Utgivelser av Samfunnsøkonomene

Du kan begrense utvalget til høyre

Samfunnsøkonomen nr 1 2011Tilbake til artikkeloversikt

Samfunnsøkonomen nr. 1 2011, 125. (65.) årgang …

Fra og med årgangen 2011 slås foreningens to tidsskrifter Norsk Økonomisk Tidsskrift og Samfunnsøkonomen sammen til ett tidsskrift under navnet Samfunnsøkonomen. Det markeres ved at årgangsnummeret ved årsskiftet gjør et hopp til 125. Norsk Økonomisk Tidsskrift oppstod i januar 1988 som en videreføring av Statsøkonomisk Tidsskrift. Statsøkonomisk Tidsskrift utkom første gang i 1887, og det sammenslåtte tidsskriftet vil dermed gå inn sin 125. årgang.

Statsøkonomisk Tidsskrift ble fra starten i 1887 «utgivet af Bestyrelsen for den Statsøkonomiske Forening» som var blitt stiftet 3 år før i 1883. Statsøkonomi hadde da eksistert som eksamensfag under juridisk embetseksamen siden A. M. Schweigaard ble utnevnt til professor i faget i 1840. Statsøkonomisk Forening fortsatte utgivelsen av tidsskriftet til og med den hundrede årgang i 1986, da Statsøkonomisk Forening ikke lenger hadde økonomisk evne til å fortsette utgivelsen, og tidsskriftet gikk inn. I årsskiftet 1987/1988 tok imidlertid Sosialøkonomenes Forening (nåværende Samfunnsøkonomene) i forståelse med Statsøkonomisk Forening et initiativ til å videreføre tidsskriftet under navnet Norsk Økonomisk Tidsskrift. Tidsskriftet fikk felles redaksjon med foreningens andre tidsskrift Sosialøkonomen og kom med sitt første nummer i januar 1988. Dette nummeret ble imidlertid tilbakedatert til 1987 og utgjorde 101. årgang. Tanken var at det mer akademisk pregede artikkelstoffet skulle gå i Norsk Økonomisk Tidsskrift, mens Sosialøkonomen med hyppigere utgivelser og kortere trykkefrister mer skulle konsentrere seg om kommentarartikler og debatt.

Foreningen Samfunnsøkonomene daterer seg tilbake til 1908 da Statsøkonomiske studenters forening ble stiftet. Statsøkonomi var gjennom opprettelsen av statsøkonomisk eksamen blitt skilt ut som et eget universitetsstudium uavhengig av juridisk embetseksamen i 1905. Den nye foreningen skulle være et forum for studenter og kandidater fra dette studiet. Studiet ble senere utvidet til en full femårig embetseksamen gjennom lov om økonomisk embetseksamen i 1934. Foreningen skiftet navn til Yngre Socialøkonomers forening i 1918, og til Socialøkonomisk Samfund i 1932. Noe eget tidsskrift fikk imidlertid ikke foreningen før fagbladet Stimulator kom med sitt første nummer våren 1947 i form av et stensilert hefte. Stimulator ble «utgitt av Universitetets Socialøkonomiske Institutt og De Økonomiske Studerendes Særutvalg i fellesskap med støtte av Socialøkonomisk Samfund». Det skulle være et studentblad, men også et bindeledd mellom Universitetet og de ferdige kandidatene. Bladet fikk bra oppslutning av de ferdige kandidatene. Etter at studenttallet gikk ned etter boomen i de første etterkrigsårene ble leserkretsen etter hvert dominert av ferdige kandidater. På en ekstraordinær generalforsamling i november 1957 vedtok foreningen å utgi et trykt kombinert medlemsblad og tidsskrift til erstatning for Stimulator. Tidsskriftet fikk navnet Sosialøkonomen og kom ut med sitt første nummer i mars 1958, og har vært utgitt av foreningen siden. Sosialøkonomen skiftet navn til Økonomisk Forum i 2004 og til Samfunnsøkonomen i 2008.

Samfunnsøkonomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift har hatt felles redaksjon siden 1988. I NØTs introduksjonsnummer het det at «Norsk Økonomisk Tidsskrift vil ta sikte på å trykke økonomiske artikler både av empirisk og teoretisk art. Tidsskriftet tar imidlertid ikke sikte på å bringe teknisk høyt spesialiserte bidrag med en begrenset lesekrets. Rent teoretiske artikler bør enten være oversikter der forfatteren gir en innføring i emner av allmenn interesse, eller de bør være rettet mot en konkret problemstilling av interesse for norske lesere. Tidsskriftet tilstreber for øvrig å være et forum for empiriske studier av norske økonomiske forhold, og for analyse av – og debatt omkring – norsk økonomisk politikk. Presentasjonsmessig vil redaksjonen tilstrebe at artiklene skal kunne leses med utbytte av et noe bredere publikum enn forskere og akademiske økonomer. Det betyr ikke at man vil unngå teknisk pregede artikler, men at slike artikler også bør inneholde en intuitiv verbal drøftelse av problemstilling, premisser og konklusjoner.»

Siktemålet ved årsskiftet 1987/88 var at tidsskriftet skulle bli et kvartalsskrift. De første årene var stofftilgangen god, det ble gitt ut 12–14 artikler årlig fordelt på 4 nummer. I 1998 ble det nedsatt et utvalg for diskusjon av tidsskriftenes framtid og gjennomført en leserundersøkelse. Utvalget anbefalte at NØT skulle komme ut med 2 nummer årlig. Fra 1997 til 2007 kom det ut 2 nummer årlig med et jevnt fall i stofftilgangen. I 2004 gikk vi over fra papirutgave til nettutgave. I 2008 publiserte vi et nummer med fire artikler, i 2009 to artikler og i 2010 publiserte vi kun én artikkel.

Norsk Økonomisk Tidsskrift har lenge konkurrert på to sider; med artikkelstoffet i Samfunnsøkonomen, og med artikler i internasjonale tidsskrifter. Med én artikkel i løpet av ett år må vi si at kampen for å opprettholde et eget tidsskrift er tapt. NØTs formålsformulering fra 1987 årgangen er imidlertid dekkende for hva som i dag er formålet med Samfunnsøkonomen. Spesielt gjelder dette Artikler-delen, som er gjenstand for fagfellevurderinger. Etter vår vurdering har utviklingen overflødiggjort NØT som selvstendig tidsskrift. Samtidig mener vi at vi har en forpliktelse til å ta vare på tradisjonene og historien.

Dette gjør vi ved at Samfunnsøkonomen fra og med 2011 årgangen formelt fremstår som en fusjonert forlengelse av tidsskriftene Statsøkonomisk Tidsskrift, som startet i 1887, og Stimulator, som startet i 1947. Regnet fra det eldste tidsskriftets opprinnelsesdato blir 2011 årgangen den 125. Som en videreføring av Stimulator vil det være 65. årgang. I år vil vi sette den siste årgangen i parentes, men fra og med 2012 vil vi bare bruke den eldste årgangen.

Redaksjonen

KILDER:

Brunstad, Rolf: «Norsk Økonomisk Tidsskrift – Et gammelt tidsskrift med nytt navn», Norsk Økonomisk Tidsskrift nr. 1, 1987.

Sandmo, Agnar: «Statsøkonomisk Tidsskrift gjennom 100 år – En nekrolog», Statsøkonomisk Tidsskrift hefte 2, 1986.

Økonomiske kandidater 1908–1957. Sverre Kildahls Boktrykkeri, Oslo 1963.