Øvrige utvalg

Øvrige styrer og komiteer 2018/2019

Kontrollkomitéen

 • Nils Martin Stølen, SSB – leder
 • Nils Terje Furunes, rådgiver
 • Sven H. Kjelsrud, pensjonist
 • Ingrid Rasmussen, Finansdepartementet
 • Kjell Arne Brekke, UiO

 

Styret i fagforeningens sikringsfond

 • Halvor Hvideberg, Finansdepartementet – leder
 • Øystein Dørum, DnB Markets
 • Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening

 

Valgkomitéen

 • Camilla Nore, BI
 • Aud Ebba Lie, Finanstilsynet
 • Pål Magnus Lykkja, UiO
 • Espen Moen, BI

Fra foreningens lover:

§ 6 KONTROLLKOMITÉ
6.1 Kontrollkomitéen består av leder og 4 medlemmer, valgt for ett år ad gangen.

6.2 Kontrollkomitéen skal gjennomgå foreningens reviderte årsregnskap, avgi uttalelse til generalforsamlingen om regnskapet og om foreningsstyrets virksomhet samt eventuelt foreslå at generalforsamlingen meddeler foreningsstyret ansvarsfrihet.

6.3 Komitéens leder skal ha tilsendt foreningsstyremøtenes dagsorden, saksdokumenter og referater. Øvrige komitémedlemmer skal ha tilsendt referatene.

 

§ 7 VALGKOMITÉ
7.1 Valgkomitéen skal bestå av fire medlemmer. De velges av generalforsamlingen for ett år av gangen etter innstilling fra foreningsstyret. Flertallet av valgkomitéens medlemmer må være medlem av fagforeningen.

7.2 Komitéen skal avgi innstilling om valg til foreningsstyret, profesjonsutvalget, tariffutvalget og kontrollkomitéen. Innstillingen skal sendes til foreningens styre minst 3 uker før generalforsamlingen holdes.

 

§12 FORENINGENS FOND
12.1 Fondsstatutter vedtas av generalforsamlingen, og fondsstyret velges av generalforsamlingen. Kun de medlemmer som ikke har reservert seg mot fagforeningsmedlemskap kan velge styre og vedta fondsstatutter i sikringsfondet.

12.2 Fondsstyrene legger fram beretning og regnskap for fondene til godkjenning av generalforsamlingen. Kun de medlemmer som ikke har reservert seg mot fagforeningsmedlemskap kan godkjenne beretning og regnskap i sikringsfondet.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: