Foreningsstyret

Nytt foreningsstyre ble valgt på generalforsamlingen 5. juni 2018.

 • Trond Tørstad, Vivens AS – leder
 • Jan Inge Aas Eidem, Fagakademiet – nestleder
 • Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole
 • Frode Lindseth, Skattedirektoratet
 • Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank
 • Mari Elisabeth Smith, UiO
 • Aurora Skagen UiT – studentrepresentant

 

Fra foreningens lover:

§ 5 FORENINGSSTYRET

5.1 Foreningsstyret består av syv medlemmer: Leder i tariffutvalg, leder i profesjonsutvalg og fire styremedlemmer hvorav to velges blant de øvrige medlemmene i profesjonsutvalget og to blant de øvrige medlemmene i fagforeningens tariffutvalg, samt en studentobservatør med tale og møterett.

5.2 Alle velges for ett år ad gangen. Styrets leder velges blant leder av tariffutvalg og leder av profesjonsutvalg. For å bli valgt må leder ha minst halvparten av de avgitte stemmene. Medlemmer som ikke er medlem i fagforeningen kan ikke velges som styrets leder. Leder av det utvalget som ikke har lederen i foreningsstyret er nestleder i foreningsstyret.

5.3 Foreningsstyret er foreningens høyeste organ mellom generalforsamlingene og har ansvaret for foreningens virksomhet og økonomi. Foreningsstyret skal innkalle til generalforsamling, samt avgi årsberetning og andre saksdokumenter til møtet. Foreningsstyret skal foreslå kandidater til valgkomité og fondsstyrer. Foreningsstyret er arbeidsgiver for de ansatte i foreningens sekretariat og for tidsskriftenes redaktører.

5.4 Foreningsstyret holder møte etter bestemmelse av lederen eller når minst to styremedlemmer krever det. Det føres protokoll fra styremøtene. Foreningsstyret er vedtaksført når tre av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: