Utgivelser av Samfunnsøkonomene

Du kan begrense utvalget til høyre

Samfunnsøkonomen nr 1 2011Tilbake til artikkeloversikt

«Animal spirits: Fargerik tomhet» vant Artikkelprisen for 2010

Artikkelprisen for beste samfunnsøkonomiske tidsskriftsartikkel i 2010 ble på forskermøtet 2011 tildelt Hans Olav Melberg, Universitetet i Oslo for artikkelen «Animal spirits: Fargerik tomhet?» som sto i Samfunnsøkonomen nr 2 i 2010. Dette ble gjort kjent under festmiddagen i Aulaen ved Norges Handelshøyskole og artikkelpriskomiteen ga følgende begrunnelse for pristildelingen:

EILEV S.JANSEN

TORENILSSEN

SIRI PETTERSENSTRANDENES

Samfunnsøkonomenes Forening deler hvert år ut en pris for den beste artikkelen foregående år i foreningens tidsskrifter – det vil si Samfunnsøkonomen (tidligere Sosialøkonomen / Økonomisk Forum) og Norsk Økonomisk Tidsskrift. Det er i år tjueandre gang prisen deles ut. Vi har regnet ut at med hensyn til antall artikkelpriser er stillingen før årets tildeling: Samfunnsøkonomen med forgjengere 11 mot NØT 10.

Fra starten av var prisen spesielt innrettet mot å «å stimulere yngre forskere til å produsere artikler» til tidsskriftene. Etter at prisen for 1998 – vel fortjent – ble tildelt en pensjonist, ble statuttene endret på dette punkt. Statuttene for prisen fastholder som alltid at det skal legges vekt på både faglig innhold og presentasjonsform. Prisen omfatter en sjekk på 10.000 kroner og et grafisk blad – et dyptrykk – av kunstneren Terje Risberg.

Komiteen har i år, som i fjor, bestått av Eilev Jansen, Statistisk sentralbyrå, Tore Nilssen, Universitetet i Oslo og Siri Pettersen Strandenes, Norges Handelshøyskole. Som vanlig har samtlige nummer av Samfunnsøkonomen i 2010 bortsett fra det siste, pluss det siste nummer i 2009, ligget under lupen. I tillegg har komiteen vurdert de to siste numrene av Norsk Økonomisk Tidsskrift – det vil si NØT nr 1 for 2009 og NØT nr 1 for 2010. La oss med en gang fastslå at det ikke har manglet gode kandidater i det artikkeltilfanget vi har stått overfor.

Utdelingen av Artikkelprisen for 2010 ble ledsaget av en video der Keynes og von Hayek drøfter årsakene til økonomiske svingninger. Keynes’ synspunkt er her illustrert av et stillbilde fra videoen «Fear the Boom and Bust ? a Hayek vs. Keynes Rap Anthem» som kan ses på nettaddressen http://www.youtube.com/watch?v=O5jeXrKvJXU&feature=related.

En stor del av æren for dette tilfaller redaktørene for våre tidsskrifter. Komiteen vil særlig berømme redaksjonen – Rolf Brunstad, Annegrete Bruvoll og Steinar Vagstad – for temanumrene av Samfunnsøkonomen – Sykelønn i nr 3 og Nasjonalbudsjettet i nr 8, samt nr 5 som de facto ble et temanummer om Klima.

Så til saken. Det vil si årets artikkelpris. Mange kandidater har vært inne i diskusjonen – som gikk varmt og lenge for seg internt i komiteen – så varmt og så lenge at komiteen først fant fram til en enstemmig beslutning rett før julefreden senket seg over landet.

Som en introduksjon til årets pris vil vi gjerne vise dere en liten videosnutt der John Maynard Keynes møter sin antagonist Friedrich Hayek i en felles rap der refrenget er:

We’ve been goin’ back n forth for a century

[Keynes] I want to steer the markets,

[Hayek] I want them set free

There’s a boom and bust cycle and good reason to fear it

[Hayek] Blame low interest rates

[Keynes] No, it’s the animal spirit

«The Boom and Bust» skyldes altså for lave renter, ifølge Hayek, mens Keynes på sin side hevdet at det er Animal Spirits som forklarer de økonomiske svingninger.

Forfatteren av vinneartikkelen postulerer imidlertid allerede i ingressen at Keynes bruker utrykket «animal spirits» på en måte som er misvisende og at begrepet er så uklart at det trolig bør kastes på den historiske skraphaug.

Begrepet er mer rikt på farge enn på innsikt ifølge forfatteren – i klar motsetning til Akerlof og Shiller som i boken Animal Spirits hevder at «Keynes’ animal spirits are the keynote to a different view of the economy – a view that explains the underlying instabilities of capitalism». I sannhet et friskt utgangspunkt fra forfatterens side.

I artikkelen rydder forfatteren opp i økonomers sprikende tolkning av animal spirits begrepet eller som det står skrevet «tolkningene spriker nesten like mye som Bortens velkjente staur».

Tolkningen spriker fra at animal spirits betegner irrasjonell adferd til det motsatte; videre mener noen begrepet var sentralt hos Keynes, mens andre hevder at begrepet ikke er viktig for Keynes, slik også artikkelforfatteren faller ned på.

Forfatteren av årets vinnerartikkel viser til at uenigheten om hva Keynes mente, kan være forårsaket av «det som gjør Bibelen og General Theory så like» – intet mindre – nemlig at de begge er tekster som skaper stort rom for ulike tolkninger.

Artikkelen rydder opp og viser til slutt til at Keynes (General Theory, bok 4, kapitel 12) skiller mellom spekulasjon (kjøp motivert av kortsiktig håp om stigende verdi) og entreprenørskap (kjøp motivert av langsiktig avkastning) hvor animal spirits er ment å forklare ustabilitet i entreprenørskap og ikke spekulasjon.

Som Keynes uttrykker det: «even apart from the instability due to speculation, there is instability due to the characteristics of human nature». Men Keynes er ifølge vinnerartikkelen ikke bare uklar når det gjelder hva animal spirits betyr, men også på hvordan det skaper svingninger i økonomien.

Men, spør forfatteren, er det nå så farlig om Akerlof og Shiller bruker animal spirits som samlebetegnelse på flere ulike psykologiske mekanismer for å forklare svingninger og kriser i økonomien? Eller som det pregnant formuleres «Hvorfor denne tiraden mot en relativt uskyldig utvidelse av et morsomt uttrykk?» Prisvinneren svarer selv: «For den kanskje ikke ubetydelige andelen av økonomer med et snev av pedantisk autisme, vekker bruken en viss irritasjon»

Komiteen deler forfatterens irritasjon og nøler ikke med å tildele artikkelforfatteren prisen for denne veldokumenterte og velskrevne klargjøring og opprydning.

Artikkelen har tittelen «Animal spirits: Fargerik tomhet?» og den sto i Samfunnsøkonomen nr 2 i 2010. Med dette er stillingen tidsskriftene imellom 12–10. Forfatteren er forsker ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo: Hans Olav Melberg!