Har du lyst til å jobbe med samfunnsøkonomisk analyse og utredninger på viktige fagområder?

februar 14, 2019

Samfunnsøkonom/siviløkonom – seniorrådgiver/rådgiver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Vi arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Bufdir er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver. 

Hos oss får du mulighet til å påvirke utviklingen av barnevernet i Norge og andre områder vi i Bufdir har ansvaret for. Vi har en ledig stilling til deg som motiveres av å jobbe innenfor viktige samfunnsområder med gode analyser og utredninger. Du vil få bidra med samfunnsøkonomiske vurderinger inn i våre prosjekter, med utredningsinstruksen som viktig grunnlag. Hvordan skal Bufetats tilbud til barn, unge og familier se ut framover, og hvordan kan vi organisere oss for å sikre best mulig tjenester? Dette er eksempler på temaer der du vil kunne bidra inn med din kompetanse på samfunnsøkonomiske perspektiver.

Du får en variert arbeidsdag med både kortsiktige og mer langsiktige oppgaver, der du samarbeider med de fleste fagretninger internt i direktoratet og med departementet. Oppgavene dine vil også inkludere strategisk bistand til ledelsen i Bufdir.

For mer informasjon trykk her

Søknadsfrist: 25. februar 2019

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: