Tillitsvalgte

Grunnlaget for Samfunnsøkonomenes tariffpolitikk er foreningens fagforeningspolitiske dokument.

Er du tillitsvalgt?
Vi bistår våre tillitsvalgte med

  • rådgivning innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder sentrale og lokale forhandlinger
  • alt som har med lokale lønnsforhandlinger å gjøre
  • kurs i avtaleverket, forhandlingsteknikk, omstilling og endringsprosesser, m.m.

Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte er svært viktige for organisasjonen og medlemmene.
I samarbeid med sekretariatet ivaretar de tillitsvalgte medlemmenes interesser i alt som har å gjøre med deres arbeidsforhold. På mange arbeidssteder er Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte med i ulike former for lokale akademikersamarbeid.

Viktige ansvarsområder for tillitsvalgte:
– Lokale lønnsforhandlinger
– Utforming av lokal lønns- og personalpolitikk, virksomhetsplaner, m.v.
– Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, AKAN og andre samarbeidsfora på arbeidsstedet.
– Representasjon i tilsettings- eller innstillingsråd
– Omorganiseringer o.l.
– Utforming av tilsettings- eller personalreglementer, o.l.

Den tillitsvalgte blir godt kjent med virksomheten og ledelsen. Tillitsvalgte får god erfaring i ulike former for samhandling: kommunikasjon, relasjonsbygging, problemløsning, forhandlinger, ta ordet i forsamlinger, innsikt i lov- og avtaleverk og trening i å vurdere kvalifikasjoner i forbindelse med nyansettelser. Mange av våre tillitsvalgte har hatt meget stor nytte av denne erfaringen videre i sin karriere.

Samfunnsøkonomene tilbyr ulike kurs og konferanser for foreningens tillitsvalgte. Vi arrangerer årlig et tredagers kurs for tillitsvalgte med lokale forhandlinger eller andre deler av avtaleverket som tema. Vi kan også tilby individuell opplæring av nye tillitsvalgte.

Vi arrangerer også felles grunnkurs for tillitsvalgte i staten sammen med andre Akademikerforeninger. Dette kurset fokuserer bl.a. på rollen som tillitsvalgt og en innføring i avtaleverket. I 2019 ble dette kurset arrangert 4. – 6. februar.

I samarbeid med Juristforbundet og Samfunnsviterne arrangerer vi i tillegg årlige kurs i endringsprosesser og i tilsettingsprosesser.

Har du spørsmål om hvem som er tillitsvalgt på ditt arbeidssted – eller har du selv lyst til å påta deg dette vervet? Kontakt sekretariatet for mer informasjon.

 

Se kurskalender for 2018 her.

Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse i staten

Les mer om lønns- og forhandlingssystem og avtaleverk i de ulike sektorer her.

Retningslinjer for lokale grupper i Samfunnsøkonomene.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: