12. august til tirsdag 18. august. Du finner mer informasjon om Arendalsuka på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Presentasjonen fra Frokostmøte 13.mai

19 mai , 2015

Takk til foredragsholder Klaus Mohn som deler presentasjonen sin med oss. Se presentasjonen HER

Les mer »

Frokostmøte i Bergen 28. mai

12 mai , 2015

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Bergen Tema: The Choice Lab — om adferdsøkonomi og eksperimenter i Nord og Sør Tid: Torsdag 28. mai kl. 08:00-09:00 (frokost serveres fra 07:30) Sted: Konkurransetilsynets kantine (Olav Kyrres gate 8, 3. etasje) The Choice Lab er en internasjonalt anerkjent forskergruppe ved NHH som bruker eksperimentell metode for å analysere hva som motiverer mennesker og effekten av ulike tiltak for å styre adferd i en ønsket retning. Choice Lab-forskerne Bjorvatn og Ekstrøm vil blant annet snakke om hvordan man gjennom enkle grep kan bidra til et bedre miljø og til fattigdomsreduksjon.  Foredragsholdere: Kjetil Bjorvatn, Professor ved NHH og Mathias Ekstrøm, førsteamanuensis ved NHH. Begge er tilknyttet The Choice Lab. Etter endt foredrag åpnes det for spørsmål, kommentarer og debatt. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder. Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk 2015

6 mai , 2015

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk for 2015 er nå klar og viser sterk lønnsvekst for våre medlemmer i statlig sektor. Øvrige tariffområder har det siste året hatt en mer moderat vekst etter flere år med sterk lønnsvekst. De viktigste tallene er sendt til alle ordinære medlemmer og studentmedlemmer vi har registrert e-postadresse til.  Vi oppfordrer deg til å kontakte sekretariatet for individuell lønnsrådgivning.

Les mer »

Akademikerne enig med Oslo kommune

30 april , 2015

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver om årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. Medlemmene får et tillegg på 1,7 prosent, minimum 6.500 kroner, på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai i år. Oppgjøret gir en samlet lønnsvekst på ca. 2,7 prosent i 2015, og endte dermed på linje med oppgjørene i privat sektor og offentlig sektor for øvrig. – Akademikerne mener lønnsoppgjøret i Oslo bør gjennomføres lokalt ute i den enkelte bydel og etat, og ikke sentralt på Rådhuset. Fordi den disponible rammen i år var lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Erik Graff for Akademikerne i Oslo kommune. Graff forventer at kommunen nå følger opp regjeringens signaler om å fornye og modernisere offentlig sektor. – Hovedtariffoppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet i kommunen. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, jo mer målrettet kan lønn brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode tjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, minsker turnover og reduserer presset på privatisering av […]

Les mer »

Lønnsoppgjøret i KS i mål

30 april , 2015

Akademikerne har kommet til enighet med arbeidsgiver om årets lønnsoppgjør i kommunesektoren (KS). Oppgjøret gir isolert sett en lønnsvekst på ca. 3,2 prosent i år, men sett under ett er lønnsutviklingen for tariffperioden 2014 – 16 den samme som for konkurranseutsatt sektor. Oppgjøret berører kun de av Akademikernes medlemmer som er i kapittel 4 i hovedtariff-avtalen (lektorer). Lektorene får et lønnsopprykk på mellom 6.200 og 16.200 kroner avhengig av ansiennitet fra 1. mai i år. – Årets mellomoppgjør har vært preget av innfasingen av det nye garantilønnssystemet og et stort overheng fra i fjor. Vi ser nå frem mot hovedtariffoppgjøret neste år, der vi også kan forhandle om endringer i avtaletekstene. Da blir det viktig å sikre at lektorer får fastsatt sin lønn på samme måte som andre akademikergrupper i KS, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune. Storparten av Akademikernes medlemmer er i kapittel 5. De skal i tråd med fjorårets avtale også i år gjennomføre frie, lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune, fylkeskommune og foretak på et senere tidspunkt, og er således ikke berørt av denne forhandlingsrunden.

Les mer »

Enighet i staten

30 april , 2015

Partene i lønnsoppgjøret i statlig sektor kom natt til 30. april til enighet om et lønnsoppgjør på ca. 2,7 prosent i år. Det er imidlertid tilført lite ‘friske penger’ i oppgjøret grunnet et høyt overheng fra i fjor. Partene er enige om følgende: Det gis et tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai Der lokal arbeidsgiver setter av egne midler til lokale forhandlinger, skal disse være gjennomført innen 31. oktober. Årets lønnsoppgjør i staten endte dermed på linje med oppgjøret i frontfagene i privat sektor. – Akademikerne mener lønnsoppgjørene i staten bør gjennomføres lokalt og ikke sentralt. Fordi den disponible rammen i år var svært lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat. Han understreker at statlige etater er enige med Akademikerne i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer han at staten sentralt følger opp i 2016. – Oppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlings-systemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på områder som vei, bane […]

Les mer »

Generalforsamling

29 april , 2015

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer. Tid: onsdag 10. juni 2015 kl. 17.00 Sted: foreningens lokaler, Kristian Augusts gate 9, kantinen 17.00 Utsiktene for norsk økonomi v/Victoria Sparrman. Foredraget er basert på Økonomiske analyser, Konjunkturtendensene juni 2015 fra Statistisk sentralbyrå. Victoria Sparrman er forsker i SSB med ansvar for å utarbeide prognoser og makroøkonomiske analyser, blant annet for det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Hennes spesialområde er lønnsdannelse. Hun har dr. grad fra Universitetet i Oslo og har også erfaring fra Finansdepartementet. 17.45 Foreløpig dagsorden generalforsamling 1. Konstituering – godkjenning av innkalling og dagsorden – valg av ordstyrer og referent – valg av protokollunderskrivere 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 – revisjonsberetning – kontrollkomitéens uttalelse 4. Fagforeningens sikringsfond – regnskap og årsrapport 2014 5. Tilpasning av tekst i §3 Medlemskontingent, som følge av beslutning på generalforsamlingen i 2014 om å innføre ny kontingentsats for 1. år i arbeid fra 1.1.2015. 6. Fagforeningspolitisk program 7. Medlemskontingent 2016 8. Budsjett 2016 9. Orientering: Generalforsamling annethvert år? 10. Valg Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må sendes sekretariatet senest fire uker før dato for generalforsamling. Endelig dagsorden og saksdokumenter sendes minst to uker før møtet til medlemmer som ber om det. Valgkomiteen oppfordrer medlemmene […]

Les mer »

Frokostmøte 13. mai

23 april , 2015

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Oljeprisen og norsk økonomi: Etter festen kjem testen.« Tid: Onsdag 13. mai kl. 08.00-09.00. (enkel frokost serveres fra kl. 07.30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo Foredragsholder Klaus Mohn Klaus Mohn er professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Han har bred erfaring som forsker og analytiker fra både Statoil, Statistisk sentralbyrå og DnB Markets. Interesseområdene hans omfatter makroøkonomi, energimarkeder, ressursforvaltning og petroleumsvirksomhet, med politikk-implikasjoner både internasjonalt og i Norge. Han er også en aktiv debattant i norske medier. I foredraget vil han belyse om den lave oljeprisen er kommet for å bli, hvilken veg aktiviteten på norsk sokkel går og behovet for tilpassing og omstilling i norsk økonomi.   Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder. Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i kommunal sektor

22 april , 2015

Kurs i lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet Akademikerne kommune arrangerer 19 kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. 4 av kursene arrangeres i juni og de resterende i august og september. Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner, les programmet her. Kursene arrangeres i disse byene: Juni 02.06 -Oslo Juni 03.06 – Bergen Juni 04.06 – Trondheim Juni 05.06 – Tromsø August 25.08 – Lillehammer August 26.08 – Hamar August 27.08 – Fredrikstad August 25.06 – Bergen August 26.08 – Trondheim August 27.08 – Bodø September 01.09 – Kristiansand September 02.09 – Stavanger September 03.09 – Haugesund September 01.09 – Drammen September 02.09 – Tønsberg September 03.09 – Skien September 08.09 – Førde September 09.09 – Ålesund September 10.09 – Oslo Alle kursene starter kl. 10.00 og avsluttes senest kl. 16.00. Registrering fra kl. 09.30. Deltakelse på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt dekkes av Samfunnsøkonomene etter regning som sendes senest 14 dager etter kurset. Kontakt sekretariatet for reiseregningsskjema. Meld deg på det kurset som arrangeres nærmest […]

Les mer »

Frokostmøte 21. april

15 april , 2015

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Oljemarkedet frem mot 2020» Tid: Tirsdag 21. april kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo Foredragsholder Jarand Rystad Jarand Rystad er leder for Rystad Energy, som han stiftet i 2004. Rystad Energy er et uavhengig selskap som tilbyr tjenester og data knyttet til olje- og gassmarkedet. Selskapet har bl.a. bygget opp en omfattende database for kostnader knyttet til produksjon av olje og gass i ulike deler av verden. Jarand Rystad har også bakgrunn fra McKinsey, og er blant de mest siterte analytikerne innen olje- og gassbransjen. Han har ledet en rekke strategiprosjekter for olje- og gasselskaper, og samarbeider også med myndigheter og internasjonale organisasjoner knyttet til energimarkedet Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder. Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Tariffoppgjøret 2015

9 april , 2015

Mandag 20. april åpner årets lønnsoppgjør med forhandlingsstart for statlig sektor. Spekter helse-området følger etter 22. april, mens KS-området og Oslo kommune starter henholdsvis 23. og 24. april. Tariffoppgjøret 2015 er et såkalt mellomoppgjør. Hovedoppgjørene finner sted i partallsår (2010, 2012,2014 osv.), og i årene mellom hovedoppgjørene er det mellomoppgjør. I et mellomoppgjør er det, dersom ikke annet er avtalt, kun forhandlinger om lønn som er tema hos partene. I første omgang forhandles det direkte mellom partene. Frist for avslutning av mellomoppgjøret er torsdag 30. april kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Da kobles riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik. Årets meklingsfrist blir trolig satt til 22. mai. Forhandlingsstart: Statlig sektor – mandag 20 april kl. 10.00 Spekter helse – onsdag 22. april kl. 09.00 Kommunal sektor (KS) – torsdag 23. april kl. 10.00 Oslo kommune – fredag 24. april kl. 12.30

Les mer »

Professor i samfunnsøkonomi vinner faglitterært forfatterstipend 2014

26 mars , 2015

Professor i samfunnsøkonomi, Steinar Holden, er en av vinnerne av faglitterært forfatterstipend 2014. Stipendet på kr 150 000 ble delt i to like store deler. Steinar Holden fikk stipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi Kristin Helstad og Per Arne Øiestad fikk stipend for prosjektet Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet. Les mer her.

Les mer »

Gravide diskrimineres i arbeidslivet

4 mars , 2015

Halvparten av norske mødre rapporterer om forskjellsbehandling når de får barn. Hver femte gravide lar være å søke jobb fordi hun regner med å være uaktuell eller til bry for arbeidsgiver. I en ny undersøkelse fra TNS Gallup oppgir 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere at de har opplevd forskjellsbehandling knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon. -Graviditetsdiskriminering er alvorlig for den som rammes, og det er alvorlig for samfunnet. Altfor mange arbeidsgivere bryter loven. Kommende mødre og fedre betaler prisen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Møter stengte dører Undersøkelsen viser at mange opplever situasjoner som likestillingsloven har klare forbud mot. 12 prosent av kvinnene og 9 prosent av mennene oppgir å ha fått spørsmål på jobbintervju om de venter barn. 14 prosent kvinner oppgir at de ikke fikk en jobb fordi de var i foreldrepermisjon, mens om lag 20 prosent sier de er blitt utestengt fra, eller ikke blitt vurdert i, lønnsforhandlinger. -Mange arbeidsgivere gjør ikke jobben sin. Resultatet er at kommende foreldre møter stengte dører og store barrierer i arbeidslivet. Utbredt problem Ørstavik synes resultatene i undersøkelsen er skremmende, men de overrasker dessverre ikke. Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon har lenge vært det […]

Les mer »

Akademikerne deltar ikke i den politiske streiken

26 januar , 2015

Akademikerne og Samfunnsøkonomene vil ikke delta i den varslede politiske streiken 28. januar mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Vi vil heller intensivere arbeidet overfor politikerne på Stortinget for å få gjennomslag for våre synspunkter på de foreslåtte endringene vi er imot. Blant annet er vi kritiske til at regjeringen ikke har foreslått grep for å redusere de alt for mange og lange midlertidige ansettelsene vi har – særlig i offentlig sektor. Dersom enkeltmedlemmer likevel ønsker å delta i markeringen må det gjøres på eget ansvar. Det er da viktig å avklare mulige konsekvenser av å delta, og man må selv sørge for forsvarlig varsling. Medlemmer som deltar i streiken vil kunne bli trukket i lønn. Samfunnsøkonomene dekker ikke økonomisk tap forbundet med streiken. Her finner du Akademikernes høringsuttalelse til endringer i Arbeidsmiljøloven:

Les mer »

Viktig å redusere langvarig bruk av midlertidige stillinger

26 januar , 2015

– Stortinget kan ikke bare åpne for mer, kortvarig midlertidig tilsetting når de nå skal vedta ny lovgivning. Skal det være aktuelt må man også begrense den langvarige midlertidigheten. Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting her i landet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Regjeringen la i høst frem forslag til en rekke endringer i arbeidsmiljøloven som Stortinget nå skal ta stilling til. Det er knyttet størst oppmerksomhet til forslaget om økt adgang til å tilsette kortvarig i midlertidige stillinger, samt forslaget om å heve øvre aldersgrense i arbeidslivet fra 70 til 72 år. – Akademikerne ønsker ikke mer midlertidighet i norsk arbeidsliv. Derfor er vi mot en ensidig adgang til økt bruk av midlertidige stillinger, sier Aarbakke. Les mer på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Er du eks-forsker?

14 januar , 2015

Forskningsrådet vil vite mer om forskere som velger ny karrierevei Hvis du er blant dem som har forlatt en forskerkarriere, oppfordrer Forskningsrådet deg til å fortelle om det i en stor europeisk undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres ved at alle som tilhører målgruppen og vil delta, skriver sin egen historie via denne undersøkelsen på SurveyMonkey. Alle svar forblir anonyme og behandles konfidensielt. Hvorfor hopper noen av forskerkarrieren til fordel for et annet yrke eller en annen sektor, og hva slags jobber har eks-forskeren gått til? Det er sånne spørsmål dette nye europeiske forskningsprosjektet skal finne svar på. Prosjektet skal kartlegge karrieren til forskere og akademikere som har forlatt universiteter og forskningsinstitutter og altså valgt en annen karrierevei. Legge til rette for karrierer Hensikten er å skaffe til veie ny kunnskap på et område der man vet svært lite i dag, nemlig hva gjør eks-forskerne, og hvorfor valgte de seg over i andre yrker? Hvordan kommer forskerutdanning og forskererfaring til nytte? Undersøkelsen vil også kunne gi verdifull informasjon om hvordan forskningsinstitusjonene kan legge til rette for gode karriereveier i og utenfor akademia. Kjenner du noen? – Hvis du som leser dette kjenner noen som har bak seg en tid som forsker ved en forskningsinstitusjon […]

Les mer »

Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 2015

13 januar , 2015

Mandag 2. – tirsdag 3. februar på Soria Moria Hotell (Oslo) Internasjonale kapitalstrømmer Hva er drivkreftene bak de internasjonale kapitalstrømmene og hvilken rolle spiller såkalte kvantitative lettelser? Hva er konsekvensene for realøkonomien i ulike land? Hvordan ser likviditetsstrømmene ut innad i euroområdet? Hva har ECB (Den europeiske sentralbanken) gjort for å redusere disse strømmene, og hvordan ser ECBs balanse ut. Hvem ender opp med regningen? Og hvordan kan man best drive porteføljeforvaltning i dagens høylikvide marked? Økonomisk ulikhet Thomas Pikettys bok ”Capital in the Twenty-First Century” har vakt stor oppsikt og utløst bred debatt. Hvordan ser egentlig ulikheten ut i et norsk og et internasjonalt perspektiv? Er ensidig beskatning av inntekt og formue løsningen, eller finnes det bedre tiltak for å hindre urimelige forskjeller? Norsk konkurranseevne Hvorfor har produktivitetsveksten i norsk økonomi stoppet opp? Hva menes med det såkalte produktivitetsparadokset? Trenger vi nye indikatorer for norsk økonomi? Og hva bør egentlig Rattsø si om produktiviteten i Norge når produktivitetskommisjonen legger frem sin rapport? I tillegg til dette kommer Siv Jensen og snakker om utfordringer for norsk økonomi, mens Birger Vikøren fra Norges Bank gir sentralbankens perspektiv. Prognoseprisen for beste økonomiske prognoser 2014 deles ut, og vinneren presenterer sine markedsutsikter. På […]

Les mer »

Frihet i arbeidet – motivasjon og mestring eller stress og plage?

6 januar , 2015

Frihet i arbeidet – motivasjon og mestring eller stress og plage? Vanligvis har frihet og høy grad av kontroll i arbeidet blitt sett på som et gode, og kilde til motivasjon og trivsel. Men kan det tenkes at mye frihet og selvledelse kan være en belastning for arbeidstakere? Forskere ved IRIS undersøker dette i et prosjekt finansiert av Sykefraværsprogrammet i Forskningsrådet. Nå skal de intervjue sykmeldte. IRIS gjennomfører fra 2012 til 2016 en studie av arbeidstakere som har mye frihet og kontroll over eget arbeid. I første del av prosjektet, som innebar casestudie i tre bedrifter fant forskerne at i kunnskapsbaserte og prosjektorganiserte bedrifter er frihet og fleksibilitet en uttalt arbeidsbetingelse fra ledelsen. «Vi så at det å styre oppgaver selv også var en forutsetning for å håndtere uforutsigbarhet blant arbeidstakerne», forteller prosjektleder Kari Anne Holte. «Samtidig påpekte arbeidstakere at den høye graden av frihet medførte at de selv måtte sette grenser, noe som kunne være utfordrende». Nå skal forskerne i gang med andre del av prosjektet, som består av kvalitative intervjuer med sykmeldte. «Vi tror at det å snakke med arbeidstakere som har opplevd denne friheten og fleksibiliteten i sin arbeids hverdag, og har erfart de belastninger dette kan […]

Les mer »

Frokostmøte i Oslo 28.november

17 november , 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: «Harde tider. Det nye arbeidslivet i Europa» Tid: Fredag 28.november kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo Foredragsholder Ingeborg Eliassen presenterer fra sin nylig utgitte bok. Europa er fortsatt i krise. Samfunnet er endret og velferdsstaten satt under press. I mange land er lønninger og pensjoner kuttet. Faglige rettigheter er svekket eller fjernet, og fast jobb er i ferd med å bli unntaket for store grupper. Norge er ikke med i EU, men i en global økonomi fins det ikke utenforland. Også hos oss er arbeidslivet i endring. Er Europas harde tider på vei hit? Eliassen er journalist i Stavanger Aftenblad og forfatter med mastergrad i journalistikk fra HiOA/UiO. Hun har vært utenriksreporter i over 25 år hvorav reisende reporter i eurokrisen i flere år. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no   Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon.   Vi tar gjerne imot tips og ønsker om […]

Les mer »

Kurs for tillitsvalgte om endringsprosesser

14 november , 2014

Kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser  Målgruppe: tillitsvalgte i statlig sektor Tid: 5.-6. februar 2015, kl 11:00-18:00 og 09:00-14:00 Sted: Quality Spa & Resort, Son Transport: det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og hotellet Påmeldingsfrist: 5. desember Samfunnsøkonomene, Juristforbundet, og Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i staten til kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser. Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Kravet om større effektivitet og større avkastning på midler som investeres i offentlig virksomhet kommuniseres tydelig. Som tillitsvalgt er det viktig å kunne finne sin posisjon i lokale endringsprosesser. Håndtering av endringsprosesser lokalt vil stille den tillitsvalgte overfor store utfordringer. Hvordan skal medlemmenes interesser ivaretas, hva er medlemmenes interesser, hvilke redskap ligger i lov– og avtaleverket og hvilke mål skal man ha for arbeidet? Kurset fokuserer på viktige utviklingstendenser i offentlig forvaltning og mer konkret på de tillitsvalgtes rolle i slike prosesser. Samfunnsøkonomene dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Informasjon om billettbestilling med mer fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på […]

Les mer »

Nye avtaler om bank og forsikring fra 1. januar 2015.

29 oktober , 2014

Etter en omfattende anbudskonkurranse har Samfunnsøkonomene inngått avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud på bank- og forsikring. 11 av 13 Akademikerforeninger har likelydende avtaler. Dette samholdet har gjort det mulig å oppnå svært gode avtaler for våre medlemmer. Avtalen med DNB løper ut 31.desember 2014 og blir erstattet av nye avtaler med Danske Bank og Storebrand på hhv. bank og forsikring. Her er en oversikt over ofte stilte spørsmål om de nye bank- og forsikringsavtalene. Forsikring – Storebrand Forsikringstilbudet i Storebrand var det desidert beste forsikringstilbudet i anbudskonkurransen. Totalt sett vil derfor de fleste oppnå besparelser sett i forhold til prisene i DNB. Vel så viktig er imidlertid mekanismene i avtalen for prisregulering i fremtiden. Avtalen sikrer at en svært høy andel av premie innbetalt går til utbetaling av erstatninger ved skader. Det betyr at minst mulig av premien medlemmer betaler, blir igjen i Storebrand. Skadeutbetalingene vil alene avgjøre den fremtidige premieutviklingen. Forsikringsproduktene gruppeliv-, innbo-, reise-, ulykke- og studentforsikring vil i løpet av 2014 ha blitt omgjort til kollektive forsikringer, der foreningen er forsikringstaker. Det innebærer at de som i dag har disse forsikringene i DNB, og som har akseptert dette, vil få forsikringene flyttet til Storebrand ved […]

Les mer »

Åpent debattmøte: Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning?

24 oktober , 2014

Samfunnsøkonomene arrangerer åpent debattmøte i samarbeid med Polyteknisk forening. Norsk økonomi står i en særstilling i Europa, med god økonomisk vekst, lav arbeidsledighet og stabil prisutvikling. Nå avtar vekstimpulsene, samtidig som debatten rundt skattepolitikk og offentlige prioriteringer hardner til. Etter ett år i posisjon blir Nasjonalbudsjettet 2015 den største og viktigste prøvesteinen for Solberg-regjeringens økonomiske politikk. Vel møtt! 03.november kl 18.00 – 20.00, Litteraturhuset, Oslo Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken Evaluering av det finanspolitiske rammeverket Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A) (nestleder i Stortingets Finanskomité/finanspolitisk talskvinne, AP) Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI Møteleder: professor Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum. Fri adgang for alle. For påmelding: http://www.polyteknisk.no/Grupper/PF-Samfunnsoekonomi

Les her »

Tannlege og forsker får Akademikerprisen

23 oktober , 2014

Tannlege og forsker Tiril Willumsen får Akademikerprisen 2014 bl.a. for hennes forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep. Samfunnsøkonomene gratulerer med prisen. Tannlege og forsker Tiril Willumsen får Akademikerprisen 2014 bl.a. for hennes forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep. -Hun er en dyktig forsker med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Curt A. Lier. Hull i tennene er fremdeles et stort problem for en del mennesker, og årsaker knyttet til sukker og tannpuss er kjent og akseptert. Men det finnes også andre årsaker av stor betydning som kan føre til dårlig tannhelse. Dette gjelder i særlig grad for pasienter som har vært utsatt for traumer og/eller omsorgssvikt. Willumsens forskning har vært et svært viktig bidrag for å belyse disse problemstillingene og synliggjøre tannlegenes rolle i det forebyggende helsearbeidet. – Å få denne prisen er en overraskende og ikke minst svært gledelig nyhet, sier en stolt prisvinner. – Jeg ser på dette som en viktig anerkjennelse av forskning på tannhelse, og ikke minst en viktig synliggjøring av sammenhengen mellom overgrep og tannlegeskrekk. Hvis man er bevisst denne koblingen er det også lettere å oppdage og iverksette […]

Les mer »

Akademikerne reagerer skarpt på svekkede permisjonsrettigheter for far

15 oktober , 2014

– Regjeringen svekker likestillingen ved å undergrave fedres rett til permisjon i forbindelse med fødsel ytterligere. Derfor reagerer vi skarpt på forslagene til nye unntak i permisjonsreglene som statsråd Solveig Horne har sendt på høring, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne. Regjeringen har allerede undergravet likestillingen ved å redusere fedrekvoten ved fødsel fra 14 til 10 uker. Forslaget fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om å utvide ordningene der permisjon kan overføres fra far til mor, vil forverre sitasjonen. I sin høringsuttalelse reagerer Akademikerne særlig på utvidede unntaksbestemmelser for selvstendig næringsdrivende og arbeidsledige. – Departementets forslag knyttet til arbeidsledighet bygger på stereotype og utdaterte oppfatninger av kjønnsroller som styrker oppfatningen om at det er viktig å få far tilbake i arbeid, mens den arbeidsledige moren kan forbli hjemme og få kvoten overført til seg, sier Aarbakke. Han mener forslaget i praksis vil føre til et press fra mange arbeidsgivere om at arbeidssøkende eller nyansatte fedre skal overføre fedrekvoten til mor. Akademikerne mener et slikt unntak undergraver bestemmelsene i likestillingsloven mot å diskriminere på grunn av foreldrepermisjon. Les mer på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Presentasjoner fra Høstkonferansen 2014

13 oktober , 2014

Her er noen av presentasjonene fra Høstkonferansen 2014. Takk til foredragsholderne som deler dette med oss. Rolf J. Brunstad Camilla Brautaset Øyvind Eitrheim Jan Fredrik Qvigstad For talens fulle tekst: http://www.norges-bank.no/Publisert/Foredrag-og-taler/2013/12-november-2013-Foredrag-av-Jan-Qvigstad/  

Les mer »

Enighet om oppgjøret i sykehusene

25 september , 2014

Det er mange viktige spørsmål vi ikke har løst i dette oppgjøret, men vi har etablert prosesser som legger grunnlaget for at de kan løses. Ut fra en totalvurdering har vi derfor valgt å akseptere meklingsskissen, ikke minst fordi vi ser en forpliktende implementering av faste stillinger, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse. Les mer på Akademikernes nettside.   3. september 2014 Akademikerne helse brøt 8. august forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst (hovedtariffavtale) for helseforetakene. Oppgjøret går nå til mekling som starter hos riksmekler 4. september. Siste frist for å bli enige er 24. september ved midnatt. Følg med på Akademikernes nettsider. Har du spørsmål, kontakt forhandlingssjef Marianne Kringlebotn – mk@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Gratis studentmedlemskap ut året

1 september , 2014

Samfunnsøkonomene er foreningen for deg som studerer samfunnsøkonomi. Du har nå muligheten til å bli kjent med foreningen gratis ut 2014. Fra 2015  betaler du ordinær studentkontingent, kun 300 kroner pr år. Les mer om dine medlemsfordeler her.

Les mer »

Høstkonferansen 2014

26 august , 2014

Samfunnsøkonomenes årlige høstkonferanse finner sted 7. oktober, og arrangeres i år sammen med Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt. Mer informasjon og påmelding her.

Les mer »

Kurs i tilsettingsprosesser

26 august , 2014

Samfunnsøkonomene, Norges Juristforbund og Samfunnsviterne inviterer ansatte-representanter og tillitsvalgte i statlig sektor til kurs i tilsettingsprosesser. Tid: 5. – 6. november 2014 Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo Kurset er praktisk for våre medlemmer som sitter som ansattes representant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting mv oppfordres også til å delta. Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten. På dette kurset lærer du om: Regelverket Rollen som tjenestemannsrepresentant. Mulighet for påvirkning og delaktighet ved utforming av kunngjøringstekst, intervju, vurdering av søkere, innstilling og ansettelsesprosessen og ev. anke. Likebehandling ved ansettelse Undervisningen foregår ved foredrag og aktiv deltagelse med tid til spørsmål og diskusjon omkring de temaer som behandles. Samfunnsøkonomene dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Begrenset antall plasser! Påmelding via Samfunnsviternes nettsider innen 10. september 2014

Les mer »

Presentasjon fra Generalforsamlingen 12. juni

17 juni , 2014

På generalforsamlingen var vi så heldig å få Lars-Erik Borge, Professor ved institutt for samfunnsøkonomi, NTNU til å holde foredrag om «Faglige perspektiver på kommunereformen» Samme morgen var han i Trondheim og holdt foredrag om dette spennende tema på frokostmøte. Tusen takk til Lars-Erik Borge som deler presentasjonen sin med oss. Faglige perspektiver på kommunereformen  

Les mer »

Samfunnsøkonomenes lønnsundersøkelse for 2014

31 mai , 2014

Samfunnsøkonomene gjennomfører årlige lønnsundersøkelser blant medlemmene. Lønnsstatistikken er viktig bakgrunnsmateriale når medlemmene skal forhandle lønn og helt nødvendig når tillitsvalgte skal gjøre sin jobb i sentrale og lokale forhandlinger. Mange av våre medlemmer bruker resultatene aktivt i lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere. Årets undersøkelse viser god lønnsvekst for flere av våre grupper, samt økning i startlønn for Samfunnsøkonomenes medlemmer både i offentlig og privat sektor. Alle ordinære medlemmer som har registrert sin epostadresse hos oss vil i løpet av dagen få tilsendt de viktigste tallene fra årets undersøkelse. Kontakt oss gjerne for individuell rådgivning om lønn og betingelser.

Les mer »

Konferanse for tillitsvalgte i universitets- og høyskolesektoren

30 mai , 2014

Akademikerne arrangerer konferanse for tillitsvalgte i universitets- og høyskolesektoren på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 4. og 5. september. Konferansen tar for seg forskningens plass i samfunnet og hvordan man skal rydde og vedlikeholde denne plassen. Hvorfor er ulik type forskning viktig for samfunnet og det enkelte menneske? Her er særlig samspillet mellom forsker/institusjon og samfunn viktig, og den enkelte forsker må ha gode og sikre kår, herunder jobbsikkerhet og gode lønns- og arbeidsvilkår. Dette krever og forutsetter en måling. Men hvordan etablere og drive måling som et godt verktøy uten at verktøyet blir målet, eller at man måler det som er enkelt, men ikke viktig å måle. Som et av flere perspektiver tar vi utgangspunkt i situasjonen i Nord-Norge da man startet, nærmest på bar bakke, i 1945. Sist, men ikke minst viktig, er konferansen et kontaktpunkt for våre tillitsvalgte. Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist fredag 20. juni 2014. Mer informasjon om konferansen og påmelding her.

Les mer »

Frokostmøte i Trondheim 12.juni

29 mai , 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Trondheim Tema: Kriterier for god kommunestruktur Tid: Torsdag 12. juni kl. 08:00-09:00 (frokost serveres fra 07:30) Sted: Kantina ved NTNU Dragvoll (Bygg 5 nivå 4, inngang A) I mars la ekspertutvalget for kommunereformen fram sin første rapport hvor de foreslår kriterier kommunene bør oppfylle for å sikre dagens kommunale oppgaver. Hvor store bør kommunene være for å sikre god oppgaveløsning og lokaldemokratiet? Er dagens kommunestruktur i byområder hensiktsmessig?  Foredragsholdere: Lars-Erik Borge, Professor ved NTNU og medlem i ekspertutvalget for kommunereformen og Carl-Jakob Midttun, Kommunaldirektør for Finans i Trondheim kommune. Etter endt foredrag åpnes det for spørsmål, kommentarer og debatt. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Generalforsamling 2014

28 mai , 2014

  Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer og finner sted: Tid:      torsdag 12. juni 2014 kl. 17.00 Sted:    KS Agenda, Haakon VIIs gate 9   17.00   Faglig foredrag: Lars-Erik Borge: Faglige perspektiver på kommunereformen Lars-Erik Borge er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU, leder av TBU, og medlem i Ekspertutvalget for kommunereformen. Kort om regjeringens arbeid med reformen: Mål: Et sterkt lokaldemokrati Kommunereformen skal legge til rette for at kommuner slår seg sammen til større, robuste enheter som samsvarer bedre med de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene som har utviklet seg over tid. Reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver selv. Større og mer robuste kommuner vil gjøre at dagens oppgaver kan løses med mindre behov for interkommunale løsninger og statlig detaljstyring. Større kommuner vil også kunne tildeles flere oppgaver, noe som vil gi økt makt og myndighet til kommunene. Ekspertutvalget skal på fritt faglig grunnlag analysere og vurdere eksempler på oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner.      17.45   Foreløpig dagsorden generalforsamling 1.           Konstituering godkjenning av innkalling og dagsorden valg av ordstyrer og referent valg av protokollunderskrivere   2.          Årsberetning for 2013 3.         […]

Les mer »

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune

27 mai , 2014

27. mai 2014 Akademikerne og Oslo kommune kom i mål med årets lønnsoppgjør tirsdag morgen. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,89 prosent fra 1. mai, samtidig som det settes av en pott på 1,20 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. juli. Det er også satt av en pott på 0,63 prosent til gruppejusteringer per 1. mai. Oppgjøret har en ramme på drøyt 3,3 prosent. Les mer på Akademikernes nettside.   26. mai 2014 Det er pause i meklingen i Oslo kommune til mandag 26. mai kl. 10.00.   30. april 2014 – Oslo kommune ønsker ikke å forhandle. Dermed er det brudd i årets lønnsforhandlinger. I motsetning til KS, har Oslo kommune ikke fremmet tallfestede økonomiske tilbud. Dette er stikk i strid med hva partene forpliktet seg til i Holden III-utvalget, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne Oslo.

Les mer »

Lønnsforhandlingene i KS

26 mai , 2014

26. mai 2014 Godt økonomisk oppgjør for lektorer: Akademikerne og KS kom i mål med årets lønnsoppgjør natt til mandag. Alle ansatte i kapittel 5, som utgjør storparten av Akademikernes medlemmer, fortsatt skal få sin lønn fastsatt gjennom lokale, kollektive forhandlinger i den enkelte kommune senere i år. Les mer på Akademikernes nettside.   30. april 2014 Akademikerne har i dag brutt lønnsforhandlingene i hovedtariffoppgjøret i kommunal sektor. Oppgjøret går dermed til mekling. – Det økonomiske tilbudet fra KS var for dårlig. Vi får ikke en bedre skole uten at lønnsnivået for lektorer heves markert, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.   Les mer på Akademikernes nettside.

Les mer »

Lønnsforhandlingene i staten

26 mai , 2014

26. mai 2014 Akademikerne og staten kom i mål med årets lønnsoppgjør mandag morgen. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,98 prosent fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det er satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent. Les mer på Akademikernes nettside.   30. april 2014 – Staten ønsker ikke å forhandle. Dermed er det brudd i årets lønnsforhandlinger. I motsetning til KS, har staten ikke fremmet tallfestede økonomiske krav. Dette er stikk i strid med hva partene forpliktet seg til i Holden III-utvalget, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat. Les mer på Akademikernes nettside.

Les mer »

Robuste kommuner – en styrke for næringslivet

15 mai , 2014

Program Møteleder: Christl Kvam, direktør NHO Innlandet Kommunestruktur, næringsliv og kompetansebehov Åpning ved Kristin Skogen Lund, administrerende direktør NHO og Knut Aarbakke, leder Akademikerne Mindre stat, mer makt og ansvar til robuste kommuner – Regjeringens perspektiver og grep for en ny kommunestruktur Innledning ved Jan Tore Sanner, Kommunal og moderniseringsminister Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering – kommunereform med muligheter. Presentasjon av rapport ved Jørn Rattsø, professor NTNU Dialog og debatt: Ordførerdialog: Nye muligheter med nye kommunegrenser? Alfred Bjørlo (V), ordfører i Eid kommune og Thore Westby (H), ordfører i Frogn kommune. Bedriftsperspektiv på kommunestruktur og reformbehov Audun Blegen, leder for forretningsutvikling Eiendom Skandinavia i Veidekke, og Morten Søgård, konserndirektør i Evry Politikerdebatt – kommunegrep for fremtiden Helge Andre Njåstad (FrP), leder kommunalkomiteen, Helga Pedersen (Ap), nestleder kommunalkomiteen Avslutning Sted: Litteraturhuset i Oslo Tid: Onsdag 21. mai kl 1300 – 1530. Lenke til påmelding   Med vennlig hilsen Akademikerne

Les her »

Enighet om del A1 Akademikerne Helse –Spekter Helse

13 mai , 2014

Akademikerne helse og Spekter ble  tirsdag 6. mai enige om å videreføres overenskomstens del A1, sosiale bestemmelser. Dette betyr at det ikke gjøres noen endringer. Arbeidstakerorganisasjonenes krav om utvidelse av yrkesskadeforsikringen, slik at den også dekker skade på fritiden etter vold fra pasient er definert som et utestående spørsmål. Dette innebærer at det vil bli tatt opp på nytt i de avsluttende sentrale forhandlingene. Akademikerne, Unio, LO, YS og SAN overleverte felles krav til Spekter, og gjennomførte felles forhandlinger. Hovedoppgjøret fortsetter med lokale forhandlinger ved det enkelte sykehus og avsluttes med sentrale forhandlinger i starten av juni.

Les her »

Presentasjonene fra frokostmøte 29.april

29 april , 2014

Takk til Professor Arild Angelsen og Seniorforsker Snorre Kverndokk for at dere deler dette med oss Arild Angelsen Snorre Kverndokk  

Les mer »

Frokostmøte i Oslo 29.april

11 april , 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo. Tema: Hvordan hindre alvorlige klimaendringer? Tid: Tirsdag 29. april kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9 Palmesøndag legger FN’s Klimapanel (IPCC) fram sin 3. delrapport om hvordan utslipp av klimagasser kan/bør reduseres for å hindre alvorlige klimaendringer. Hva vil det koste å nå 2-gradersmålet? Hvilke tiltak og virkemidler trengs? Foredragsholdere: Professor Arild Angelsen (Handelshøyskolen, NMBU) og Seniorforsker Snorre Kverndokk (Frischsenteret) – begge har vært aktivt med i utformingen av denne delrapporten. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til:  marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Nye og bedre betingelser på lån gjennom Samfunnsøkonomene

8 april , 2014

Gjennom Samfunnsøkonomene får du nå nye og bedre betingelser på boliglån i DNB. Her får du også gode tilbud på forsikringer. Se detaljene her.  

Les mer »

Hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune

8 april , 2014

– Det er helt nødvendig med et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune, ikke minst for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dagens politikk fører til at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen da årets hovedtariffoppgjør i kommunen ble innledet i dag. Informasjon om årets hovedtariffoppgjør i Oslo kommune finner du her.    

Les mer »

Hovedtariffoppgjøret i staten åpnet.

7 april , 2014

Se her for mer informasjon: http://akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/stat/Vil+fornye%2C+forenkle+og+forbedre+statens+l%C3%B8nnssystem.b7C_wJfSXh.ips

Les mer »

Årets lønnsoppgjør i KS startet i dag

3 april , 2014

Trykk på link: http://www.akademikerne.no/no/lonn_tariff_og_statistikk/ks/-+Krever+grep+for+%C3%A5+rekruttere+lektorer.b7C_wJfSWg.ips

Les mer »

Presentasjonen fra Frokostmøte 02.04.2014

2 april , 2014

Takk til Ådne Cappelen som deler dette med oss. Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

Ler mer »

Frokostmøte i Oslo 2.april

19 mars , 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til et nytt frokostmøte i Oslo. Tema: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 – endelig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) Tid: Onsdag 2. april kl 8-9. (enkel frokost serveres fra kl. 0730) Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9   Foredragsholder Ådne Cappelen presenterer utviklingen de senere år i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne, samt utsiktene framover for norsk og internasjonal økonomi. Årets rapport inneholder nye kilder for beregninger av konkurranseevnen. Cappelen er samfunnsøkonom, forsker ved Statistisk sentralbyrå og leder for TBU. Tidligere har han bl.a. vært forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, og han har sittet i flere offentlige utvalg. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til:  marianne.rustand@samfunnsokonomene.no  

Les mer »

Seminar om hovedtariffoppgjøret

14 mars , 2014

TORSDAG 20. MARS 2014 KL. 14.00 – 16.00 I HÅNDVERKEREN FORAN HOVEDTARIFFOPPGJØRENE: RAMMEBETINGELSER OG PREMISSER Rammebetingelser for arbeidslivet for Regjeringens politikk. Arbeids- og velferdsordninger. Premisser for inntektsdannelsen. Statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet Kristian Dahlberg Hauge, forbundsleder Trine Lise Sundnes, Handel og kontor, forhandlingsdirektør Pål Skarsbak, Virke, adm. direktør Håkon Haugli, Abelia, og leder Knut Aarbakke, Akademikerne, Ordstyrer: Politisk kommentator Stein Aabø, Dagbladet Fri adgang for alle.  Påmelding HER  

Les mer »

Alumnusdagene ved UiB 2014

26 februar , 2014

    TIDLIGERE SV-STUDENT PÅ UIB? BLI MED PÅ ALUMNUSDAGENE 2014!   For første gang inviterer Universitetet i Bergen alle tidligere studenter til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai. Fredag 9. mai vil det være instituttvise arrangement med faglig påfyll, sosiale aktiviteter og gjensyn med tidligere studiekamerater og forelesere. Lørdag 10. mai blir det fellesarrangement, sosiale aktiviteter og populærvitenskapelige foredrag på hele Nygårdshøyden. Mer informasjon om program og påmelding finner du HER. Vi gleder oss til å se deg!     (Annonse)

Les mer »

Prosjektleder Alexandra Redisch slutter denne uken

26 februar , 2014

Alexandra Redisch har vært ansvarlig for studentarbeid (Kandidattreffet, stands/ rekruttering og Samfunnsøkonomenes studentstyre), sosiale medier og nettside, og slutter hos Samfunnsøkonomene denne uken etter endt vikariat. Hun har jobbet her siden desember 2011, men skal nå tilbake til skolebenken for å fullføre lektorutdanning i engelsk.   Vi takker Alexandra for samarbeidet og ønsker henne lykke til i fremtiden!  

Les mer »

Ny studentrepresentant ved NHH

26 februar , 2014

Samfunnsøkonomene har endelig fått en studentrepresentant ved Norges Handelshøyskole. Dette er veldig hyggelige nyheter, da NHH har rundt 50 studenter på masternivå som spesialiserer seg innen samfunnsøkonomi. Representanten vår heter Andreas Olden og studerer på 5. året. Vi ønsker han velkommen i vårt studentstyre, og håper på mange morsomme aktiviteter ved NHH det kommende semesteret!     For mer informasjon om våre studentaktiviteter, se vår facebookside eller våre studentsider på nett.

Les mer »

Samfunnsøkonomen nr.1-14

19 februar , 2014

Årets første Samfunnsøkonomen slippes i dag! Det er fylt med spennende lesestoff; med artikler om bla. ukonvensjonell pengepolitikk, energibesparende teknologi og norsk konkurranseevne. Løp og les!  

Les mer »

Prognoseprisen 2013

7 februar , 2014

Prognoseprisen deles ut ved Samfunnsøkonomenes Valutaseminar hvert år. Vinnerne av prisen for 2013 ble professor Ragnar Nymoen (UiO) og professor Gunnar Bårdsen (NTNU), som mottok prisen for prognoser laget av deres makromodell NAM. Professorne kan således regnes som Norges beste spåmenn for økonomisk utvikling i Norge for 2012. Andre og tredjeplass ble tildelt Finansdepartementet og Danske Bank. Det var totalt 12 analysemiljøer som deltok i konkurransen om å treffe best på bla. BNP for fastlandet, kronekurs, rentekurs og lønnsveskt. Konkurransen kåres av førsteamanuensis Genaro Succarat ved Handelshøyskolen BI.   Les mer om Prognoseprisvinnerne på dn.no.   Samfunnsøkonomene gratulerer!

Les mer »

Nyheter fra Valutaseminaret 2014

7 februar , 2014

Her er en oversikt over artikler skrevet om foredrag som ble holdt på Valutaseminaret 2014. Samtlige klipp er hentet fra dn.no. – Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen – OECD-styreleder Bill White – Finans Norge-sjef Idar Kreutzer – BI-professor Erling Røed-Larsen – Finansminister Siv Jensen (1) – Finansminister Siv Jensen (2) – Prognoseprisvinnerne

Les mer »

Artikkelprisen 2013

24 januar , 2014

Ved hvert Forskermøte kåres vinneren for årets beste artikkel publisert i Samfunnsøkonomen med brask og bram. Artikkelpriskomiteen i år bestod av Erling Steigum (BI), Siri Pettersen Strandenes (NHH) og Lars Erik Borge (NTNU).   Artikkelprisen for 2013 gikk til artikkelen “Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår”, skrevet av Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum, begge ved Frischsenteret,  publisert i Samfunnsøkonomen nr. 3-2013. Artikkelen kan leses HER.        Samfunnsøkonomene gratulerer!

Les mer »

Valutaseminaret 2014

23 januar , 2014

Det er fortsatt ledige plasser på Samfunnsøkonomenes Valutaseminar! Valutaseminaret er nå fulltegnet. Har du fortsatt ikke meldt deg på men ønsker det har vi ventelister hvor vi sier fra fortløpende om det skulle bli ledig plass. For mer info kontakt prosjektleder Marianne Rustand (mr@samfunnsokonomene.no).   Arrangementet er 3-4 februar på Holmenkollen Park Rica Hotell. På programmet, står foredrag av Siv Jensen, Martin Hellwig, Erling Røed Larsen, Birger Vikøren, William White, Morten Baltzersen, Idar Kreutzer, Barbro Wikman-Parak, Gaute Langeland, Bengt Kirkøen og Andre K. Anundsen. For mer info og påmelding, se arrangementets hjemmeside.  

Les mer »

Kandidattreffet 2014

23 januar , 2014

Samfunnsøkonomene inviterer alle studenter på 3, 4- og 5 året til Kandidattreffet 2014.   For mer info og påmelding, se HER.   Se også vår Facebookside og vårt Facebookevent 🙂

Les mer »

Invitasjon til Akademikernes inntektspolitiske konferanse 12.2.14

20 januar , 2014

Onsdag 12. februar arrangerer Akademikerne sin inntektspolitiske konferanse «offentlig og privat sektor – gjensidig avhengighet». Akademikerne inviterer til inntektspolitisk konferanse «offentlig og privat sektor – gjensidig avhengighet». Regjeringen skriver følgende i sin politiske plattform (innledning til kap 7, Forvaltning, byråkrati og gjennomføringskraft): «En velfungerende offentlig sektor bidrar til å øke konkurransekraften i norsk økonomi. Regjeringen vil derfor arbeide for  å videreutvikle offentlig sektor og gjøre den til en attraktiv arbeidsplass for kompetent arbeidskraft». Vi ønsker å utfordre næringsliv og politikere til å vurdere om offentlige tjenester i praksis fungerer som drivkraft eller brems for effektivitet og innovasjonsevne i privat sektor. Problemstillingen vil drøftes og debatteres med et inntektspolitisk fokus. Akademikerne er opptatt av at offentlige tjenester kan tilbys på en mer effektiv og hensiktsmessig måte. Akademikerne mener at det i vesentlig større grad må satses på å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, samt at det må bygges systemer som er fleksible nok til at reell tilrettelegging for næringslivet skal være mulig. Innledere vil være statsråd Jan Tore Sanner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, statssekretær Jon Gunnar Pedersen fra Finansdepartementet, første nestleder i finanskomiteen, Jonas Gahr Støre, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri og Peter Birch Sørensen, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i […]

Les mer »

Bedre boligrente og pris på forsikring for Samfunnsøkonomenes medlemmer!

15 januar , 2014

Det er mange fordeler ved å være medlem hos Samfunnsøkonomene, blant annet gode tilbud på bank og forsikring hos vår samarbeidspartner DNB. Nå er boliglånsrenten blitt forhandlet ned, kun for deg som medlem! Rentejusteringen skjer automatisk, så du trenger ikke gjøre noen ting. Meget gunstig boliglånsrente Fra 11. desember 2013 får du en rente på 3,50 % på ordinære boliglån hos DNB (nom. rente innenfor 75 % av verdigrunnlaget). Vi har i tillegg oppnådd følgende rentenedsettelser: Boliglån Ung (BLU) nå 3,40 % nom. rente. Belåningsgrad inntil 85 %. Rammelån nå 3,60 % nom. rente. Belåningsgrad inntil 70 %. Nærmere informasjon finner du i nettbanken din eller i eget brev. Har du boliglån et annet sted, til mindre fordelaktige betingelser, kan du ta kontakt med DNB for flytting av lånet. Enda rimeligere pris på forsikring Også når det gjelder innbo-, reise- og ulykkesforsikring har Samfunnsøkonomene en gunstig avtale med DNB. Nå er prisene på disse forsikringene redusert ytterligere, med inntil 20 %. Har du allerede forsikring gjennom oss, vil det automatisk justeres for prisnedsettelsen ved neste hovedforfall. Om du ennå ikke har benyttet deg av forsikringstilbudet, kan du ta kontakt med DNB. De hjelper deg med å tegne ny forsikring, eller overføre din […]

Les mer »

Ny forhandlingssjef

1 januar , 2014

Marianne Kringlebotn tiltrer som ny forhandlingssjef i Samfunnsøkonomenes sekretariat fra 1. januar 2014. Kringlebotn er jurist og kommer fra stilling som seniorrådgiver i FAD. Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, Econa, KS og Norges juristforbund. Hennes ansvarsområder vil være lønns- og arbeidsvilkår, kontakt med og opplæring av tillitsvalgte, sentrale og lokale forhandlinger, bistand og rådgivning i spørsmål vedr. arbeidsforhold, samt studentsamarbeid og rekruttering.

Les mer »

Invitasjon til seminar om fornyelse av offentlig sektor

16 desember , 2013

PF Innovativt Nettverk, PF Ledelse i samarbeid med Samfunnsøkonomene, Samfunnsviterne og Juristforbundet inviterer til seminar om fornyelse av offentlig sektor.   Målstyring eller styring etter mål? 16. januar 2014 18:00 – 20:00 – Håndverkeren Et ekspertpanel er invitert for å diskutere fornyelse av offentlig sektor. Siden 80-tallet har organisasjonsmodellen ”New public management” blitt benyttet for å iverksette en rekke reformer innenfor offentlig sektor. I helsevesenet, i skolen og i politiet hører vi til stadighet om mangel på ledelse og tillitssystemer samt eksempler på dårlig styring. De siste par årene har denne modellen blitt kritisert sterkt, blant annet i Gjørvrapporten – og nå spør vi oss om vi kan se fremover – og finne bedre måter å styre etter. Finnes det alternativ? Hva med en ”samhandlingsmodell”? Jurister, økonomer og statsvitere har kranglet om dette i årevis. Rapporter som er bakteppet for dette møtet: Utdanningsforbundet har utarbeidet rapporten «Målstyring eller styring etter mål – utfordringer og muligheter». DIFI har utarbeidet en annen rapport «Ute av kontroll – en artikkelsamling om kontroll og rapportering i staten».   Møteleder Rikke Ringsrød inviterer til faglig foredrag med påfølgende debatt: Hovedinnledning ved Åge Johnsen, professor i offentlig politikk, siviløkonom, HIO (deltar også i panelet) Fornyingsministerens statssekretær Paul Chaffey (H) Ingunn Botheim, Difi […]

Les mer »

Frokostmøte i Oslo 10. desember

25 november , 2013

Frokostmøte i Oslo 10. desember Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til et nytt frokostmøte i Oslo. Tema: Sykefravær og trygd. Er økningen i trygdede en myte? Er det virkelig noen få som står for det meste av sykefraværet? Hva er sammenhengen mellom sykefravær og langtidsytelser? Tid: Tirsdag 10desember kl. 0800 – 0900 (enkel frokost serveres fra kl. 0730) Sted: Høyres hus, Stortingsgata 20. Foredragsholder Inger Cathrine Kann presenterer fra tre analyser gjennomført av NAV som alle kaster lys over utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser de siste 20 årene. Analysene nyanserer det bildet mange har av utviklingen i trygd og sykefravær. (Stadig flere på trygd? Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?) Kann er samfunnsøkonom, med doktorgrad i helseøkonomi. Hun er seniorrådgiver i utredningsseksjonen i Arbeids og velferdsdirektoratet, med en bistilling som seniorforsker ved Helse Sør-Øst avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH). Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Samfunnsøkonomene flytter

22 november , 2013

Sekretariatet flyttet 26 . november. Vår nye adresse er Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

 »

Gratis studentmedlemskap ut året!

22 oktober , 2013

Samfunnsøkonomene tilbyr nå alle nyinnmeldte studenter gratis medlemskap ut året. Vi har studentrepresentanter ved UiO, UiB, UiT, UMB og NTNU. Som studentmedlem hos oss får du blant annet tilsendt vårt tidsskrift Samfunnsøkonomen gratis, mulighet til delta på mange spennende arrangementer og billigere bank- og forsikringsavtaler gjennom DNB. For mer informasjon se vår studentmedlemskapsside.

Les mer »

Akademikerprisen til Alexander Cappelen

17 oktober , 2013

Pressemelding fra Akademikerne: Alexander Cappelen får Akademikerprisen Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Alexander Cappelen, er kåret til årets vinner av Akademikerprisen. Cappelens initiativer og forskning har bragt adferdsøkonomien fram til å bli et viktig satsningsområde med sterk internasjonal interesse, står det å lese i juryens begrunnelse. -Cappelen er en forsker som på en forbilledlig måte formidler egne og andres forskningsresultater til publikum, som kronikør, kommentator og artikkelforfatter, sier juryleder Curt A. Lier. Han har ledet en jury med representanter fra noen av Akademikernes medlemsforeninger som har kåret Alexander Cappelen til årets vinner. -Adferdsøkonomi har introdusert viktige innsikter, knyttet til begrenset rasjonalitet og sosial motivasjon, inn i økonomifaget. Å få en pris for å ha bidratt til utviklingen av – og ikke minst formidlingen av – dette fagfeltet er en stor ære, sier Alexander Cappelen. Cappelen har involvert en lang rekke forskningsdeltakere på tvers av alderstrinn, landegrenser og sosial bakgrunn, og har engasjert studenter og unge forskere til å vise interesse for etikk og økonomisk eksperimentering står det videre i juryens begrunnelse. I 2010 var Cappelen også en del av den første helnorske samfunnsvitenskapelige forskningsgruppe som ble publisert i Science. -Et viktig mål for The Choice Lab, forskergruppen jeg har […]

Les mer »

Årets Nobelpris i økonomi tildeles…

15 oktober , 2013

  Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne  er i år blitt tildelt professorene Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen og Robert J. Shiller, for deres arbeid innen aktivaprising. Prisen vil bli utdelt underNobeluka i Stockholm (5-13 desember), av Det Kungliga Vetenskapsakademien. Her er en liste over tidligere prisvinnere innenfor økonomisk vitenskap. Det er tre nordmenn på listen; Ragnar Frisch (1969 – første prisvinner), Trygve Haavelmo (1989), og Finn E. Kydland (2004).

Les mer »

Presentasjoner fra Høstkonferansen 2013

14 oktober , 2013

Her er noen av presentasjonene fra Høstkonferansen 2013. Takk til foredragsholderne som deler dette med oss. Erling Holmøy Grete Brochmann Liv Sannes Steinar Holden  

Les mer »

Høstkonferansen 2013 i media

9 oktober , 2013

Høstkonferansen i media: Document.no – Konferanse om innvandring og økonomi i Oslo DN.no – Vedr. Kristin Clemets innlegg DN.no – Vedr. professor Grete Brochmanns innlegg  

Les mer »

Ny forsikringspakke for Samfunnsøkonomenes studentmedlemmer

12 september , 2013

Samfunnsøkonomene har en samarbeidsavtale med DNB som sikrer foreningens medlemmer bankens beste betingelser på lån, forsikring og sparing. 1. september lanserte DNB en ny skadeforsikringspakke for Samfunnsøkonomenes studentmedlemmer, som består av innbo-, reise- og ulykkesforsikring – alt i en pakke! Som studentmedlem hos Samfunnsøkonomene kan du velge mellom Student Norge og Student EØS/Sveits, avhengig av om du studerer i Norge eller innen EØS/Sveits. Prisen er meget konkurransedyktig og koster 980 kroner i Norge og 2065 kroner innen EØS/Sveits (pris per år). Nye undersøkelser viser at en tredjedel av unge mellom 18 og 29 år ikke har orden på forsikringene sine og risikerer å tape betydelige beløp ved et skadetilfelle. DNB og Samfunnsøkonomenes nye studentforsikringstilbud kan bidra til en tryggere hverdag for deg som er student! Les mer om det nye forsikringstilbudet på DNBs nettsider

Les mer »

Samfunnsøkonomene søker forhandlingssjef

6 september , 2013

Samfunnsøkonomene har store ambisjoner for fremtiden. Vi skal utvikle organisasjonen, vokse og ha fornøyde medlemmer. Sekretariatet holder til i Oslo sentrum og vi har nå ledig stilling som FORHANDLINGSSJEF Forhandlingssjefen har ansvar for foreningens tariff- og forhandlingsarbeid, opplæring av tillitsvalgte, rådgivning og bistand til medlemmer i spørsmål knyttet til arbeidsliv, samt påvirknings- og utredningsarbeid. Vedkommende har også ansvar for kontakt med samfunnsøkonomstudenter, herunder studentstyret og ulike studentarrangement. Det er en forutsetning at du har erfaring fra organisasjons- og tariffarbeid. Du har høyere akademisk utdanning og god og tydelig muntlig og skriftlig formuleringsevne. Om du i tillegg har arbeidet med kommunikasjon, websider og sosiale medier er dette en fordel. Vi legger vekt på at du er initiativrik, utadvent og har gode samarbeidsevner. Du er en god forhandler og har forståelse for politiske prosesser. Vi er et lite sekretariat og synes det er en fordel om du er energisk, fleksibel og liker å ha mange baller i luften samtidig. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i en forening i utvikling. Stillingen er underlagt generalsekretær. Lønn og betingelser etter avtale. For ytterligere opplysninger, kontakt generalsekretær Anne-Sophie Redisch, tlf.  95 94 97 55. Søknad og CV sendes til anne-sophie.redisch@samfunnsokonomene.no Søknadsfrist: 20. september  

Les mer »

Frokostseminar: «Offentlig anskaffelse – kunnskapsmangel og pengesluk?»

28 august , 2013

Akademikerne ønsker velkommen til frokostseminar om kompetanse og offentlig innkjøp – “Offentlig anskaffelse – kunnskapsmangel og pengesluk?” Tid: Tirsdag 17. september Sted: Akademikernes lokaler, Fridtjof Nansens plass 6 (inngang fra Roald Amundsensgt.). Registrering og servering av frokost fra 08.30. Påmelding og program HER. Bedre kompetanse og profesjonalisering er sentrale virkemiddel for reduserte kostnader, bedre kvalitet og økt innovasjon i offentlige innkjøp. Vi ønsker å få frem synspunkter fra politikere, offentlige innkjøpere, leverandører og utdanningsinstitusjoner. Målgruppen for seminaret er alle som er engasjert i hvordan offentlig innkjøpsprosesser kan gjøres så økonomisk fornuftige som mulig, med god kvalitet og også bidra til innovasjon. Seminaret er åpent for alle. Velkommen.

Les mer »

Frokostseminar om ledelse i offentlig sektor

20 august , 2013

Velkommen til frokostseminaret “Ledelse i offentlig sektor” Tid: Mandag 2. september 2013 Sted: Louise, Aker brygge, Stranden 3 Oslo. Akademikerne arrangerer frokostseminar mandag 2. september fra kl. 9.00-10.30. Registrering og bespisning fra kl. 08.30. Tema for konferansen er: • 22. juli-kommisjonens rapport om svakhetene i ledelse og ansvarspulveriseringen innenfor offentlig styring. • Skille mellom politisk styring og administrativ ledelse. • Staten som arbeidsgiver anno 2013 – utfordringer og mål. • Rammebetingelser for kunnskapsledelse i offentlig sektor. Innledere er: • Siri Hatlen, styreleder. • Victor Norman, professor Ph.D. i samfunnsøkonomi ved NHH. • Åge Johnsen, professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. • Oddbjørn Tønder, avdelingsdirektør Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. • Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Konferansen avsluttes med en paneldebatt mellom innlederne. Påmelding via Akademikernes nettsider.

Les mer »

Frokostmøte om den økonomiske situasjonen i Europa

11 august , 2013

Velkommen til frokostseminaret «Krise, kunnskap og konkurransekraft» Tid: 28. august 2013 kl 09.00-11.00 Sted:Hotel Bristol, (Kristian IV’s gate 7, Oslo) Akademikerne inviterer til frokostseminar om den økonomiske situasjonen i Norge, Europa og verden. Registrering og servering av frokost fra 08.30. Påmelding her: http://www.akademikerne.no/no/kurs_og_konferanser/krise_kunnskap_og_konkurransekraft/Krise%2C+kunnskap+og+konkurransekraft.b7C_wBHUWU.ips Norge er omgitt av kriserammede land, men nyter selv godt av et oljesmurt og høyt sysselsatt arbeidsliv. Dette er en situasjon som ikke kan vare evig – og nytenkning rundt næringsstruktur, lønnsdannelse, produktivitet og fleksibilitet er nødvendig for at vi skal være rustet til å møte konkurransen fra utlandet i fremtiden. Samtidig står vi foran et stortingsvalg som etter alle (foreløpige) solemerker kan gi oss en ny, ikke-sosialistisk regjering. Hva bør de videreføre innen den økonomiske politikken – og hva bør de søke å gjøre annerledes? To svært anerkjente økonomer – Steinar Holden og Bengt-Åke Lundvall – vil innlede om sammenhenger og utfordringer knyttet til krise, kunnskap og konkurransekraft. Trine Skei Grande fra Venstre, Tord Lien fra FrP og Gunnar Gundersen fra Høyre – sentrale politikere fra regjeringsklare partier – tar seg tid midt i valgkampen til å diskutere og debattere hvordan Norge bør ruste seg for en tøffere økonomisk fremtid. Akademikernes leder, Knut Aarbakke vil utfordre […]

 »

Velkommen til Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober.

12 juni , 2013

  Tema: Økt innvandring – hvordan endres Norge? Hold av dagen! Mer informasjon her

Les mer »

Samfunnsøkonomene inviterer til intervjumestringskurs!

7 juni , 2013

SAMFUNNSØKONOMENE INVITERER TIL INTERVJUMESTRINGSKURS!  1. OKTOBER, HØYRES HUS kl. 08.30 – 13.00  Samfunnsøkonomene vil satse på sine studentmedlemmer og inviterer til et helt spesielt arrangement. Dette er ikke et tradisjonelt jobbsøkerkurs hvor du lærer om søknadsskriving og hva du bør ha på CV’en. Dette kurset er for deg som vil trene på jobbintervju!  Kurset vil bli holdt av Knut Solberg, som har lang erfaring som kursholder. Til daglig jobber han i karrieremagasinet Kaleidoskopet (http://www.karrieremagasinet.no/), og han har i tillegg erfaring fra samfunnsøkonomistudiet ved UiO. Han er også veldig sjarmerende og morsom, så dette blir gøy!   Foreløpig program: Forberedelser – hva skal man fokusere på?  Ulike intervjumetoder Intervjuets dynamikk (small talk, hva som ofte går feil, personlighet og hvem er intervjuerne egentlig?)  Spørsmålsrunde De personlige spørsmålene – hvilke spørsmål burde ikke stilles? Gruppeoppgave – deltakerne trener på å intervjue / bli intervjuet. Evaluering   Kurset er kun åpent for våre studentmedlemmer, og er kostnadsfritt. Men du må komme deg til Oslo for egen regning  Er det stor etterspørsel vil vi vurdere å holde dette kurset andre steder i landet senere.   Det er begrensede plasser, så her gjelder først til mølla-prinsippet. Det vil bli servert lett lunsj.   Påmelding […]

Les mer »

Frokostmøte i Oslo 18. juni

31 mai , 2013

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til et nytt frokostmøte i Oslo. Tema: Sosial dumping. Trues den norske modellen? Tid: Tirsdag 18. juni kl. 0800 – 0900 (enkel frokost serveres fra kl. 0730) Sted: Høyres hus, Stortingsgata 20. Foredragsholder Jan-Erik Støstad presenterer fra sin nylig utgitte bok der han belyser utfordringene ved sosial dumping. Hva er drivkreftene bak? Hvilke virkninger kan det ha på samfunnet og hva bør gjøres for å få kontroll på problemet? Støstad er samfunnsøkonom og spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling. Han var statssekretær (Ap) i Arbeidsdepartementet fra 2005 til 2012, med arbeidsliv, sykefravær og pensjonsreform som ansvarsområder. Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig. Påmelding til marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Invitasjon til frokostmøte i Trondheim 22. mai

14 mai , 2013

Vi har i de siste årene arrangert en rekke faglige frokostmøter i Oslo. Dette har vært populære arrangement og vi hadde ventelister til flere av fjorårets møter. Det er derfor med stor glede vi nå inviterer til Samfunnsøkonomenes første frokostmøte utenfor Oslo – i Trondheim! Tema: Når bygger oljen landet og når gjør den det ikke? Tid: Onsdag 22. mai kl 0900 – 1000. (Enkel frokost serveres fra kl 0830.) Sted: Bambus, Universitetssenteret Dragvoll, NTNU Rolf Jarle Brøske, Næringspolitisk Direktør i Det norske oljeselskap, innleder med et foredrag om Oljeeventyret sett fra Torvet i Trondheim. Deretter følger Professor Ragnar Torvik, med foredraget Når bygger oljen landet og når gjør den det ikke? Etter endte foredrag åpnes det for pørsmål, kommentarer og debatt. Frokostmøtene er gratis – og forbeholdt Samfunnsøkonomenes medlemmer. Det er begrenset antall plasser. Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Generalforsamling 2013

14 mai , 2013

14. mai 2013 Det faglige foredraget på generalforsamlingen er nå klart: Tema er Nasjonal transportplan 2014-2023. Foredragsholder er Kjell Rosanoff, avdelingsdirektør i strategi, miljø- og administrasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet.   30. april 2013 Årets generalforsamling finner sted tirsdag 11. juni kl. 1700 i foreningens lokaler, Stortingsgt. 22 i Oslo. Arrangementet er åpent for alle medlemmer. Foreløpig dagsorden for generalforsamlingen og informasjon om frister er sendt alle medlemmer pr e-post. Det vil også i år bli et faglig foredrag. Vi kommer tilbake til dette. Av hensyn til møtelokaler og bevertning, ber vi medlemmer melde fra om deltakelse innen 4. juni. Påmelding sendes post@samfunnsokonomene.no    

Les mer »

Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kommer til UiO – åpent for alle

2 mai , 2013

Nobelprisvinner Joseph Stiglitz kommer til UiO for å holde forelesningen «The Fall: A Chronicle of the Financial Crisis». Det er åpent for alle, men du må melde deg på via nettskjema her: http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/global-citizen/joseph-stiglitz.html Tid: 29. mai. 2013 10:00 – 11:45 Sted: Universitetets aula, Karl Johans gate 47 Program Innledninger ved Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo og Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge Forelesning ved Joseph Stiglitz: «The Fall: A Chronicle of the Financial Crisis» Åpent for spørsmål fra publikum Påmeldingsfrist er 27. mai. Begrenset antall plasser!   Om Joseph Stiglitz Joseph Stiglitz (født 1943) er professor i økonomi ved Columbia universitet i USA og vinner av Nobelprisen i økonomi. Han har hatt ledende stillinger i blant annet Verdensbanken og Clinton-administrasjonen. Han har engasjert seg sterkt i debatten om håndteringen av den økonomiske krisen og har i den forbindelse kritisert den politikken som har vært ført av mange regjeringer og internasjonale organisasjoner.

Les mer »

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk 2013

1 mai , 2013

Samfunnsøkonomenes lønnsundersøkelse for 2013 er nå klar  Årets undersøkelse er gode nyheter for samfunnsøkonomer. Undersøkelsen viser god lønnsvekst og økt startlønn for Samfunnsøkonomenes medlemmer både i offentlig og privat sektor. – Lønnsvekst for Samfunnsøkonomenes medlemmer i stat og kommune ligger godt over de sentrale oppgjør.  Det betyr at våre medlemmer får god uttelling i lokale oppgjør, sier Anne-Sophie Redisch, generalsekretær i Samfunnsøkonomene. Samfunnsøkonomene gjennomfører årlige lønnsundersøkelser blant medlemmene. Lønnsstatistikken er viktig bakgrunnsmateriale når medlemmene skal forhandle lønn og helt nødvendig når tillitsvalgte skal gjøre sin jobb i sentrale og lokale forhandlinger. Mange av våre medlemmer bruker resultatene aktivt i lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere. De viktigste tallene blir sendt alle ordinære- og studentmedlemmer som har registrert sin e-postadresse. Vi oppfordrer for øvrig medlemmene til å kontakte foreningen for individuell rådgivning rundt lønn og betingelser.

Les mer »

Tariffoppgjøret 2013 – Oslo kommune

1 mai , 2013

1. mai 2013 Akademikerne aksepterte i Oslo kommune litt over midnatt 1. mai Akademikerne: – Aksepterer lønnsoppgjøret i Oslo kommune Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i Oslo kommune som gir alle medlemmer en reallønnsforbedring. – Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene i kommunen. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løse neste år, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Akademikerne har valgt å akseptere Oslo kommunes tilbud om et generelt tillegg på 2,55 prosent, minimum 9.700 kroner, fra 1. mai. – Den disponible rammen i Oslo kommune var i år større enn i kommunesektoren for øvrig. Jeg er ikke tilfreds med at vi ikke har fått en pott til lokale forhandlinger, men fordi alle medlemmer får en reallønnsforbedring aksepterer vi oppgjøret, sier Birkenhagen. Akademikerne er skuffet over at kommunen ikke har prioritert tøffere. Birkenhagen mener det ikke er tvil om at kommunen har betydelige utfordringer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell i mange virksomheter og på en lang rekke fagområder. Dette oppgjøret har ikke brakt oss noe nærmere en løsning på disse utfordringene. Det betyr at kvaliteten på mange kommunale tjenester fortsatt vil svekkes. – I 2014 […]

Les mer »

Tariffoppgjøret 2013 – KS

30 april , 2013

30. april 2013 Akademikerne kommune aksepterte i lønnsoppgjøret i KS ca. kl. 22.30 tirsdag 30. april Akademikerne kommune: – Godtar lønnsoppgjøret, men vil endre lektorsystem Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i kommunesektoren som gir alle lektorer en reallønnsforbedring.  – Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene knyttet til lektorens mindrelønnsutvikling. Til neste år må også lønnsdannelsen for lektorer bli lokal slik det er for øvrige akademikergrupper, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune. Akademikerne har valgt å akseptere KS sitt tilbud om et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3.100 kroner, fra 1. mai. – Den disponible rammen i årets oppgjør var svært lav. Dette, i kombinasjon med at alle lektorer får en reallønnsforbedring i år, gjør at vi har akseptert oppgjøret. Vi er glad for at vi er kommet til enighet med KS om å sikre streikeretten ved en eventuell endring av uførereglene i hovedtariffavtalen, sier Kvam. Han er imidlertid skuffet over at KS ikke har turt å prioritere. Nå er pengene smurt tynt utover istedenfor å brukes ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen hadde også vært i tråd med oppgjøret i privat sektor. Tall fra […]

Les mer »

Tariffoppgjøret 2013 – staten

30 april , 2013

30. april 2013 Akademikerne stat: – Aksepterer oppgjøret, men peker på systemfeil Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i staten som gir alle statsansatte en reallønnsforbedring. – Men dette oppgjøret løser ingen av de reelle utfordringene i staten. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løse neste år, sier forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat. Akademikerne har valgt å akseptere statens tilbud om et generelt tillegg på lønnstabellen fra 1. mai. Alle som er avlønnet i lønnstrinn 52 og over får et tillegg på 1,07 prosent, mens de i lønnstrinn 19 til 51 får et tillegg fra 4.200 til 4.500,- kroner. – Den disponible rammen i årets oppgjør var svært lav. Dette, i kombinasjon med at alle våre medlemmer får reallønnsforbedringer, gjør at vi har akseptert oppgjøret, sier Ringsrød. Hun er imidlertid skuffet over at staten heller ikke i år har turt å prioritere. Nå er pengene smurt tynt utover istedenfor å settes inn der behovene er størst. Dette viser at det er store feil og mangler i statens lønns- og forhandlingssystem. – Det er ingen tvil om at staten har betydelige utfordringer når det gjelder å rekruttere og beholde nøkkelpersonell på en […]

Les mer »

Ny generalsekretær

26 april , 2013

Anne-Sophie Redisch er ansatt som ny generalsekretær i Samfunnsøkonomene.

 »

Nordic Economic Policy Review: Konferanse om ungdom og arbeidsmarkedet

25 april , 2013

  I N V I T A T I O N You are cordially invited to the Nordic Economic Policy Review conference on “ Youth and the labour market” to be held in Stockholm on Wednesday, May 15, 2013. The conference takes place at Rosenbad Conference Center, Drottninggatan 1, Stockholm. Participation, including a buffet lunch, is free of charge. Every participant has to register in advance. The conference venue can seat maximum 120 persons. Please register at the Swedish Ministry of Finance, by e-mail: marita.rasmussen@finance.ministry.se Sincerely, Director-General Fredrik Bystedt Economic Affairs Department Ministry of Finance     Programme: Conference on «Youth and the labour market» for the Nordic Economic Policy Review Stockholm, 15 May 2013 10.00-10.30 Registration and Coffee 10.30-10.35 Ministry of Finance Anders Borg: Welcome Session chairman: Torben M. Andersen (Aarhus University), editor. 10.35-11.15 Gerard van den Berg, Arne Uhlendorf and Joachim Wolf (Mannheim/IAB): Effects of sanctions for young welfare recipients. Discussant: Johan Vikström, IFAU. 11.15-12.00 Michael Rosholm, Jonas Maibom Pedersen and Michael Svarer (Aarhus University): Experimental evidence of the effects of active labour market policies for young unemployed. Discussant: Caroline Hall, IFAU. 12.00-13.00 Lunch Session chairman: Michael Rosholm (Aarhus University), guest editor. 13.00-13.45 Per Skedinger (Research Institute of […]

Les mer »

Invitasjon til Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter

18 april , 2013

Velkommen til Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter!   Dato: 7. mai 2013. Tidspunkt: kl. 09.00 – kl. 12.00. Sted: MESH kontorfelleskap/inkubator, Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo. Moderator: Knut Aarbakke, leder for Akademikerne.   PROGRAM 08.30 – 09.00 Enkel frokostservering. 09.00 – 09.10 Velkommen v/ Lars Duvaland, leder Akademikerne Næringsdrivende og Anders Mjåset, grunnlegger av MESH. 09.10 – 09.40 Entreprenørskap – fra trygg til usikker tilværelse (utfordringer for akademisk entreprenørskap i fremtidens Norge).  v/ Alexander Woxen, investeringsdirektør i Forskningsparken. 09.40 – 10.10 Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere – et kritisk blikk. v/ Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia. 10.10 – 10.45     Drivkrefter og motkrefter – Erfaringer fra oppstart (diskusjon/samtale). v/ Andreas Friis, grunnlegger og daglig leder av Live Arctic AS, Erlend Blakstad Haffner og Håkon Matre Aasarød, grunnleggere av Fantastic Norway Arkitekter, og Anders Mjåset, grunnlegger av MESH. 10.45 – 11.05 Pause. 11.05 – 11.50 Et europeisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenører. v/ Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker Futuria. 11.50 – 12.00  Oppsummering – Akademikernes rolle i arbeidet for fremtidens kunnskapsbedrifter. v/ Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.     Påmelding med navn, virksomhet, e-post og mobilnummer snarest til hilde.jaasund@akademikerne.no. Merk påmeldingen «Oppstart av kunnskapsbedrifter 7. mai». Seminaret er gratis. For ytterligere informasjon kontakt Hilde Jåsund […]

Les mer »

Tariffoppgjøret 2013 – Spekter Helse

12 april , 2013

12. april 2013 Akademikerne helse overleverte sitt krav nr. 1 til Spekter da de innledende sentrale forhandlingene startet kl 09.30 i dag. I de innledende sentrale forhandlingene har Akademikerne helse krav bl.a. knyttet til grunnlaget for forhandlingene og gjennomføring av de videre forhandlingene – herunder forhandlingsforløp med frister for de lokale forhandlingene ved helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. Foreningene i Akademikerne helse forhandler i all hovedsak økonomien på fritt grunnlag lokalt ved virksomhetene uten sentrale føringer. Akademikerne er opptatt av å ivareta dette forhandlingssystemet. Lokale forhandlinger gjør de lokale parter i stand til å prioritere og differensiere iht. behov og utfordringer i egen virksomhet, bl.a. for å rekruttere og beholde nødvendig personell. Følg med på tariffoppgjøret i Spekter Helse på Akademikernes nettsider. —– 12. april 2013 Forhandlingsstart i Spekter helse Fredag 12. april kl. 09.30 overleverte Akademikerne helse sitt krav nr. 1 til Spekter. Akademikerne forhandler for 17.153 personer i Spekter helse. Les mer og last ned krav nr. 1 på Akademikernes nettsider.  

Les mer »

Tariffoppgjøret 2013

11 april , 2013

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er i gang. Spekter helse var først ute fredag 12. april kl. 0930 og statlig sektor en halv time senere. KS begynner torsdag 18. april kl. 1030 og Oslo kommune torsdag 25. april kl. 1300. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det i utgangspunktet kun er forhandlinger om lønn som er tema.  Akademikernes krav og annen informasjon i de ulike forhandlingsområdene finner du på Akademikernes nettsider. Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene har offentliggjort endelig rapport. Rapporten gir en oversikt over lønns-og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. TBU-rapporten finner du også på Akademikernes nettsider. Utvalget publiserer en rapport i juni med oppsummering av lønnsoppgjørene og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen. Med Akademikernes mobilapp kan du beregne lønnskrav, få tilgang til siste nytt fra lønnsoppgjøret og nyttige verktøy som reiseregulativ og forhandlingsinformasjon.

Les mer »

Kurs for tillitsvalgte i lokale forhandlinger i KS-sektor

10 april , 2013

Akademikerne kommune arrangerer 11 kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Kursene arrangeres i juni og august. Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap 5 i det kommunale avtaleområdet og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner. Dette er populære kurs som raskt blir fulltegnet. Det oppfordres derfor til snarlig påmelding. Deltakelsen på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt, må avtales med Samfunnsøkonomene. Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet / arbeidsstedet. Kursene arrangeres følgende steder: JUNI 5. juni Tromsø, Rica Ishavshotell, Fredrik Langes gt. 2. 5. juni Trondheim, Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1. 6. juni Bergen, Radisson Blu Hotel Norge,Nedre Ole Bulls Plass 4. 6. juni Oslo, Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4. AUGUST 27. august Trondheim, Rica Nidelven, Havnagata 1. 27. august Oslo, Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4. 27. august Kristiansand, Clarion Hotel Ernst, Rådhusgaten 2. 28. august Stavanger, Clarion Hotel, Ny Olavskleiv 8. 28. august Bodø, Radisson Blu Hotel, Storgata 2. 29. august Bergen, Radisson Blu Royal Hotel (Bryggen), Bryggen 5. 29. august Tromsø, Rica Ishavshotell, Fredrik Langes gt. 2.Fredrik Langes gt. 2. På Akademikernes nettsider er […]

Les mer »

Akademikerprisen

18 mars , 2013

Medlemsforeningene i Akademikerne inviteres til å komme med forslag på kandidater til Akademikerprisen. Nominasjonsfrist er 1. mai 2013. Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. Det er ønskelig at prisen bidrar til å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. I henhold til retningslinjene for prisen er det hovedstyrene i Akademikernes medlemsforeninger som kan fremme forslag på kandidater til prisen. Hver forening bør foreslå minst en kandidat, hvis det foreslås flere kandidater oppfordres foreningene til å foreslå like mange av hvert kjønn.  Hovedhensikten med prisen er at kandidaten: Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid Juryen vil i tillegg legge vekt på at kandidaten: Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet Har norsk eller nordisk tilknytning Har en del år igjen innen akademisk virke. Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner, forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet […]

les mer »

Sentralbanksjefens årstale til studentene 2013

14 februar , 2013

Onsdag 20. februar holder sentralbanksjef Øystein Olsen foredrag på UiO om rikets økonomiske tilstand, jobb og fremtid. Alle er velkomne. Les mer her.

Les mer »

Kandidattreffet 2013

25 januar , 2013

Årets kandidattreff finner sted mandag 11. februar på Radisson Blu hotel Scandinavia i Oslo. For mer informasjon, klikk her.

Les mer »

Valutaseminaret 2013

25 januar , 2013

Valutaseminaret finner sted 7 – 8 februar på Soria Moria i Oslo. For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Les mer »

Forskermøtet 2013

10 januar , 2013

Forskermøtet – The 35th Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists – fant sted 7 – 8 januar på Universitetet i Stavanger. For mer informasjon, klikk her.

Les mer »

Presentasjonen fra Frokostmøte 12.12.12

14 desember , 2012

Frokostseminar Samfunnsøkonomene 12 desember 2012

Les mer »

Frokostmøte 12.12.12

5 desember , 2012

Vi har gleden av å invitere til et nytt frokostmøte. (Disse møtene er forbeholdt foreningens medlemmer og deltagelse er gratis.) Tema: Hvorfor regulere banker og hvordan virker reguleringen? Finanskrisen har ført til mye arbeid på bankregulering internasjonalt og reguleringen er i endring. Denne presentasjonen går gjennom de prinsipielle argumentene for bankregulering og ser på noen effekter av reguleringen. Foredragsholdere: Seniorrådgiver Henrik Borchgrevink og spesialrådgiver Bent Vale, Norges Bank. Tid: Onsdag 12. desember fra kl. 0800 – 0900. enkel frokostservering fra kl. 0730. Sted: Høyres Hus, Stortingsgt. 20 Plassene er begrenset, så det lønner seg derfor å være rask med påmeldingen. Forrige gang hadde vi venteliste og alle som ønsket det fikk dessverre ikke plass. Påmelding sendes til alexandra@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Nytt styre i Samfunnsøkonomene

31 oktober , 2012

Samfunnsøkonomene valgte nytt styre på generalforsamlingen 30. oktober 2012. Det nye styret: Frode Lindseth, Skattedirektoratet – leder Knut Einar Rosendahl, Statistisk sentralbyrå – nestleder Rolf G. Brunstad, Norges Handelshøyskole Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank Arild Sæther, Universitetet i Agder Siri Westgård, KS Det er også valgt nytt profesjonsutvalg, tariffutvalg, og øvrige utvalg og komiteer.

les mer »

Call for papers!

30 oktober , 2012

Det 35. forskermøtet for økonomer 2013 Samfunnsøknomenes forening arrangerer det sedvanlige forskermøtet i økonomi 7-8. januar 2013 på UiS i Stavanger.  Gitt den store og økende andelen engelskspråklige medarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt og andre kompetansesentre i økonomi, så er engelsk arbeidsspråket på årets forskermøte.  Er det bare norsktalende personer på en sesjon, står imidlertid foredragsholdere fritt til å bestemme om presentasjonen og diskusjonen skal være på norsk.  Opplegget ellers blir som i foregående år med forberedte kommentarer til alle innsendte bidrag. Besøk hjemmesiden til Forskermøtet for mer informasjon.   Researchers’ Annual Meeting for Economists 2013 The Norwegian Association for Economists holds its yearly meeting for economic researchers January 7-8, 2013, at the University of Stavanger in the West of Norway.  The working language at the conference is English, and we welcome Norwegian-speaking as well as non-Norwegian speaking participants (who speak English).  As in previous years there will be prepared comments to all submitted contributions.  The deadline for registration and submission of an abstract (max. 300 words in English) is November 15. Visit the conference homepage for more information and to sign up   fm.samfunnsokonomene.no

Les mer »

Tidsskriftet vårt tilgjengelig på internett

30 oktober , 2012

Nå kan du lese samtlige utgaver (ned til  1958 ) av vårt tidsskrift ved å gå inn på Tidsskrifter – Samfunnsøkonomen. Både Samfunnsøkonomen, Sosialøkonomen og Økonomisk forum ligger tilgjengelig i PDF og alle blader fra 2011 og utover vil bli tilgjengelige med egen søkefunksjon, som gjør det mulig å søke etter emneord og ikke bare årstall. Tidsskriftet blir lagt på nett seks måneder etter at det blir publisert, så fra 2012 ligger nå nummer 1,2 og 3 ute og klar til å bli lest.

Les mer »

Presentasjoner fra Høstkonferansen 2012

25 oktober , 2012

Her er presentasjonene fra Høstkonferansen. Takk til Taran Fæhn, Steffen Kallbekken, Arild Angelsen og Bård Harstad som deler dette med oss.   Arild Angelsen Bård Harstad Steffen Kallbekken Taran Fæhn

Les mer »

Har du mottatt varselbrev fra Biltilsynet?

22 oktober , 2012

Fra DNB: Medlemmer med bilforsikring i DNB Skadeforsikring Vi vil herved informere om at flere kunder med bilforsikring i DNB Skadeforsikring i disse dager har mottatt et varselbrev fra Statens vegvesen (Biltilsynet) om at deres lovpålagte trafikkforsikring for motorvogn er opphørt pr 11.09.2012. Årsaken til oppsigelsesbrevet skyldes en programeringsfeil (menneskelig feil) hos oss den 11. september 2012. Feilen er funnet og tiltak er i verksatt. Alle kjøretøy med betalt premie blir nå fortløpende registrert på nytt i Motorvognregisteret (Biltilsynet). Dersom deres foreningen/forbund får henvendelser fra medlemmer som er fortvilet over varselbrevet kan dere opplyse om feilen, samt si at de trygt bruke sine kjøretøy. Trenger kunden ytterligere informasjon kan de ringe telefon 04800 – (velg skadeforsikring).   DNB beklager på det sterkeste feilen og uroen dette har medført for våre medlemmer.

Les mer »

Invitasjon til Akademikernes rådskonferanse torsdag 25. oktober 2012

18 oktober , 2012

Akademikerne inviterer til rådskonferanse om nyskapning i et kriserammet Europa. «Europa er i krise og arbeidsledigheten stiger markert. Norsk næringsliv går imidlertid fortsatt relativt godt takket være høy kompetanse, avansert teknologi og et tett samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet. Siden Norge har et høyt lønnsnivå og et velregulert arbeidsliv, må vi i større grad enn andre satse på kompetanse og innovasjon. Hvordan sikrer vi dette?» Se deres nettsider for påmelding.   Program: 08.45 Registering med enkel servering 09.15 Velkommen Knut Aarbakke, leder i Akademikerne 09.25 Hvordan skal Norge forbli konkurransedyktig? Om regjeringens innovasjons- og næringspolitikk Trond Giske, statsråd i Nærings- og handelsdepartementet 09.45 Et konkurransedyktig Norge – paneldebatt Terje Aasland, leder i Næringskomiteen (A), Svein Flåtten, nestleder i Næringskomiteen (H), Trine Skei Grande, leder i Venstre 10.15 Pause med enkel servering 10.30 Genteknologi – betydninger og begrensninger lokalt og globalt Erik Solheim, tidligere Miljø- og utviklingsminister 10.50 Overrekkelse av Akademikerprisen 2012 Åsmund Knutsen, nestleder i Akademikerne og leder av juryen for Akademikerprisen 11.05 Foredrag Ved prisvinner, Akademikerprisen 2012 11.30 Akademikerprisen, erfaringer og refleksjoner Reidun Førde, første vinner av Akademikerprisen i 2008, professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO 12.00 Avslutning og lunsj Alle deltakere er invitert til en […]

Les mer »

Høstkonferansen 2012

21 september , 2012

Klimapolitikk: Tenke globalt, handle nasjonalt – eller kjøpe kvoter? Program: Professor Bård Harstad, UiO Forhandlingsspill og design av klimaavtaler Professor Arild Angelsen, UMB Kan norske oljemilliarder redde tropisk regnskog? Forskningsleder Steffen Kallbekken, Cicero Kan foregangsland utløse større forpliktelser i klimapolitikken? Forskningsleder Taran Fæhn, SSB Utvikling av klimateknologier – hvordan kan Norge bidra? Paneldebatt: Økonomenes rolle i klimadebatten – konstruktive eller politisk naive? Paneldeltakere: – Journalist Kjetil B. Alstadheim, DN – Fagdirektør Torstein Bye, SSB – Professor Karine Nyborg, UiO – Dep.råd Tom Rådahl, MD Programmet begynner kl. 13.00 med registrering fra kl. 12.30. Vi avslutter med fingermat og drikke fra kl. 17.00 til ca. 18.30. Deltakeravgift: Medlemmer: 1350 Studentmedlemmer: 500 Ikke-medlemmer: 1950 Det er begrenset antall plasser, så vær rask! Påmelding sendes marianne.rustand@samfunnsokonomene.no. NB! Om det er andre enn deg som skal betale for konferansen, vennligst oppgi navn og fakturaadresse. Vel møtt til faglig påfyll og samvær! Vennlig hilsen programkomiteen, Arild Angelsen Mads Greaker Knut Einar Rosendahl

Les mer »

Gikk du glipp av Frokostseminaret?

14 september , 2012

Trykk på linken for å komme til presentasjonen i pdf. God lesning, og takk til Klaus Mohn som lar oss dele presentasjonen hans her. Aktiviteten på norsk sokkel – Klaus Mohn  

Les mer »

Generalforsamling

13 september , 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING / ÅRSMØTE 2012 Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer og finner sted tirsdag 30. oktober 2012 kl 17.00 i foreningens lokaler (Stortingsgata 22) Faglig foredrag I 2011 nedsatte Regjeringen et utvalg for å gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Utvalget vil legge fram sine anbefalinger i begynnelsen av oktober. Seniorforsker Brita Bye, SSB, er medlem av utvalget og vil presentere utvalgets konklusjoner. Dagsorden generalforsamling 1. Konstituering – godkjenning av innkalling og dagsorden – valg av ordstyrer og referent – valg av protokollunderskrivere 2. Årsberetning for 2011 3. Regnskap for 2011 – revisjonsberetning – kontrollkomitéens uttalelse 4. Fagforeningens sikringsfond – årsrapport 2011 – regnskap 2011 5. Fagforeningspolitisk program 6. Retningslinjer valgkomitéen 7. Medlemskontingent for 2013 8. Budsjett for 2013 9. Valg   Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må sendes foreningen senest fire uker før dato for generalforsamling. Endelig dagsorden og saksdokumenter sendes minst to uker før møtet til medlemmer som ber om det. Av hensyn til møtelokaler og bevertning, ber vi medlemmer melde fra om deltakelse innen 18. oktober. Send e-post til asr@samfunnsokonomene.no   Oslo, 18. september 2012 Vennlig hilsen Anne-Sophie Redisch Konstituert generalsekretær

Les mer »

Lokale forhandlinger i offentlig sektor

4 september , 2012

De lokale forhandlingene rundt om i offentlige virksomheter nærmer seg. Mange steder har vi tillitsvalgte som tar seg av dette.  Dersom det ikke er tillitsvalgte på ditt arbeidssted, og du ønsker bistand fra foreningen, kontakt sekretariatet –  tlf 22 31 79 90 eller pr e-post til asr@samfunnsokonomene.no

Les mer »

Akademikerne i mål i KS

5 juni , 2012

– Akademikerne oppnådde et godt økonomisk resultat for våre lektorer i skoleverket. Dette, i kombinasjon med frie lokale forhandlinger uten ramme for våre øvrige medlemmer, gjør at vi har akseptert meklings-skissen i KS-området, sier forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen. – Lønnsoppgjøret i KS legger et godt grunnlag for målet om å redusere lønnsforskjellene mellom privatansatte og kommunalt ansatte akademikere. Det er en avgjørende forutsetning for at kommunene skal klare å rekruttere og beholde nok akademisk arbeidskraft slik at det offentlige tjenestetilbudet i kommunene kan styrkes. Dette bakteppet vil Akademikerne legge til grunn når forhandlingene begynner for storparten av våre medlemmer, som utelukkende forhandler lønn lokalt, sier Knudsen. Les mer på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Enighet i staten

2 juni , 2012

Den økonomiske profilen er akseptabel og den lokale handlefriheten øker. Derfor sier vi ja til denne meklingsskissen, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat. Akademikerne har akseptert meklingsskissen i staten fordi: den lokale potten er et skritt i riktig retning og øker den lokale handlefriheten de fleste av Akademikernes medlemmer får prosentvise lønnstillegg, og sikrer den enkelte en lønnsøkning fra 12 000 til 30 400, avhengig av hvilket lønnstrinn man har Det er gledelig at det ikke blir sentrale justeringsforhandlinger i år. Dette ville bare ha ødelagt for den lokale lønnspolitikken ute i virksomhetene. Årets oppgjør representerer dermed en dreining mot økt lokal handlefrihet, sier Ringsrød. Hovedelementene i lønnsoppgjøret for Akademikernes medlemmer: Lokale forhandlinger: 1,1 % (inkl. resirkulerte midler) per 1. september 2,70 % økning fra 1. mai på alle lønnstrinn over ltr. 55 (alle statsansatte er sikret en økning på minst 12 000) Sentrale endringer på alle lønnsrammer og lønnsspenn fra 1. juli. Dette innebærer bl.a. at alle stillinger i spenn heves med ett lønnstrinn i bunnen. Det gjøres også ansiennitetsmessige endringer i lønnsrammene. Akademikertillegget øker med to lønnstrinn, og stipendiater innplasseres i minimum ltr. 50 Hovedlønnstabellen utvides med tre lønnstrinn på toppen   Les mer på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Enighet i Oslo kommune

30 mai , 2012

– Akademikerne har fått gjennomslag for krav om lokal lønnsdannelse. I tillegg er den generelle potten til lokale forhandlinger som omfatter alle, blitt stor. Derfor sier vi ja til meklingsskissen i Oslo kommune, sier Akademikernes forhandlingsleder, Jan Olav Birkenhagen.   Hovedelementene i lønnsoppgjøret i Oslo: En pott på 1,4 prosent per 1. juli til lokale forhandlinger En økning på 2,78 prosent på alle trinn på lønnstabellen fra 1. mai (minimum 10 750 kroner) Frie lokale forhandlinger for advokatstillinger hos Kommuneadvokaten Oppgjøret har en totalramme på 3,96 prosent. Dersom rammen i staten skulle bli høyere enn i Oslo blir differansen lagt inn i potten til lokale forhandlinger i Oslo.   Les mer på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Akademikerne kommune: Konflikten i staten gir pause i lønnsforhandlingene

24 mai , 2012

– Konflikten i lønnsoppgjøret i staten har ført til at det ikke har kommet noen meklingsskisse på bordet i KS. Dermed har vi ingenting å ta stilling til og tar derfor en pause i lønnsforhandlingene til situasjonen i staten er mer avklart, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Les mer på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Akademikerne i staten er IKKE i streik

24 mai , 2012

Akademikerne mekler videre i staten, selv om LO, YS og Unio har valgt å gå til streik. HVA BETYR EN STREIK FOR MEDLEMMER I ORGANISASJONER SOM IKKE ER I STREIK? I respekt for den streikende part ber vi våre medlemmer om ikke å utføre arbeid som kan forstås som streikebryteri. Dette medfører blant annet at ordinært samarbeid mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiver skal opphøre. Det samme gjelder medlemsforeninger/hovedorganisasjoner som ikke er en del av streiken. Enkelte andre former for samarbeid, med utgangspunkt i annet regelverk (arbeidsmiljølov mv.), kan likevel fortsette. Dette gjelder verneombud, AMU og innstillings-/tilsettingsråd. HVA ER STREIKEBRYTERI – FOR DEG SOM IKKE STREIKER? Man har plikt og rett til å utføre sitt vanlige arbeid. Ansatte som ikke er i streik skal kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen, man skal ikke utføre arbeidsoppgaver som er tillagt en arbeidstaker som er i streik. Arbeidsplaner skal følges. Endringer av arbeidsplaner gjort etter at plassfratredelsen ble overlevert er å betrakte som streikebryteri. Under en streik skal ikke flere oppgaver pålegges ikke-streikende slik det er vanlig å gjøre ved sykdom eller annet ordinært fravær. Kun øverste leder av virksomheten og øverste leder av personalfunksjonen kan utføre streikendes oppgaver. Stedfortredertjeneste for […]

Les mer »

Kurs i lokale forhandlinger i KS-området

21 mai , 2012

Er du tillitsvalgt i KS-området? På Akademikernes nettside finner du invitasjon til de årlige kursene i lokale forhandlinger. Kursene finner sted i ulike byer i juni, august og september. For informasjon om tid og sted i din by, og påmelding – se denne lenken: http://www.akademikerne.no/kurs-i-lokale-forhandlinger-i-det-kommunale-avtaleomradet

Les mer »

Lønnsopppgjøret i staten

18 mai , 2012

18 mai 2012 Disse tas ut dersom det blir streik Akademikerne har i dag levert plassfratredelsesvarsel til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD). Streikevarselet omfatter i første omgang 390 medlemmer fordelt på følgende arbeidsplasser: Statens vegvesen, Oslo Jernbaneverket, Oslo Mattilsynet, Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Universitetet i Oslo Følg med på Akademikernes nettside. ————————– 26 april 2012 Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten – Regjeringen fremstår som uprofesjonell, sier Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne Stat. Staten har ikke på noe tidspunkt ønsket å forhandle og har abdisert som arbeidsgiver. Det er alvorlig når man har nærmere 150 000 ansatte. Dette er regjeringens ansvar, og det må få konsekvenser, sier Ringsrød.

Les mer »

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune

16 mai , 2012

16 mai 2012 Krever meklingen avsluttet – Akademikerne har i dag krevd at meklingen i lønnsoppgjøret i Oslo kommune skal avsluttes, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. Fristen for å komme frem til en løsning er onsdag 23. mai kl. 24.00. Akademikerne vil komme tilbake til hvem som skal tas ut i en eventuell konflikt på et senere tidspunkt. Følg med på Akademikernes nettside. ————————————— 30 april 2012 Akademikerne brøt i dag lønnsforhandlingene i Oslo kommune. – Vi bryter forhandlingene fordi kommunen fortsatt ikke har lagt penger på bordet og fordi vi heller ikke er i mål i forhold til vårt krav om endringer i forhandlingssystemet. Jeg vil likevel berømme kommunen for vilje til nytenking. Forslaget om full lokal lønnsdannelse i Plan- og bygningsetaten, Undervisningsbygg og Kommuneadvokaten er et skritt i riktig retning, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.  

Les mer »

Lønnsoppgjøret i KS

16 mai , 2012

16 mai 2012 Akademikerne kommune krever meklingen avsluttet – Akademikerne har i dag krevd at meklingen i lønnsoppgjøret i kommunal sektor skal avsluttes, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune. Fristen for å komme frem til en løsning er onsdag 23. mai kl. 24.00. Akademikerne vil komme tilbake til hvem som skal tas ut i en eventuell konflikt på et senere tidspunkt. Følg med på Akademikernes nettside. ———————– 27 april 2012 Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i KS. Akademikerne bryter forhandlingene fordi det fortsatt ikke har kommet penger på bordet. Vi må bare erkjenne at det nå ikke er mulig å komme i mål innen fristen. Det hjelper heller ikke at det allerede er brudd i staten. Men jeg vil berømme KS for mange gode prosesser underveis i forhandlingene, sier Ole Jakob Knudsen, forhandlingsleder i Akademikerne kommune.

Les mer »

Akademikerne Oslo kommune: Krever mer enn privat og statlig sektor

13 april , 2012

– Oslo kommune har store problemer med å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning. Det skyldes at kommunalt ansatte akademikere tjener ca. 200.000 kroner mindre i året enn sine privatansatte kolleger. Målet med dette lønnsoppgjøret er å redusere disse forskjellene og å endre måten vi forhandler lønn på, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.   Da lønnsoppgjøret i Oslo kommune startet i dag, understreket Akademikerne at store rekrutteringsproblemer og høy turnover fører til at det offentlige tjenestetilbudet blir dårligere. Det er de svakeste i samfunnet som taper mest på denne politikken, og det truer regjeringens visjon om at vi skal ha «verdens beste offentlige sektor». – Våre medlemmer tjener ca. 200.000 kroner mindre enn i privat sektor. Og denne forskjellen er økende. Bare siden årtusenskiftet har lønnsveksten for akademikere i industrien vært fem prosentpoeng høyere enn i Oslo kommune. I tillegg er staten en tøff konkurrent om akademisk arbeidskraft. Her har vi hovedforklaringen på hvorfor kommunen sliter med å rekruttere og beholde toppkompetent arbeidskraft, sier Birkenhagen. Akademikerne har fremmet krav om endringer i Oslo kommunes forhandlingssystem. Hensikten er å flytte lønnsforhandlingene fra et møterom på rådhuset og ut til den enkelte bydel, etat og foretak […]

Les mer »

Samfunnsøkonomene ønsker god påske

30 mars , 2012

Med dette bildet av den blide studentgjengen på NTNU vil vi benytte anledningen til å ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en god og solfylt påske.

les mer »

Samfunnsøkonomene søker ny generalsekretær

14 mars , 2012

Generalsekretæren leder foreningens sekretariat og rapporterer direkte til foreningsstyret. Sekretariatet består foruten generalsekretæren av tre medarbeidere og holder til i sentrale og moderne lokaler i Stortingsgata i Oslo. Vi søker en initiativrik, ansvarsfull og utviklingsorientert generalsekretær med ledererfaring, gode samarbeidsevner og samfunnsengasjement. Søkere må ha relevant høyere utdanning og erfaring fra organisasjons- og tariffarbeid er en forutsetning. Vedkommende må ha innsikt i fagforeningstilbud og ha evne til å vurdere, utvikle og realisere utviklingspotensialet i foreningen. Forståelse for omfanget og kvaliteten på våre fagtilbud vil være viktig, og vedkommende må kunne ta det praktiske ansvaret for gjennomføring og bistå styret i utviklingen av disse tilbudene. Hovedoppgaver Daglig ledelse og personalansvar for Samfunnsøkonomenes sekretariat Budsjettansvar og rapportering til styret om foreningens økonomiske situasjon og utvikling Forberede saker for styret og iverksette styrets vedtak Utvikle Samfunnsøkonomene og ivareta medlemmenes interesser i samsvar med foreningens formål   Kvalifikasjonskrav Solid kunnskap om arbeidslivet og forhandlingskompetanse Løsningsorientert med evne til å arbeide både strategisk og operativt God skriftlig og muntlig fremstillingsevne   Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i en forening i utvikling. Stillingen er på åremål for en periode på 6 år med mulighet for forlengelse. Lønn og betingelser etter avtale. For ytterligere opplysninger kontakt styreleder […]

Les mer »

Tariffoppgjøret 2012

29 februar , 2012

Hovedtariffavtalene i offentlig sektor utløper 30 april 2012. Vi står nå overfor et hovedtariffoppgjør hvor hele avtaleverket skal forhandles på nytt, dvs. økonomiske elementer, arbeidsvilkår, lønns- og forhandlingssystemet, fellesbestemmelser, osv. Samfunnsøkonomene deltar i forhandlinger i staten, kommunene (KS), Oslo kommune, Spekter, Virke og KA. Samfunnsøkonomene og de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne leverer krav til hovedsammenslutningen innen 16 mars. Våre tillitsvalgte er invitert til å si sin mening om det forestående oppgjøret innen 5 mars 2012. Tidsplan Forhandlingene i vårens tariffoppgjør begynner: Stat: Torsdag 12 april kl 1000 Oslo kommune: Fredag 13 april kl 1200 Kommunal sektor (KS): Dato er ikke satt Spekter Helse: Dato er ikke satt Forhandlingsfristene for stat, KS og Oslo kommune er midnatt 30 april. Dersom partene ikke blir enige går oppgjøret til mekling. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har offentliggjort foreløpig rapport, med oversikt over de senere års utvikling i lønn, inntekter, priser og konkurranseevne. Les mer om TBU-rapporten på Akademikernes nettsider.

Les mer »

Frokostmøte med Kalle Moene

7 februar , 2012

Samfunnsøkonomene arrangerer frokostmøte med Professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo. Kalle Moene fikk i høst tildelt Akademikerprisen for 2011, etter forslag fra Samfunnsøkonomene. Vi markerer dette med å arrangere frokostmøte der han holder foredrag med tittelen »Ulikhetens likevekt». Etterpå blir det åpent for spørsmål og kommentarer. Juryen for Akademikerprisen sa i sin begrunnelse for tildelingen: ”Kalle Moene har i sin forskning vært nyskapende, grensesprengende og radikal. Han har utfordret fagmiljøet på sentrale faktorer for vekst og velferd. Faglig kvalitet og metodiske krav har alltid vært fundamentet i hans store faglige produksjon. Kalle Moene har en aktiv rolle i den offentlige debatt gjennom dagspresse, ulike medier og foredrag, hvor akademiske verdier synliggjøres på en god måte. Hans bidrag er interessante, velformulerte og relevante. De kan være provoserende, men alltid saklige og faglig godt underbygget. Kalle Moene nyter derfor stor respekt i alle leire.”   TID: onsdag 15. februar 08.00 – 09.00 (enkel frokostservering fra 07.30) STED: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo. PÅMELDING: pos@samfunnsokonomene.no NB! Det er begrenset antall plasser Frokostmøtet er et tilbud for Samfunnsøkonomenes medlemmer, og deltagelse er gratis. Vel møtt! I Samfunnsøkonomen nummer 9/2011 ble Kalle Moene intervjuet av Camilla Bakken Øvald. Du kan lese intervjuet her: Intervju […]

mer informasjon og påmelding »

Samfunnsøkonomenes kandidattreff 2012

31 januar , 2012

Samfunnsøkonomenens kandidatreff er en årlig møteplass for studentmedlemmer på masternivå (fjerde og femte år) og potensielle arbeidsgivere. Det er et heldags-arrangement med bedriftspresentasjoner, caseløsning, mini-intervjuer, m.m. Årets kandidattreff finner sted torsdag 16. februar på Radisson Blu Scandinavia hotell i Oslo. Ønsker du mer informasjon om kandidattreffet? Kontakt i så fall sekretariatet.

Les mer »

Valutaseminaret 2012 en suksess

21 november , 2011

2 – 3 februar, Soria Moria Hotell (Oslo). Hva feiler egentlig verdensøkonomien? Muligheter og begrensninger i økonomisk-politiske løsninger. Konsekvenser av mulige utfall i eurosonen. Inflasjonsstyringens egnethet og fremtid. Finansinstitusjonenes utfordringer. Markedsutsikter. Utdeling av prognoseprisen. Programmet inneholdt mange spennende forelesere samt paneldebatt. Besøk hjemmesiden til Valutaseminaret for mer informasjon om programmet. Kurset ble godt besøk og fikk god pressedekning.

Les mer »

Call for papers!

7 november , 2011

Det 34. forskermøtet for økonomer 2012 Samfunnsøknomenes forening arrangerer det sedvanlige forskermøtet i økonomi 3-4. januar 2012 på Handelshøgskolen ved UMB i Ås.  Gitt den store og økende andelen engelskspråklige medarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt og andre kompetansesentre i økonomi, så er engelsk arbeidsspråket på årets forskermøte.  Er det bare norsktalende personer på en sesjon, står imidlertid foredragsholdere fritt til å bestemme om presentasjonen og diskusjonen skal være på norsk.  Opplegget ellers blir som i foregående år med forberedte kommentarer til alle innsendte bidrag. Det er nå påmeldt 82 personer! Besøk hjemmesiden til Forskermøtet for mer informasjon Researchers’ Annual Meeting for Economists 2012 The Norwegian Association for Economists holds its yearly meeting for economic researchers January 3-4, 2012, at the UMB School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences (UMB) in Ås, just outside Oslo.  The working language at the conference is English, and we welcome Norwegian-speaking as well as non-Norwegian speaking participants (who speak English).  As in previous years there will be prepared comments to all submitted contributions.  The deadline for registration and submission of an abstract (max. 300 words in English) is Monday November 28. Visit the conference homepage for more information and to sign up   […]

Les mer »

Omtale av Akadermikerprisen til Kalle Moene

25 oktober , 2011

Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene, har blitt tildelt Akademikerprisen for 2011. Juryen begrunner: ”Kalle Moene har i sin forskning vært nyskapende, grensesprengende og radikal. Han har utfordret fagmiljøet på sentrale faktorer for vekst og velferd. Faglig kvalitet og metodiske krav har alltid vært fundamentet i hans store faglige produksjon. Kalle Moene har en aktiv rolle i den offentlige debatt gjennom dagspresse, ulike medier og foredrag, hvor akademiske verdier synliggjøres på en god måte.  Hans bidrag er interessante, velformulerte og relevante. De kan være provoserende, men alltid saklige og faglig godt underbygget. Kalle Moene nyter derfor stor respekt i alle leire.”  Les mer på Akademikernes hjemmesider Dagbladet NRK’s Dagsnytt 18 (nett-tv)  

les mer »

Nasjonal fagpolitisk IA-konferanse

18 oktober , 2011

Den partssammensatte Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen inviterer til den andre nasjonale fagpolitiske IA-konferansen. I IA-avtalen 2010-2013 er avtalepartene enige om at arbeidsministeren sammen med lederne i organisasjonene en gang i året skal avholde en større nasjonal fagpolitisk konferanse hvor også forskermiljøene trekkes inn og hvor tema baseres på utviklingen av målene for avtalen. Konferansen finner sted på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, 3. november kl 0900 – 1430. Mer informasjon finner du her.

Les mer »

Minikurs i forhandlingsteknikk

6 september , 2011

Samfunnsøkonomene arrangerer kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte 20 september 2011 i Oslo. For mer informasjon, kontakt sekretariatet

Les mer »

Akademiker- konferansen 25. oktober

2 september , 2011

Tema for årets akademikerkonferanse er «Den nordiske modellen – bærekraftig i går, i dag og i morgen?» Det blir utdeling av årets Akademikerpris med påfølgende foredrag av prisvinneren. Klikk her for program og påmelding (Akademikernes sider)

les mer »

Lønnsstatistikk 2011

27 juni , 2011

Samfunnsøkonomenes lønnsstatistikk for 2011 er nå sendt ut til alle medlemmer som har registrert sin e-postadresse hos oss. Har du ikke fått lønnsstatistikken? Logg i så fall inn på Din Side for å se om vi har registrert riktig e-postadresse (du logger inn med medlemsnummer og fødselsdato) – eller kontakt sekretariatet.

Les mer »

Protokoll fra Generalforsamling

21 juni , 2011

Generalforsamlingen var åpen for alle medlemmer og fant sted mandag 20. juni 2011 kl 17.00 i foreningens lokaler (Stortingsgata 22) Dagsorden 1.         Konstituering             – godkjenning av innkalling og dagsorden             – valg av ordstyrer og referent             – valg av protokollunderskrivere 2.         Årsberetning for 2010                                     3.         Regnskap for 2010                                                     – revisjonsberetning                                         – kontrollkomitéens uttalelse 4.         Lovendring §5 Foreningsstyret 5.         Sammensetting av Generalforsamling – rapport arbeidsgruppe 6.         Fagforeningens sikringsfond – årsrapport 2010 – regnskap 2010                                             7.         Fagforeningspolitisk program                                                  8.         Medlemskontingent for 2012                                       9.         Budsjett for 2012                                                        10.       Valg                                                                           Dagsorden med sakspapirer sendes de medlemmer som ber om det. Sentrale tillitsvalgte får endelig dagsorden og sakspapirer automatisk tilsendt. dagsorden gf 2011 Protokoll Generalforsamling 2011

Les mer »

Enighet i Oslo kommune

25 mai , 2011

Ved hjelp av mekling ble partene tirsdag kveld enige i Oslo kommune. Rammen for oppgjøret er 4 ¼ %. – Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet. Den økonomiske rammen gir ikke grunnlag for å iverksette en streik, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. – Vi har gjennom denne enigheten bidratt til et økonomisk forsvarlig oppgjør. Oppsiktsvekkende lavlønnsdefinisjon i Oslo – Ved å gi et så høyt såkalt lavlønnstillegg som kr. 12.700 definerer Oslo kommune lavlønn i kommunen for inntekter opp mot kr. 400.000,-. Dette er oppsiktsvekkende sier Birkenhagen. Det prosentvise tillegget, som gis de fleste av Akademikernes medlemmer, er 3,35 % fra 1. mai 2011. – Dette er et resultat som vi kan leve med, fremholder Birkenhagen. Birkenhagen mener kommunens utfordring med å rekruttere og beholde akademisk arbeidskraft er ved dette mellomoppgjøret på ingen måte løst.

Les mer »

Lønnsoppgjøret i KS i havn

1 mai , 2011

Partene i det kommunale tariffoppgjøret kom lørdag 30. april til enighet ved forhandlinger. Oppgjøret omfatter arbeidstakere som har sentral lønnsdannelse etter hovedtariffavtalens kapittel 4. For Samfunnsøkonomenes medlemmer gjelder dette bare lærere. Den økonomiske rammen er ca. 4,3 %, noe høyere enn både privat og statlig sektor. Ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalens kapittel 3 og 5 er ikke omfattet av resultatet, men skal som vanlig forhandle fritt i den enkelte kommune og fylkeskommune. Les mer på Akademikernes sider her.

Les mer »

Enighet i staten

29 april , 2011

Akademikerne aksepterte nettopp statens tilbud. Rammen er beregnet til 3.9 prosent og lønnstilleggene fordelt på to elementer: – Et generelt tillegg på lønnstabellen som innebærer et kronetillegg på minimum 7000 kroner opp t.o.m. lønnstrinn 52, og et tillegg på 1.72 % f.o.m. lønnstrinn 53. – Det er satt av en liten pott til lokale forhandlinger – 0.15 % samt 0.1 % i resirkulerte midler. Det skal dermed forhandles om 0.25 % med virkningsdato 1. oktober 2011. Les pressemelding fra Akademikerne her.

Les mer »

Bytt bank – spar flere tusen kroner

23 mars , 2011

Forbrukerinspektørene (FBI) hadde nylig et innslag om en familie som ville spare over 6.000 kroner på å bytte fra Sparebank1 til DnB NOR. De byttet bank på direkten. Samfunnsøkonomenes medlemmer ville ha spart enda mer. Familien Sandø Isaksen fra Kirkenes sparte hele 6.144 kroner på å bytte fra Sparebank1 til DnB NOR. Bankbyttet skjedde på direkten i NRKs program Forbrukerinspektørene – FBI – onsdag 16. mars. DnB NOR kunne tilby en rente på 3,1 % fordi den ene ektefellen var medlem av Sykepleierforbundet. Hadde kvinnen vært medlem av Samfunnsøkonomene hadde hun spart enda mer på å bytte til DnB NOR; våre medlemmer mellom 18 og 33 år får bankens beste betingelser på boliglån, pt 3,05 % nominell rente. Ring medlemsrådgiveren – tlf 04700

Les mer »

Nordic Economic Policy Review

18 januar , 2011

De nordiske finansministerne har initiert ett nytt økonomisk-politisk tidskrift: Nordic Economic Policy Review. Tidskriftet utgis to  ganger per år og publiseres i det Nordiske Ministerråds publikasjonsserie. For fyldigere omtale se: http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-oekonomi-og-finanspolitikk-mr-finans/nordic-economic-policy-review-nepr/

Les mer »

Akademikerprisen 2010

22 oktober , 2010

Professor i biologi Dag Olav Hessen mottok torsdag 21. oktober Akademikerprisen. Prisen går til enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidleing. Prisen deles ut i oktober og består av en pengesum på 200 000 kroner og en bronseskulptur av Nico Widerberg. For fullstendig kunngjøring klikk på pdf-dokumentet: Akademikerprisen 2010_ Dag O Hessen

Les mer »

Enighet i Spekter helse

5 oktober , 2010

Hovedoppgjøret for 2010 i helseforetak ble avsluttet med enighet sent torsdag kveld 30.september. Akedemikerne og Spekter kom til enighet i de avsluttende forhandlinger for helseforetakene (område 10) og for Lovisenberg sykehus (område 4). – Vi er glad for å ha oppnådd en tilfredsstillende forhandlingsløsning i år, sier leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland. Les mer her

 »

Gratis PC-forsikring til studenter

23 september , 2010

Som studentmedlem har du tilgang til DnBs studentprogram gjennom Akademikeravtalen. I studentprogrammet er det blant annet gratis PC-forsikring inkludert. Klikk her  for å komme til medlemsrådgiveren. Medlemsrådgiveren er en portal med informasjon om bank og forsikring fra DnB NOR til medlemmer av Samfunnsøkonomene. Akademikeravtalen er fremforhandlet for å tilby medlemmene av de Akademikertilsluttede fagforeninger noen av markedets aller beste vilkår innen bank- og forsikringstjenester.

Mer informasjon »

Ny leder av Akademikerne stat

23 september , 2010

Rikke Ringsrød er valgt til ny leder i Akademikerne – stat, som forhandler for 28.000 medlemmer ansatt i staten. Klikk her for omtale av Ringsrød på Akademikernes hjemmeside.

Les mer »

Kurs for arbeidsgivere og tillitsvalgte i KS

25 august , 2010

Forhandlingssammenslutningene og KS holder felles skolering for arbeidsgivere og tillitsvalgte. Tema er ny hovedavtale i KS-området, samt IA-arbeid lokalt i kommunene. Forelesere vil være én fra forhandlingssammenslutning/forening og én fra KS. Felleskoleringen vil finne sted i tiden 8. september til 20. oktober (se KS’ aktivitetskalender for nøyaktig dato). Påmelding skjer direkte til KS.

Les mer »

Uføretrygd skuler vekst i sykefravær

23 august , 2010

Fra nrk.no: Sykefraværet ville vært enda høyere dersom vi ikke hadde uførepensjonert så mange arbeidstakere, sier professor Knut Røed. Ifølge rapporten ville langtidsfraværet ha vært 15 prosent høyere dersom det ikke hadde funnet sted en utsortering av arbeidstakere med høyt sykefravær. Les hele saken her

Les mer »

Tariffoppgjøret 2010

30 juni , 2010

Justeringsforhandlingene i staten er sluttført. Følg utviklingen på: akademikerne.no

Les mer »

Nytt nordisk økonomisk tidsskrift

1 mars , 2010

  I anledning forestående etablering av det nye tidsskriftet Nordic Economic Policy Review arrangeres det i samarbeid med de nordiske Finansdepartement og Nordisk råd en konferanse mandag 22. mars 2010 i København. Tidsskriftet skal komme ut to ganger per år. Første nummer er planlagt å komme ut i sommer. I forkant av hvert nummer arrangeres det en konferanse der forfatterne skal presentere foreløpige versjoner av sine artikler. Den første konferansen er i København mandag 22. mars. Som medlem av Samfunnsøkonomenes forenig er du invitert til å delta. Program NEPR  

Mer informasjon »
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: